Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết hóa hữu cơ

Được đăng lên bởi Yotsuba Nguyễn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 294 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHẬN BIẾT CHẤT Chất lỏng
1) Phenol: kết tủa trắng với dd Br2 ; Sủi bọt khí H2
với Na
2) Glixerol, Etylen glicol: dd xanh lam với
Cu(OH)2; Sủi bọt khí H2 với Na
3) Ancol khác: Sủi bọt khí H2 với Na, kết tủa Cu
đỏ với CuO,to
4) Nước: Sủi bọt khí H2 với Na
5) Ankin đầu mạch: kết tủa vàng nhạt với dd
AgNO3 / NH3
6) Ancol không no, Stiren, anken, ankin khác: mất
màu dd Br2, hoặc dd KMnO4
7) Toluen: mất màu dd KMnO4 và có kết tủa đen
với
dd KMnO4, đun nóng
8) Benzen: chất lỏng màu vàng mùi hạnh nhân với
HNO3 đặc/ H2SO4 đặc
Ghi chú: phân biệt nước và ancol ta đốt và dẫn khí
qua
dd Ca(OH)2, hiện tượng ↓ trắng
Không dùng Na nếu là dung dịch.
Thứ tự : axit , andehit( ….AL), phenol,ancol
anlylic, ancol có OH liền kề, ancol đơn no,
benzen, còn lại ( ankan, xeton..)
A. Ancol đơn chức(1 nhóm OH gắn vào C no)
1. Tên, bậc ancol
-Ancol no đơn chức, mạch hở CnH2n+1OH (n  1)
-Bậc ancol = bậc C gắn OH
+Bậc 1: R  CH2OH
R - CH - R'
|
+Bậc 2:
OH

R''
|

+Bậc 3: R - C
|

- R'

OH

Tên thay thế( đánh số ưu tiên OH)

R  ONa + H2O → ROH + NaOH
Ancol không tác dụng với kiềm (NaOH,KOH,...)
2. Phản ứng với CuO
to
R CH2 OH + CuO 
R  CHO + H2O + Cu


C. Điều chế
Ancol đơn chức từ dẫn xuất halogen, từ anken
R  X + NaOH  t R  OH + NaX
CnH2n+ H2O H CnH2n+1OH (sp chính OH gắn
andehit
vào C ít H)
to
CH3OH + CuO 
HCHO + H2O + Cu

Etanol: trong công nghiệp đ/c từ CH2= CH2
o
R - CH - R'
H SO ,t
R - C| | - R'
CH2= CH2 + H2O 
CH3CH2OH
 2 4
to
|
+ CuO 
+ H2O + Cu

O
OH
xeton
Ancol đa chức (2OH gắn vào 2C lk =)
3. Phản ứng tách H2O → anken(sp chính: OH tách cùng 3CnH2n +2KMnO4 +4H2O →
H ở C ít H hơn)
3CnH2n(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH
o
H
SO
®,170
C
Etilen glicol : 3CH2= CH2 +2KMnO4 +4H2O →
CnH2n+1OH  2 4
CnH2n + H2O
3CH2OH-CH2OH +2MnO2+2KOH
4. Tách nước tạo ete (số ete =n(n+1)/2, n là số ancol
o
2CH4 + O2 Cu,p,t
2CH3OH
khác nhau)
o
o
H
SO
®
,140
C
R  OH + R’  OH 
R O  R’ +
Tinh bột: (C6H10O5)n + nH2O t ,xt nC6H12O6
 2 4
H2O
Từ 2 ancol khác nhau tạo được 3 ete ROR, R’OR’,
men r îu
Glucozơ : C6H12O6 
2 C2H5OH +

ROR’
2CO2
5. Phản ứng với axit ( phản ứng este hóa)
D. Phenol (OH gắn vòng benzen)
H SO ®Æc
R OH + HOCOR’
R  OCO  R’ +
  
1. Điều chế
Trong công nghiệp: oxi hóa cumen
H2O
2

o



4

CH3-CH-CH3

o

t
R  OH + H X 
R  X + H2O

Phản ứng đặc biệt
o
CH3OH + CO t ,xt CH3COOH (axit axetic)
men giÊm
CH3CH2OH + O2 
CH3COOH + H2O

