Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết chuỗi số

Được đăng lên bởi Tan Phat
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1449 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chương 6
CHUỖI SỐ VÀ CHUỖI LŨY THỪA
Trong chương này, chúng tôi trình bày những khái niệm và tính chất cơ bản thường
được sử dụng vế chuỗi số. Một số tính chất cơ bản về chuối số dương, chuỗi đan dấu như
tiêu chuẩn Leibnitz cũng được giới thiệu. Chúng tôi cũng đưa ra những khái niệm cơ bản
mang tính chất giới thiệu về chuỗi hàm, phần quan trọng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở
đây là khảo sát sự hội tụ cũng như khai triển một số hàm thường gặp thành chuỗi lũy
thừa.
6.1. Chuỗi số
6.1.1. Các khái niệm cơ bản
1. Định nghĩa
Cho dãy số vô hạn (un ) n∈Z , tổng vô hạn
+

∞

u1 + u2 + u3 + ... + un + ... được gọi là chuỗi số, ký hiêu là: ∑ un
n =1

un được gọi là số hạng thứ n.
2. Dãy tổng riêng
∞

Đặt sn = u1 + u2 +u 3 +... + un được gọi là tổng riêng thứ n của chuỗi số ∑ un
n =1

∞

( sn ) n∈Z + được gọi là dãy tổng riêng của chuỗi số

∑ un .

n =1

3. Chuỗi số hội tụ, phân kỳ
∞

Chuỗi số ∑ un được gọi là hội tụ nếu tồn tại giới hạn Lim s n = s và s được gọi là tổng
n→∞
n =1

∞

của nó. Ta viết: ∑ u n = s .
n =1

∞

s n không tồn tại hay bằng ∞ thì chuỗi số ∑ un được gọi là phân kỳ
Nếu giới hạn Lim
n→∞
n =1

và khi đó chuỗi số không có tổng.
4. Phần dư thứ n
∞

Trong trường hợp chuỗi số ∑ un hội tụ có tổng bằng S thí hiệu S-Sn được gọi là phần
n =1

∞

dư thứ n của chuỗi số ∑ un , ký hiêu là: rn
n =1

Vậy, dưới dạng ngôn ngữ “ε-N”, ta có:

122

∞

Chuỗi số ∑ un hội tụ ⇔ ∀ε > 0, ∃ N : n > N ⇒ s − sn < ε
n =1

⇔ ∀ε > 0, ∃N : n > N ⇒ rn < ε
5. Các ví dụ
1)

∞

∑q

n

=1 + q + ... + q n + ... (tổng cấp số nhân vô hạn)

n=0

Ta có tổng riêng S n = 1 + q + ... + q n . Xét các trường hợp sau
a) q ≠ 1
⎧∞,

q >1

1 − q n +1
, suy ra lim S n = ⎪⎨ 1
n →∞
1− q
⎪1 − q , q < 1
⎩

Ta có S n =
b) q = 1

Ta có S n = 1 + 1 + ... + 1 = n Do đó: lim Sn = +∞.
n →∞

c) q = -1

⎧1, n = 2k + 1
Ta có S n = 1 − 1 + 1 − ... = ⎨
. Do đó lim Sn không tồn tại
n→∞
0,
n
=
2
k
⎩
Vậy

∞

∑q

n

=

n =0

Chuỗi số

∞

1
, hội tụ, nếu | q |< 1 .
1− q

∑q

n

phân kỳ nếu | q |≥ 1 thì chuỗi phân kỳ

n =0

1
n =1 n( n + 1)
∞

2) Cho chuỗi số ∑
sn =

1
1
1
1
1
1 1
1 1
1
1
+
+
+ ... +
= (1 − ) + ( − ) + ( − ) + ... + ( −
)=
1.2 2.3 3.4
n(n + 1)
n n +1
2
2 3
3 4

= 1−

1
n +1

⇒ lim sn = 1 Vậy, chuỗi số đã cho hội tụ và có tổng bằng 1.
n →∞

6.1.2. Tiêu chuẩn hội tụ Cauchy
1. Tiêu chuẩn Cauchy
∞

Chuỗi số ∑ un hội tụ ⇔ ∀ε > 0, ∃ N > 0 : p > q ≥ N ⇒ s p − sq < ε .
n =1

2. Ví dụ

123

Dùng tiêu chuẩn Cauchy, chứng tỏ rằng chuỗi số

∞

∑
n =1

1
phân kỳ.
n

Giải
1
: ∀N , ∃ p = 2 N > q = N ≥ N : s p − s q = ...
Chương 6
CHUI S VÀ CHUI LŨY THA
Trong chương này, chúng tôi trình bày nhng khái nim và tính cht cơ bn thường
được s dng vế chui s. Mt s tính cht cơ bn v chui s dương, chui đan du như
tiêu chun Leibnitz cũng được gii thiu. Chúng tôi cũng đưa ra nhng khái nim cơ bn
mang tính cht gii thiu v chui hàm, phn quan trng mà chúng tôi mun nhn mnh
đây là kho sát s hi t cũng như khai trin mt s hàm thường gp thành chui lũy
tha.
6.1. Chui s
6.1.1. Các khái nim cơ bn
1. Định nghĩa
Cho dãy s vô hn , tng vô hn
+
Zn
n
u )(
được gi là chui s, ký hiêu là:
......
321
+++++
n
uuuu
=1n
n
u
được gi là s hng th n.
n
u
2. Dãy tng riêng
Đặt được gi là tng riêng th n ca chui s
nn
uuuus ++++= ...
321
=1n
n
u
được gi là dãy tng riêng ca chui s .
+
Zn
n
s )(
=1n
n
u
3. Chui s hi t, phân k
Chui s được gi là hi t nếu tn ti gii hn
=1n
n
u
ssLim
n
n
=
được gi là tng
ca nó. Ta viết: .
s
su
n
n
=
=1
Nếu gii hn không tn ti hay bng
n
n
sLim
thì chui s được gi là phân k
và khi đó chui s không có tng.
=1n
n
u
4. Phn dư th n
Trong trường hp chui s hi t có tng bng S thí hiu S-S
=1n
n
u
n
được gi là phn
dư th n ca chui s , ký hiêu là: r
=1n
n
u
n
Vy, dưới dng ngôn ngε-N”, ta có:
122
Lý thuyết chuỗi số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết chuỗi số - Người đăng: Tan Phat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Lý thuyết chuỗi số 9 10 34