Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết mạch điện tử

Được đăng lên bởi Đàm Bình
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 817 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Th.S Phan Tuấn Anh
BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT MẠCH ĐIỆN TỬ
C1: CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH LUẬT TỔNG QUÁT VỀ
MẠCH ĐIỆN
C2: MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN RL VÀ RC
C3: MẠCH ĐIỆN BẬC HAI
C4: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN HÌNH SIN BẰNG SỐ PHỨC
C5: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN TRONG CHẾ ĐỘ QUÁ ĐỘ
BẰNG PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE
C6: MẠNG BỐN CỰC
C7: DIODE BÁN DẪN
C8: TRANSITOR

Trao đổi trực tuyến tại:


Th.S Phan Tuấn Anh
BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT MẠCH ĐIỆN TỬ

CHƢƠNG 1

CÁC KHÁI NIỆM VÀ
ĐỊNH LUẬT TỔNG
QUÁT VỀ MẠCH ĐIỆN

NỘI DUNG:
***

I – ĐỐI TƢỢNG CỦA MÔN HỌC
II – DẠNG SÓNG CỦA TÍN HIỆU
III – MẠCH ĐIỆN VÀ CÁC PHẦN TỬ CỦA
MẠCH ĐIỆN
IV – ĐỊNH LUẬT OHM
IV – ĐỊNH LUẬT KIRCHHOFF
VI – ĐỊNH LÍ MILLMAN
VII – ĐỊNH LÍ THEVENIN - NORTON
VIII – ĐỊNH LÍ KENNELY

I – ĐỐI TƢỢNG CỦA MÔN HỌC
Lý thuyết mạch điện tử là một trong những môn học cơ
sở của chuyên ngành điện tử - Viễn thông – Tự động
hóa.
Lý thuyết mạch nghiên cứu sự biến đổi tín hiệu của các
mạch điện.
Phần tử của mạch điện

IN

Mạch điện

OUT

II – DẠNG SÓNG CỦA TÍN HIỆU
1 – Tín hiệu – Dạng sóng của tín hiệu:
Tín hiệu là sự biến đổi một hay nhiều thông số
của một quá trình vật lý nào đó.
Trong phạm vi hẹp của mạch điện, tín hiệu là sự
biến đổi của hiệu thế hoặc dòng điện theo thời
gian.
Do đó ngƣời ta dùng các hàm theo thời gian để
mô tả tín hiệu và đƣờng biểu diễn các hàm này
theo thời gian đƣợc gọi là dạng sóng của tín
hiệu.

II – DẠNG SÓNG CỦA TÍN HIỆU
1 – Tín hiệu – Dạng sóng của tín hiệu:
Tín hiệu cho vào một mạch đƣợc gọi là tín hiệu
vào hay kích thích.
Tín hiệu nhận đƣợc ở ngã ra của mạch đƣợc gọi
là tín hiệu ra hay đáp ứng.

Tín hiệu vào
(kích thích)

Mạch điện

Tín hiệu ra
(đáp ứng)

II – DẠNG SÓNG CỦA TÍN HIỆU
2 – Hàm mũ (Exponential function):
t

v(t)  Ke

K,  là các hằng số thực
<0

Hình 1.1 là dạng
sóng của hàm mũ
với K > 0, ứng với
các giá trị khác
nhau của 

V(t)

>0

K

=0

0

t

Hình 1.1

II – DẠNG SÓNG CỦA TÍN HIỆU
3 – Hàm nấc đơn vị (Unit Step function):

1, t  a
u(t  a)  
0, t  a

a là hằng số dƣơng
u(t)

1
0

1 u(t+a)

-a

0

t

1 u(t+a) – u(t – b)

u(t – b)

1

0

b

t

t

-a

0

b

Hình 1.2: Hàm nấc đơn vị

Chú ý: Hàm Ku(t – a) có giá trị bằng K khi t  a

t

II – DẠNG SÓNG CỦA TÍN HIỆU
4 – Hàm dốc (Ramp function):

 t, t  a
r(t  a)  
0, t  a

a là hằng số dƣơng

r(t)

r(t – a)
450

450
0

0

t

a

t

Chú ý:

Hình 1.3: Hàm dốc
đơn vị (độ dốc =1)

r(t) 





t

t

u(x)dx 


0

u(x)dx  u(0)

Hàm Kr(t – a) có dạng sóng là đƣờng thẳng có độ dốc
K và gặp trục Ot tại a.

I...
Th.S Phan Tuấn Anh
BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT MẠCH ĐIỆN TỬ
C1: CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH LUẬT TỔNG QUÁT VỀ
MẠCH ĐIỆN
C7: DIODE BÁN DẪN
C8: TRANSITOR
C4: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN HÌNH SIN BẰNG SỐ PHỨC
C5: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN TRONG CHẾ ĐỘ QUÁ ĐỘ
BẰNG PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE
C6: MẠNG BỐN CỰC
C2: MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN RL VÀ RC
C3: MẠCH ĐIỆN BẬC HAI
Lý thuyết mạch điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết mạch điện tử - Người đăng: Đàm Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Lý thuyết mạch điện tử 9 10 706