Ktl-icon-tai-lieu

lý thuyết độ đo và tích phân

Được đăng lên bởi maivthang95
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 462 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
Chương 1. ĐỘ ĐO DƯƠNG-HÀM SỐ ĐO ĐƯỢC

1. TẬP ĐO ĐƯỢC
A. Ta nhắc lại một số phép toán về họ tập hợp. Cho X là tập khác trống và I là tập
các chỉ số. Nếu ứng với một chỉ số i ∈ I, ta có duy nhất một tập con A i ⊂ X, ta nói
rằng ta có một họ tập hợp ký hiệu là A i  i∈I , hay A i  i∈I , hay A i , i ∈ I, hay A i , i ∈ I.
Ta định nghĩa phần giao của họ tập hợp A i  i∈I , là tập con của X được ký hiệu là
∩ A i và được xác định bởi
i∈I

∩ A i  x ∈ X : x ∈ A i với mọi i ∈ I.
i∈I

#

Nói khác đi,
x ∈ ∩ A i  x ∈ A i với mọi i ∈ I.
i∈I

#

Ta định nghĩa phần hội của họ tập hợp A i  i∈I , là tập con của X được ký hiệu là
 A i và được xác định bởi
i∈I

 A i  x ∈ X : x ∈ A i với ít nhất một i ∈ I.
i∈I

#

Nói khác đi,
x ∈  A i  ∃i ∈ I : x ∈ A i .
i∈I

#

Trường hợp riêng với
i) I  1, 2, . . . , n : ta viết
n

∩ A i  ∩ A i  A 1 ∩ A 2 ∩. . . ∩A n ,
i∈I

i1
n

 A i   A i  A 1  A 2 . . . A n .
i∈I

#

i1

ii) I  ℕ : ta viết


∩ A i  ∩ A i  A 1 ∩ A 2 ∩. . . ,
i∈I

i1


 A i   A i  A 1  A 2 . . . .
i∈I

Chú ý:

i1

#

2

X

∩ Ai

  X  A i , X 

i∈I

 Ai

i∈I

 ∩ X  A i .

i∈I

#

i∈I

Nếu không sợ nhầm lẫn ta còn ký hiệu
#

A c  X  A.
Do đó:
c

∩ Ai

c



i∈I



A ci ,

i∈I

 Ai



i∈I

∩ A ci .

Ví dụ. (Xem như bài tập). Xác định ∩ A i và  A i , với A i   −1i ,
i∈I

#

i∈I

i∈I

3
2i1

.

B. Ta qui ước một số ký hiệu và các phép tính
−,     −     ,
#

−,     ,
−,     −,
a      a   nếu 0 ≤ a ≤ , và a.   . a 

, nếu 0  a ≤ ,
0,

nếu a  0.

#

Các qui tắc về dấu (âm, dương) tương tự như phép nhân thông thường), chẳng
hạn
a.   . a 

− nếu − ≤ a  0,
0

nếu a  0.

#

C. Giới hạn trên limsup và giới hạn dưới liminf.
C1. Giới hạn trên limsup. Ta cho dãy số a n  ⊂ , ta đặt
i Nếu a n  không bị chận trên, ta đặt lim sup a n  .
n→

ii Nếu a n  bị chận trên, ta đặt
b k  supa k , a k1 , a k2 , . . .   sup a n , k  1, 2, 3, . . . .
n≥k

Khi đó, b 1 ≥ b 2 ≥ b 3 ≥. . .
ii 1 Nếu b k  không bị chận dưới, ta đặt lim sup a n  −.
n→

ii 2 Nếu b k  bị chận dưới, thì b k  ↘ inf b k . Ta đặt
k≥1

#

3

lim sup a n  lim b k  lim
k→

n→

 inf

sup a n

k→

n≥k

k≥1

sup a n .

#

n≥k

C2. Giới hạn dưới liminf. Xét dãy số a n  ⊂ , ta đặt
i Nếu a n  không bị chận dưới, ta đặt lim inf a n  −.
n→

ii Nếu a n  bị chận dưới, ta đặt
c k  infa k , a k1 , a k2 , . . .   inf a n , k  1, 2, 3, . . . .
n≥k

#

Khi đó, c...
1
Chương 1. ĐỘ ĐODƯƠNG-HÀM SỐĐO ĐƯỢC
1. TP ĐO ĐƯỢC
A. Ta nhclimts phép toán v h tphp. Cho X là tp khác trng và I tp
các ch s.Nếu ng vimt ch s i I, ta có duy nhtmttpconA
i
X, ta nói
rng ta có mt h tphp ký hiulàA
i
iI
, hay A
i
iI
, hay A
i
,i I, hay A
i
,i I.
Ta định nghĩa phngiaocah tphp A
i
iI
,làtpconca X đượckýhiulà
iI
A
i
đượcxácđịnh bi
iI
A
i
x X : x A
i
vimi i I.
#
Nói khác đi,
x
iI
A
i
x A
i
vimi i I.
#
Ta định nghĩa phnhicah tphp A
i
iI
,làtpconca X đượckýhiulà
iI
A
i
đượcxácđịnh bi
iI
A
i
x X : x A
i
vtnhtmt i I.
#
Nói khác đi,
x
iI
A
i
i I : x A
i
.
#
Trường hp riêng vi
i) I 1,2,...,n : ta viết
iI
A
i
i1
n
A
i
A
1
A
2
...A
n
,
iI
A
i
i1
n
A
i
A
1
A
2
...A
n
.
#
ii) I : ta viết
iI
A
i
i1
A
i
A
1
A
2
...,
iI
A
i
i1
A
i
A
1
A
2
....
#
Chú ý:
lý thuyết độ đo và tích phân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lý thuyết độ đo và tích phân - Người đăng: maivthang95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
lý thuyết độ đo và tích phân 9 10 701