Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết hóa vô cơ đề cao

Được đăng lên bởi Star Lengendary
Số trang: 192 trang   |   Lượt xem: 1590 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LÝ THUYẾT HOÁ VÔ CƠ ĐỀ CAO

Advanced Theoretical
Inorganic Chemistry
(Course for graduate students)

Dr. Nguyen Hoa Du –Division of Inorganic chemistry
Faculty of Chemistry – Vinh University

Objects:









2

Hiểu cấu tạo nguyên tử, có thể xác định orbital
nguyên tử và số hạng nguyên tử.
Mô tả phân tử và bản chất liên kết hoá học.
Xác định được tính đối xứng phân tử và nêu ý nghĩa
của nó trong hoá học.
Hệ thống hoá các lý thuyết axit – bazơ, vận dụng
giải thích tính axit – bazơ của các chất.
Vận dụng lý thuyết oxy hoá - khử, xây dựng được
một số dạng giản đồ oxy hoá khử và cách sử dụng
chúng trong hoá học.
04/18/15

Dr.NgHD

Course wares:
 Đào

Đình Thức. Cấu tạo nguyên tử và liên
kết hoá học.
 Nguyễn Đình Thuông. Lý thuyết Hoá vô cơ.
 Greenword, Earnshaw. Chemistry of the
Elements.
 Jolly. Modern Inorganic Chemistry.
 D. F.Shriever, P.W. Atkins, C.H. Langford.
Inorganic Chemistry.
3

04/18/15

Dr.NgHD

1. Nguyên tử - AO và số hạng nguyên tử

 1.1.

Lịch sử các nguyên tố hoá học
 1.2. Các phương pháp xác định AO
 1.3. Ý nghĩa hoá học của AO
 1.4. Số hạng nguyên tử, cách xác định và ý
nghĩa

4

04/18/15

Dr.NgHD

1.1. Nguồn gốc & sự phân bố các nguyên tố



Nhân nguyên thuỷ: 1096 g.cm-3, 1032K.
Bigbang: bùng nổ, phát ra các hạt cơ bản
–
–

Sau 1h: hình thành hạt nhân hidro
Sau 372000 đến 387000 năm: proton bắt giữ electron tạo
thành các nguyên tử H, sau đó là He.

 Các sao H và He sụp đổ, phản ứng hạt nhân tổng hợp
thành các hạt nhân nguyên tố nhẹ (đến Fe -26).

 Sự bắt nơtron và phân rã beta (-) tạo thành các hạt nhân
nặng.

H,He phổ biến nhất trong vũ trụ!
5

04/18/15

Dr.NgHD

Độ phổ biến của một số nguyên tố
trong vũ trụ ()













6

Element
Hydrogen
Helium
Oxygen
Carbon
Neon
Iron 1,090
Nitrogen
Silicon
Magnesium
Sulfur
All Others

Parts per million
739,000
240,000
10,700
4,600
1,340
950
650
580
440
650
04/18/15

Dr.NgHD

Z chẵn

Z lẻ

7

04/18/15

Dr.NgHD

Đặc điểm chung về sự phổ biến của các
nguyên tố trong vũ trụ








8

Giảm dần theo hàm mũ khi tăng số khối A đến A~
100 (Z=42), sau đó giảm đều đặn hơn.
Có một peak ở vùng Z= 23 – 28, cực đại ở Fe với độ
phổ biến gấp đến 103 lần so với dự đoán từ quy luật
biến thiên chung.
D, Li, Be và B hiếm hơn nhiều so với các nguyên tố
lân cận H, He, C, N. (Why?)
Các nguyên tố nhẹ (đến Sc): hạt nhân có A/4=n
(nguyên) phổ biến hơn, ví dụ: l6O, 20Ne, 24Mg, 28Si,
32S, 36Ar and 40Ca (rule of G. Oddo,1914).
04/18/15

Dr.NgHD

Đặc điểm chung về sự phổ biến của các
...
LÝ THUYẾT HOÁ VÔ CƠ ĐỀ CAO
Advanced Theoretical
Inorganic Chemistry
(Course for graduate students)
Dr. Nguyen Hoa Du –Division of Inorganic chemistry
Faculty of Chemistry – Vinh University
Lý thuyết hóa vô cơ đề cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết hóa vô cơ đề cao - Người đăng: Star Lengendary
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
192 Vietnamese
Lý thuyết hóa vô cơ đề cao 9 10 734