Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết mạch

Được đăng lên bởi Hứa Thị Hữu Nẩu
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1720 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lý thuyết trường điện từ
Dẫn sóng & bức xạ

Nội dung
1. Giới thiệu
2. Giải tích véctơ
3. Luật Coulomb & cường độ điện trường
4. Dịch chuyển điện, luật Gauss & đive
5. Năng lượng & điện thế
6. Dòng điện & vật dẫn
7. Điện môi & điện dung
8. Các phương trình Poisson & Laplace
9. Từ trường dừng
10. Lực từ & điện cảm
11. Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell
12. Sóng phẳng
13. Phản xạ & tán xạ sóng phẳng
14. Dẫn sóng & bức xạ
Dẫn sóng & bức xạ

2

Dẫn sóng & bức xạ
•
•
•
•
•
•
•
•

Trường của đường dây dài
Các kiểu dẫn sóng cơ bản
Phân tích sóng phẳng của dẫn sóng song phẳng
Phân tích dẫn sóng song phẳng bằng phương trình sóng
Dẫn sóng chữ nhật
Dẫn sóng điện môi phẳng
Cáp quang
Các nguyên lý cơ bản của anten
Dẫn sóng & bức xạ

3

Trường của đường dây dài (1)
I

–

+

E

E

H

8H

+

–

+ + ++ ++ + +

–––– ––

Vs V0 − jβ z
Esx ( z ) =
= e
d
d
I
V
H sy ( z ) = K sz = s = 0 e− j β z
b bZ 0

k

+

víi Z 0 = L / C

++ ++ + +

–– –––– ––

Vs ( z ) = V0e
V0 − j β z
I s ( z) =
e
Z0

I

–

− jβ z

1
→ Pz = ∫ ∫ Re{Exs Hˆ ys }dxdy
0 0 2
1 V0 Vˆ0
=
(bd )
ˆ
2 d bZ 0
b d

2

V0
1
=
= Re[Vs Iˆs ]
2Zˆ0 2
Dẫn sóng & bức xạ

4

Trường của đường dây dài (2)
C=

t

ε 'b
d

d

σ
σb
G= C=
ε'
d
L ≈ Lngoμi =

R=

Vật dẫn (σc)
t

Điện môi
(σ, ε’, μ)

b

μd
b

L d μ
Z0 =
=
C b ε'

2

σ cδ b
Dẫn sóng & bức xạ

5

Trường của đường dây dài (3)
2πε '
C=
ln(b / a )

Điện môi
(σ, ε’, μ)

σ
2πσ
G= C=
ε'
ln(b / a)
μ b
Lngoμi =
ln
2π a
Rtrong

a

Mặt dẫn
(σc)
b

c

Cao tần

1
1
, Rngoμi =
=
2π aδσ c
2π bδσ c

⎛1 1⎞
R=
⎜ + ⎟
2πδσ c ⎝ a b ⎠
1

Z0 =
Dẫn sóng & bức xạ

Lngoμi
C

1
=
2π

μ b
ln
ε' a
6

Trường của đường dây dài (4)
C=

2πε '
ln(b / a )

Điện môi
(σ, ε’, μ)

σ
2πσ
G= C=
ε'
ln(b / a )
Rtrong =

Rngoμi =

l

σcS

=

a

1

Mặt dẫn
(σc)
b

c

σ c (π a 2 )

Thấp tần

1

σ c [π (c 2 − b 2 )]

1 ⎛ 1
1 ⎞
+
πσ c ⎜⎝ a 2 c 2 − b 2 ⎟⎠
2
⎛ 2
c
c ⎞⎤
μ ⎡ b 1
1
4
2
L=
⎢ln + +
⎜⎜ b − 3c + 2 2 ln ⎟⎟ ⎥
2
2
b ⎠ ⎥⎦
2π ⎢⎣ a 4 4(c − b ) ⎝
c −b

R=

Dẫn sóng & bức xạ

7

Trường của đường dây dài (5)
C=

πε '
−1

cosh (d / 2a)

Lngoμi =

≈

πε '
ln(d / a )

Mặt dẫn (σc)

(a  d )
a

μ
μ d
cosh −1 (d / 2a ) ≈ ln
(a  d )
π
π a

Điện môi
(σ, ε’, μ)

a

d

Cao tần

σ
πσ
G= C=
ε'
cosh −1 (d / 2a )
R=

1
π aδσ c

Dẫn sóng & bức xạ

8

Trường của đường dây dài (5)
C=

G=

L=
R=

πε '

Mặt dẫn (σc)

cosh −1 (d / 2a)

a

πσ

Điện môi
(σ, ε’, μ)

a

d

−1

cosh (d / 2a)

Thấp tần

μ ⎡1
⎤
−1
cosh
(
/
2
)
+
d
a
⎥
π ⎢⎣ 4
⎦
2

π a 2σ c

Dẫn sóng & bức xạ

9

Dẫn sóng & bức xạ
•
•
•
•
•
•
•
•

Trường của đườ...
Lý thuyết trường đin t
Dn sóng & bc x
Lý thuyết mạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết mạch - Người đăng: Hứa Thị Hữu Nẩu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Lý thuyết mạch 9 10 78