Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết hạt nhân nguyên tử

Được đăng lên bởi Thiên Thạch
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 158 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần Hạt nhân nguyên tử

Biên soạn Nguyễn Thanh Hà - 0972 64 17 64

Chương HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
I. TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN
1. Cấu tạo hạt nhân
- Hạt nhân tích điện dương bằng +Ze (Z là số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn), kích thước hạt nhân rất nhỏ, nhỏ hơn
kích thước nguyên tử khoảng 104 – 105 lần
- Hạt nhân được tạo thành bởi hai loại hạt là prôtôn và nơtrôn; hai loại hạt này gọi chung là nuclôn.
o Prôtôn, kí hiệu p, mang một điện tích nguyên tố dương +e, khối lượng 1,67262.10-27kg.
o Nơtrôn, kí hiệu n, không mang điện, khối lượng 1,67493.10-27kg.
o Hạt nhân nguyên tử chứa Z prôtôn và N nơtrôn. Tổng số nuclôn trong hạt nhân A = Z + N, A gọi là số khối.
- Ký hiệu hạt nhân: Người ta dùng ký hiệu hóa học X của nguyên tố để đặt tên cho hạt nhân: ZA X hoặc AX hoặc XA.
23
23
Ví dụ: Hạt nhân Na có thể ký hiệu bằng các cách sau:
Na , hoặc Na23.
11 Na , hay
- Đồng vị
o Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có cùng số prôtôn Z nhưng có số nơtrôn N khác nhau, do đó có số khối A = Z +
N khác nhau (có cùng một vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn).
2
2
3
3
Ví dụ: 11 H
1 H hay 1 D
1 H hay 1T
o Hyđrô có ba đồng vị là:
 Hyđrô thường 11 H chiếm 99,9% hyđrô thiên nhiên.

o



Hyđrô nặng hay đơtêri 12 H hay 12 D chiếm 0,015% hyđrô thiên nhiên.



Hyđrô siêu nặng hay triti 13 H hay 13T hạt nhân này không bền, thời gian sống của nó khoảng 10 năm.

Cacbon có nhiều đồng vị, trong đó chỉ có hai đồng vị bền là

12
6

C và

13
6

C . Trong một khối cacbon tự nhiên bền vững, 126C

chiếm khoảng 98,89% và 136C chiếm khoảng 1,11%.
- Đồng vị phóng xạ là đồng vị mà các hạt nhân của nó có thể phóng ra các tia phóng xạ và biến đổi hạt nhân của nguyên tố khác.
4
234
Ví dụ: Đồng vị 238
92 U  2 He  90 Th
2. Khối lượng hạt nhân
- Các hạt nhân có khối lượng rất lớn so với khối lượng của electron; vì vậy khối lượng nguyên tử tập trung gần như toàn bộ ở hạt
nhân. Để tiện cho tính toán khối lượng hạt nhân, người ta định nghĩa một đơn vị mới đó khối lượng cỡ khối lượng các hạt nhân.
Đơn vị này gọi là đơn vị khối lượng nguyên tử, kí hiệu là u.
- Đơn vị khối lượng nguyên tử u có giá trị bằng 1/12 khối lượng nguyên tử của đồng vị

12
6

C , vì vậy còn gọi là đơn vị cacbon.

