Ktl-icon-tai-lieu

Lý Thuyết Halogen Hóa Vô Cơ

Được đăng lên bởi Kragonlord
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1971 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP CHƯƠNG HALOGEN

Dạng I: Viết PTHH
Câu 1: Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi lần lượt cho các chất sau tác dụng với Clo,
Br2, I2:
a) K, Na, Rb, Mg, Ba, Al, Fe, Ca, Zn, Cu, H2, H2O.
c) KOH(ở t0 thường), KOH(ở 1000C), NaOH, Ca(OH)2, KBr, NaBr, NaI, KI, MgBr2, CaBr2, BaBr2
Câu 2: Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi lần lượt cho các chất sau tác dụng với HCl,
HBr:
a) K, Na, Rb, Mg, Ba, Al, Fe, Ca, Zn, Cu, H2.
b) K2O, Na2O, Rb2O, MgO, BaO, Al2O3, Fe2O3, CaO, ZnO, FeO, CuO
c) K2CO3, Na2CO3, Rb2CO3, MgCO3, BaCO3, CaCO3, AgNO3
d) KOH, NaOH, RbOH, Mg(OH)2, Ba(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)2, Ca(OH)2, Zn(OH)2, Cu(OH)2
e) MnO2, KMnO4, K2Cr2O7
Câu 3: Viết các phương trình phản ứng xảy ra cho các sơ đồ sau:
a) HCl  Cl2  FeCl3  NaCl  HCl  CuCl2  AgCl
b) KMnO4Cl2HCl FeCl3  AgCl Cl2Br2I2ZnI2 Zn(OH)2
c) KCl Cl2KClOKClO3KClO4KClKNO3
d) Cl2KClO3KCl Cl2Ca(ClO)2CaCl2Cl2O2
e) KMnO4  Cl2  KClO3  KCl  Cl2  HCl  FeCl2  FeCl3  Fe(OH)3
f) CaCl2  NaCl  HCl  Cl2  CaOCl2  CaCO3  CaCl2  NaCl  NaClO
g) KI  I2  HI  HCl  KCl Cl2  HCLO  O2  Cl2  Br2  I2
h) KMnO4 → Cl2 → HCl →FeCl2 → AgCl → Ag
i) HCl → Cl2→ FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2(SO4)3
j)HCl → Cl2 → NaCl → HCl → CuCl2 → AgCl → Ag
k) MnO2 → Cl2 → KClO3 → KCl → HCl → Cl2 → Clorua vơi
Câu 4: Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi lần lượt cho các cặp chất sau tác dụng với
nhau:
a) NaCl + ZnBr2
e) HBr + NaI
i) AgNO3 + ZnBr2
m) HCl + Fe(OH)2
b) KCl + AgNO3
f) CuSO4 + KI
j) Pb(NO3)2 + ZnBr2
n) HCl + FeO
c) NaCl + I2
g) KBr + Cl2
k) KI + Cl2
o) HCl + CaCO3
d) KF + AgNO3
h) HBr + NaOH
l) KBr + I2
p) HCl + K2SO3
Câu 5: Sục khí Cl2 qua dung dịch Na2CO3 thấy có khí CO2 thoát ra. Hãy viết PTHH của các phản ứng
xảy ra.

Dạng 2: Nhận biết:
Câu 1: Nhận biết các lọ mất nhãn đựng các dung dịch sau:
1) Không giới hạn thuốc thử
a) KOH, NaCl, HCl
b) KOH, NaCl, HCl, NaNO3
c) NaOH, NaCl, HCl, NaNO3, KI
d) NaOH, NaCl, CuSO4, AgNO3
e) NaOH, HCl, MgBr2, I2, hồ tinh bột
f) NaOH, HCl, CuSO4, HI, HNO3
2) Chỉ dùng 1 thuốc thử
a) KI, NaCl, HNO3
b) KBr, ZnI2, HCl, Mg(NO3)2
c) CaI2, AgNO3, Hg(NO3)2, HI
d) KI, NaCl, Mg(NO3)2, HgCl2
3)Không dùng thêm thuốc thử
a) KOH, CuCl2, HCl, ZnBr2
b) NaOH, HCl, Cu(NO3)2, AlCl3
c) KOH, KCl, CuSO4, AgNO3
d) HgCl2, KI, AgNO3, Na2CO3