H 2 SO4 ®
 
CH3CH2OH + CH3COOH 

CH3COOCH2CH3 + H2O
ZnO,MgO
2CH3CH2OH  450 C
CH2 = CH CH=CH2 + H2+
2H2O
...
NHẬN BIẾT CHẤT Chất lỏng
1) Phenol: kết tủa trắng với dd Br
2
; Sủi bọt khí H
2
với Na
2) Glixerol, Etylen glicol: dd xanh lam với
Cu(OH)
2
; Sủi bọt khí H
2
với Na
3) Ancol khác: Sủi bọt khí H
2
với Na, kết tủa Cu
đỏ với CuO,t
o
4) Nước: Sủi bọt khí H
2
với Na
5) Ankin đầu mạch: kết tủa vàng nhạt với dd
AgNO
3
/ NH
3
6) Ancol không no, Stiren, anken, ankin khác: mất
màu dd Br
2
, hoặc dd KMnO
4
7) Toluen: mất màu dd KMnO
4
có kết tủa đen
với
dd KMnO
4
, đun nóng
8) Benzen: chất lỏng màu vàng mùi hạnh nhân với
HNO
3
đặc/ H
2
SO
4
đặc
Ghi chú: phân biệt nước và ancol ta đt và dẫn khí
qua
dd Ca(OH)
2
, hiện tượng ↓ trắng
Không dùng Na nếu là dung dịch.
Thứ tự : axit , andehit( ….AL), phenol,ancol
anlylic, ancol có OH liền kề, ancol đơn no,
benzen, còn lại ( ankan, xeton..)
A. Ancol đơn chức(1 nhóm OH gắn vào C no)
1. Tên, bậc ancol
-Ancol no đơn chức, mạch hở C
n
H
2n+1
OH (n
1)
-Bậc ancol = bậc C gắn OH
+Bậc 1: R CH
2
OH
+Bậc 2:
|
OH
R - CH - R'
+Bậc 3:
|
|
OH
R''
R - C - R'
Tên thay thế( đánh số ưu tiên OH)
R ONa + H
2
O ROH + NaOH
Ancol không tác dụng với kiềm (NaOH,KOH,...)
2. Phản ứng với CuO
R CH
2
OH + CuO

o
t
R CHO + H
2
O + Cu
CH
3
OH + CuO

o
t
HCHO + H
2
O + Cu
|
OH
R - CH - R'
+ CuO

o
t
| |
O
R - C - R'
+ H
2
O + Cu
3. Phản ứng tách H
2
O anken(sp chính: OH tách cùng
H ở C ít H hơn)
C
n
H
2n+1
OH
o
2 4
H SO ®,170 C

C
n
H
2n
+ H
2
O
4. Tách nước tạo ete (số ete =n(n+1)/2, n là số ancol
khác nhau)
R OH + R’ OH
R O R’ +
H
2
O
Từ 2 ancol khác nhau tạo được 3 ete ROR, R’OR’,
ROR’
5. Phản ứng với axit ( phản ứng este hóa)
R OH + HOCOR’
2 4
H SO ®Æc

R OCO R’ +
H
2
O
R OH + H X

o
t
R X + H
2
O
Phản ứng đặc biệt
CH
3
OH + CO
o
t ,xt

CH
3
COOH (axit axetic)
CH
3
CH
2
OH + O
2

men giÊm
CH
3
COOH + H
2
O
CH
3
CH
2
OH + CH
3
COOH

2 4
H SO ®
CH
3
COOCH
2
CH
3
+ H
2
O
2CH
3
CH
2
OH
o
ZnO,MgO
450 C

CH
2
= CH CH=CH
2
+ H
2
+
2H
2
O
2CH
4
o
1500 C
lµm l¹nh nhanh

CH
CH +3H
2
CaC
2
+ 2H
2
O

Ca(OH)
2
+ C
2
H
2
CH
CH + H
2
O
o
4
HgSO ,80 C

CH
3
CHO (andehit
axetic)
C. Điều chế
Ancol đơn chức từ dẫn xuất halogen, từ anken
R X + NaOH

o
t
R OH + NaX
C
n
H
2n
+ H
2
O
H

C
n
H
2n+1
OH (sp chính OH gắn
vào C ít H)
Etanol: trong công nghiệp đ/c từ CH
2
= CH
2
CH
2
= CH
2
+ H
2
O
H SO ,t
o
2 4

CH
3
CH
2
OH
Ancol đa chức (2OH gắn vào 2C lk =)
3C
n
H
2n
+2KMnO
4
+4H
2
O
3C
n
H
2n
(OH)
2
+ 2MnO
2
+ 2KOH
Etilen glicol : 3CH
2
= CH
2
+2KMnO
4
+4H
2
O
3CH
2
OH-CH
2
OH +2MnO
2
+2KOH
2CH
4
+ O
2

o
Cu,p,t
2CH
3
OH
Tinh bột: (C
6
H
10
O
5
)
n
+ nH
2
O
o
t ,xt

nC
6
H
12
O
6
Glucozơ : C
6
H
12
O
6

men r îu
2 C
2
H
5
OH +
2CO
2
D. Phenol (OH gắn vòng benzen)
1. Điều chế
Trong công nghiệp: oxi hóa cumen
CH
2
=CH-CH
3
H
+
CH
3
-CH-CH
3
1. O
2
2.dd H
2
SO
4
OH
+
CH
3
-CH-CH
3
||
0
C
6
H
6
C
6
H
5
Br (natri phenolat)C
6
H
5
ONa
C
6
H
5
OH
C
6
H
6
+ Br
2

o
Fe,t
C
6
H
5
Br + HBr
C
6
H
5
Br + 2NaOH đặc

o
t ,p
C
6
H
5
ONa +
NaBr+ H
2
O
C
6
H
5
ONa + HCl C
6
H
5
OH + NaCl
2. Tính chất hóa học
a. Tác dụng với kim loại kiềm
C
6
H
5
OH + Na C
6
H
5
ONa + 1/2H
2
b. Tác dụng với kiềm
andehit
xeton
Lý thuyết hóa hữu cơ - Trang 2
Lý thuyết hóa hữu cơ - Người đăng: Yotsuba Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Lý thuyết hóa hữu cơ 9 10 773