0,012
1
 1,66055.10 27 kg
1u  .
12 6,023.10 23
- Khối lượng và năng lượng
o Theo hệ thức Anh-xtanh về mối quan hệ giữa năng lượng E và khối lượng m của cùng một vật có dạng:
E = mc2
2
o Năng lượng tính ra đơn vị eV tương ứng với khối lượng 1u là:
E = uc  931,5 MeV => 1u  931,5 MeV/c2
2
(MeV/c cũng được ...
Phần Hạt nhân nguyên tử Biên soạn Nguyễn Thanh Hà - 0972 64 17 64
- 1 -
Chương HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
I. TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN
1. Cấu tạo hạt nhân
- Hạt nhân tích điện ơng bằng +Ze (Z s thứ tự của ngun ttrong bảng tuần hoàn), kích thước hạt nhân rất nhỏ, nhỏ hơn
kích thước nguyên tử khoảng 10
4
– 10
5
ln
- Ht nhân được tạo thành bởi hai loại hạt là prôtôn và nơtrôn; hai loại hạt này gọi chung là nuclôn.
o Prôtôn, kí hiệu p, mang một điện tích nguyên tố dương +e, khối lượng 1,67262.10
-27
kg.
o Nơtrôn, kí hiệu n, kng mang điện, khối lượng 1,67493.10
-27
kg.
o Hạt nhân nguyên tử chứa Z prôtôn và N nơtrôn. Tổng số nuclôn trong hạt nhân A = Z + N, A gọi là số khối.
- Ký hiệu hạt nhân: Người ta dùng ký hiệu hóa học X của nguyên tố để đặt tên cho hạt nhân:
X
A
Z
hoặc
A
X hoặc XA.
Ví dụ: Hạt nhân Na có thể ký hiệu bằng các cách sau:
,hay ,
2323
11
NaNa
hoặc Na23.
- Đng v
o Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có cùng số prôtôn Z nhưng có số nơtrôn N kc nhau, do đó có số khối A = Z +
N khác nhau (có cùng một vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn).
Ví dụ:
H
1
1
DH
2
1
2
1
hay
TH
3
1
3
1
hay
o Hyđrô có ba đồng vị là:
Hyđrô thường
H
1
1
chiếm 99,9% hyđrô thiên nhiên.
Hyđrô nặng hay đơtêri
DH
2
1
2
1
hay
chiếm 0,015% hyđrô thiên nhiên.
Hyđrô siêu nặng hay triti
TH
3
1
3
1
hay
hạt nhân này không bền, thời gian sống của nó khoảng 10 năm.
o Cacbon có nhiều đồng vị, trong đó chỉ có hai đồng v bền là
C
12
6
và
C
13
6
. Trong một khối cacbon tự nhiên bền vững,
C
12
6
chiếm khoảng 98,89% và
C
13
6
chiếm khoảng 1,11%.
- Đng vphóng xạ là đồng vmà các hạt nhân của nó có thể phóng ra các tia phóng xvà biến đổi hạt nhân của nguyên tố khác.
Ví dụ: Đồng v
ThHeU
234
90
4
2
238
92
2. Khối lưng hạt nhân
- Các hạt nhânkhối lượng rất lớn so với khối lượng của electron; vậy khối lượng nguyên tử tập trung gần như toàn bộhạt
nhân. Để tiện cho tính tn khối lượng hạt nhân, người ta đnh nghĩa một đơn vmới đó khối lượng cỡ khối lượng các hạt nhân.
Đơn vị này gọi là đơn vkhối lượng nguyên tử, kí hiệu là u.
- Đơn vkhối lượng nguyên tử u có giá tr bằng 1/12 khối lượng nguyên tử của đồng v
C
12
6
, vì vậy còn gọi là đơn vị cacbon.
kgu
27
23
10.66055,1
10.023,6
012,0
.
12
1
1
- Khối lượng và năng lượng
o Theo hệ thức Anh-xtanh về mối quan hệ giữa ng lượng E khối lượng m của cùng một vt dạng: E = mc
2
o Năng lượng tính ra đơn vị eV tương ứng với khối lượng 1u là: E = uc
2
931,5 MeV => 1u 931,5 MeV/c
2
(MeV/c
2
cũng được coi là đơn vị đo khối lượng hạt nhân)
o Chú ý: Lý thuyết Anh-xtanh, một vật khối lượng nghỉ m
0
(khối lượng của vật trạng thái nghỉ), khi chuyển đng với
tốc độ v, khối lượng sẽ tăng lên thành m (khi lượng động) với
2
2
0
1
c
v
m
m
Khi đó năng lượng của vật (năng lượng toàn phần) là E = mc
2
=
2
2
2
0
1
c
v
cm
Năng lượng E
0
= m
0
c
2
được gọi là năng lượng ngh và hiệu số E – E
0
= (m - m
0
)c
2
chính là động năng của vật.
II. NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN. PHẢN NG HẠT NHÂN
1. Lực hạt nhân
- Các nuclôn trong hạt nhân hút nhau bằng các lực rất mạnh tạo nên hạt nhân bền vững. Các lựct đó gọi là lc hạt nhân.
- Lực hạt nhân không phải là lực tĩnh đin vì lực hạt nhân luôn là lực hút giữa hai prôtôn, giữa hai nơtron và giữa một nơtron với
một prôtôn. Lực hạt nhân không phụ thuộc vào điện tích.
- Lực hạt nhân không cùng bản chất với lực tĩnh điện hay lực hấp dẫn; một loại lực truyền tương tác giữa các nuclôn trong
hạt nhân. Lực này cũng được gọi là lực tương tác mạnh, nhưng chỉ tác dụng khi khoảng cách giữa hai nuclôn bằng hoặc nhỏ hơn
kích thước của hạt nhân.
2. Năng lượng liên kết của hạt nhân
- Khối lượng của một hạt nhân luôn nhỏ hơn tổng khối lượng của các nuclôn tạo thành hạt nhân đó.
- Đ chênh lệch giữa hai khối lượng đó được gọi là độ hụt khối của hạt nhân, kí hiu m: m = Zm
p
+ (A - Z)m
n
- m
x
Trong đó:
mđộ hụt khối Zm
p
là khi lượng của Z prôtôn
(A – Z)m
n
là khối lượng của (A - Z) nơtron m
x
là khối lượng của hạt nhân X
Lý thuyết hạt nhân nguyên tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết hạt nhân nguyên tử - Người đăng: Thiên Thạch
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Lý thuyết hạt nhân nguyên tử 9 10 648