Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết mở rộng trường và Galois

Được đăng lên bởi hthang1988
Số trang: 328 trang   |   Lượt xem: 13734 lần   |   Lượt tải: 15 lần
NGUY N CHÁNH TÚ
Khoa Toán, Đ i H c Sư Ph m Hu

Giáo trình đi n t

LÍ THUY T M R NG TRƯ NG VÀ
GALOIS

Hu 12-2006

ˆ
˜
D˘
¯ AC TÍNH KY THUAT
˙
˙
`
`
’
ˆ’
´ ¯e `
ˆ
ˆ
˘
• Có the tra cu’u d´ n tu’ng phan cua giáo trình bang cách click vào Bookmarks
`
’
ˆ
bên le trái cua Acrobat Reader.
´
´ ¯e
’
’
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
• Có siêu kiên ket tham khao chéo và tham chieu d´ n các tài lieu tham khao
˙
(305).
´ ¯e
’
ˆ
´
ˆ
˘
ˆ
ˆ’ `
˘
• Có siêu liên ket d ˆ’ tra cu’u các thuat ngu’ hoac noi dung cu the bang Chı muc
˜
˙
˙
˙
˙
˙
’ ´
ˆ
(307) o’ cuoi giáo trình.
´ ´
’
ˆ’
ˆ
• Có the liên ket vo’i trang web chı ra.
´ ¯e
˜
’
’ ’
ˆ
´
ˆ
`
ˆ
• Có siêu liên ket d ˆ’ tham khao nhanh hu’o’ng dan giai cua tu’ng bài tap (250).
˙
ˆ’ ¯o
˘
¯o
• Có the d c trên mang, download hoac nhanh chóng in thành giáo trình d c.
˙
˙
˙
˙
´
ˆ’
ˆ
´
´
˘
¯e
• Có the dùng d ˆ’ trình chieu vo’i chu’c nang View|Full Screen.

ii

MUC LUC
˙
˙
`
`’
LOI NÓI ¯ AU
Dˆ

ix

˜
’
´’
ˆ
HU’ONG DAN SU’ DUNG
˙
`
’
ˆ
VÀI NÉT VE LICH SU’
˙
’
’
¯a ´
a) Lich su’ giai phu’o’ng trình d thu’c .
˙
ˆ ¯o ’
b) Cuoc d `’i cua Evariste Galois . . . .
˙
´
ˆ
´
ˆ’
Chu’o’ng 0 KIEN THU’C CHUAN BI
˙
´ cua tru’o’ng.
’
`
`
0.1
Tru’o’ng. ¯ ac so
D˘ ˆ
˙
¯a ´
0.2
Vành d thu’c . . . . . . .
iii

xiii
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

10
21

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

ˆ ´
ˆ
Mot so nhóm hu’u han . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˜
˙
˙
Hàm Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

ˆ
Bài tap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˙

39

0.3
0.4

’’ ˆ
`’
Chu’o’ng 1 MO RONG TRU’ONG
˙
’ ˆ
’ ˆ
`
ˆ ’
`
§1
Mo’ rong tru’o’ng. Bac cua mo’ rong tru’o’ng . . . . . . . .
˙
˙
˙
’ ˆ
`
1.1
Mo’ rong tru’o’ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˙
’ ˆ
ˆ ’
`
1.2
Bac cua mo’ rong tru’o’ng . . . . . . . . . . . . . .
˙
˙
ˆ
Bài tap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˙
’’ rong d ’n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¯o
§2
Mo ˆ
˙
’
`
ˆ ˆ
2.1
Vành con và tru’o’ng con sinh ra bo’i mot tap . . . .
˙ ˙
´ u trúc cua mo’ rong d ’n . . . . . . . . . . . . .
’
’ ˆ
ˆ
¯o
2.2
Ca
˙
ˆ
Bài tap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˙
’ ˆ
’ ˆ
ˆ
¯a ´
§3
Mo’ rong hu’u han và mo’ rong d i so . . . . . . . . . . .
˜
˙
˙
˙
˙
´
’ ˆ
’ ˆ
ˆ ’
ˆ
¯a ´
3.1
Tính chat cua mo’ rong hu’u han và mo’ rong d i so
˜
˙
˙
˙
˙
iv

37

45
. . . . .

45

. . . . .

45

. . . . .

48

. . . . .

50

. . . . .

53

. . . . .

53

...
NGUYỄN CHÁNH
Khoa Toán, Đại Học Phạm Huế
Giáo trình điện tử
THUYẾT MỞ RỘNG TRƯỜNG
GALOIS
Huế 12-2006
Lý thuyết mở rộng trường và Galois - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết mở rộng trường và Galois - Người đăng: hthang1988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
328 Vietnamese
Lý thuyết mở rộng trường và Galois 9 10 241