Dạng 3: Tính toán theo phương trình hóa học
Câu 1: Hoà tan hoàn toàn 6 gam CuO vào lượng vừa đủ 400ml dung dịch HCl
a) viết các phương trình phản ứng xảy ra?
b) Tính nồng độ mol dd axit đã dùng?
c) Tính khối lượng mu...
BÀI TẬP CHƯƠNG HALOGEN
Dạng I: Viết PTHH
Câu 1: Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi lần lượt cho các chất sau tác dụng với Clo,
Br
2
, I
2
:
a) K, Na, Rb, Mg, Ba, Al, Fe, Ca, Zn, Cu, H
2
, H
2
O.
c) KOH(ở t
0
thường), KOH(ở 100
0
C), NaOH, Ca(OH)
2
, KBr, NaBr, NaI, KI, MgBr
2
, CaBr
2
, BaBr
2
Câu 2: Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi lần lượt cho các chất sau tác dụng với HCl,
HBr:
a) K, Na, Rb, Mg, Ba, Al, Fe, Ca, Zn, Cu, H
2
.
b) K
2
O, Na
2
O, Rb
2
O, MgO, BaO, Al
2
O
3
, Fe
2
O
3
, CaO, ZnO, FeO, CuO
c) K
2
CO
3
, Na
2
CO
3
, Rb
2
CO
3
, MgCO
3
, BaCO
3
, CaCO
3
, AgNO
3
d) KOH, NaOH, RbOH, Mg(OH)
2
, Ba(OH)
2
, Al(OH)
3
, Fe(OH)
2
, Ca(OH)
2
, Zn(OH)
2
, Cu(OH)
2
e) MnO
2
, KMnO
4
, K
2
Cr
2
O
7
Câu 3: Viết các phương trình phản ứng xảy ra cho các sơ đồ sau:
a) HCl Cl
2
FeCl
3
NaCl HCl CuCl
2
AgCl
b) KMnO
4
Cl
2
HCl FeCl
3
AgCl Cl
2
Br
2
I
2
ZnI
2
Zn(OH)
2
c) KCl Cl
2
KClOKClO
3
KClO
4
KClKNO
3
d) Cl
2
KClO
3
KCl Cl
2
Ca(ClO)
2
CaCl
2
Cl
2
O
2
e) KMnO
4
Cl
2
KClO
3
KCl Cl
2
HCl FeCl
2
FeCl
3
Fe(OH)
3
f) CaCl
2
NaCl HCl Cl
2
CaOCl
2
CaCO
3
CaCl
2
NaCl NaClO
g) KI I
2
HI HCl KCl Cl
2
HCLO O
2
Cl
2
Br
2
I
2
h) KMnO
4
→ Cl
2
→ HCl →FeCl
2
→ AgCl → Ag
i) HCl → Cl
2
→ FeCl
3
→ Fe(OH)
3
→ Fe
2
(SO
4
)
3
j)HCl → Cl
2
→ NaCl → HCl → CuCl
2
→ AgCl → Ag
k) MnO
2
→ Cl
2
→ KClO
3
→ KCl → HCl → Cl
2
→ Clorua vơi
Câu 4: Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi lần lượt cho các cặp chất sau tác dụng với
nhau:
a) NaCl + ZnBr
2
e) HBr + NaI i) AgNO
3
+ ZnBr
2
m) HCl + Fe(OH)
2
b) KCl + AgNO
3
f) CuSO
4
+ KI j) Pb(NO
3
)
2
+ ZnBr
2
n) HCl + FeO
c) NaCl + I
2
g) KBr + Cl
2
k) KI + Cl
2
o) HCl + CaCO
3
d) KF + AgNO
3
h) HBr + NaOH l) KBr + I
2
p) HCl + K
2
SO
3
Câu 5: Sục khí Cl
2
qua dung dịch Na
2
CO
3
thấy khí CO
2
thoát ra. Hãy viết PTHH của các phản ứng
xảy ra.
Dạng 2: Nhận biết:
Câu 1: Nhận biết các lọ mất nhãn đựng các dung dịch sau:
1) Không giới hạn thuốc thử
a) KOH, NaCl, HCl b) KOH, NaCl, HCl, NaNO
3
c) NaOH, NaCl, HCl, NaNO
3
, KI d) NaOH, NaCl, CuSO
4
, AgNO
3
e) NaOH, HCl, MgBr
2
, I
2
, hồ tinh bột f) NaOH, HCl, CuSO
4
, HI, HNO
3
2) Chỉ dùng 1 thuốc thử
a) KI, NaCl, HNO
3
b) KBr, ZnI
2
, HCl, Mg(NO
3
)
2
c) CaI
2
, AgNO
3
, Hg(NO
3
)
2
, HI d) KI, NaCl, Mg(NO
3
)
2
, HgCl
2
3)Không dùng thêm thuốc thử
a) KOH, CuCl
2
, HCl, ZnBr
2
b) NaOH, HCl, Cu(NO
3
)
2
, AlCl
3
c) KOH, KCl, CuSO
4
, AgNO
3
d) HgCl
2
, KI, AgNO
3
, Na
2
CO
3
Lý Thuyết Halogen Hóa Vô Cơ - Trang 2
Lý Thuyết Halogen Hóa Vô Cơ - Người đăng: Kragonlord
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Lý Thuyết Halogen Hóa Vô Cơ 9 10 453