Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết môn Vật Lí

Được đăng lên bởi MonTNl
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 723 lần   |   Lượt tải: 7 lần
10 TRANG CÂU HỎI
H LÝ THUYẾT – Mr Acdaman
Câu hỏi 1: Hãy nêu các định nghĩa và
à các đặc
đ điểm của lực kéo về?
 Là hợp lực tác dụng lên vật dao động
ng điều
đi hòa.


Luôn có chiều hướng về vị trí cân bằng.
ng.



Có độ lớn tỉ lệ với li độ của vật: Fkv   m2 x
 Con lắc lò xo: Fkv  kx
 Con lắc đơn: Fkv  mg

s
  mg   mg sin 


Câu hỏi 2: Hãy phân biệt các loại dao độ
ộng
Dao động tuần hoàn là dao động lặp
p lại
l sau một khoảng thời gian nhất định.
Dao động điều hòa là dao động
ng tuân theo quy luật hàm sin hoặc cosin.
Dao động tự do là dao động không phụ
ph thuộc các yếu tố bên ngoài.
Dao động tắt dần:
o

Là dao động có biên độ giảm dầần theo thời gian do ma sát.

o

Ma sát càng lớn thì dao động tắắt dần càng nhanh.

o

Cần chú ý rằng, dao động tắt dầần chỉ có biên độ giảm chứ chu kỳ không thay đổi.

Dao động duy trì là có ma sát nhưng dao động được nhờ tác dụng lên hệ một ngoại lực tu
tuần hoàn.
Dao động cưỡng bức:
o

Là dao động có ma sát nhưng tồ
ồn tại được bằng cách tác dụng lên hệ một ngoại lựcc điều hòa.

o

Dao động cưỡng bức dao động
ng với
v tần số bằng tần số lực cưỡng bức.

o

Biên độ dao động cưỡng bứcc phụ
ph thuộc vào 3 yếu tố:
 Biên độ lực cưỡng
ng bức.
b
 Tần số lực cưỡng bứ
ức.
 Lực cản môi trường

o

Sự phụ thuộc của biên độ cưỡng
ng bbức vào tần số mô tả bởi đồ thị bên. Biên độ đạt cự
ực đại khi tần số ngoại
lực bằng tần số dao động
ng riêng của
c hệ, khi đó ta nói con lắc xảy ra hiện tượng cộng
ng hưởng.
hư

o

Lực cản môi trường càng nhỏ,, cộng
c
hưởng xảy ra càng rõ, đường đồ thị càng nhọn.

Câu hỏi 3: Sóng cơ là gì? Phân loại? Bản
n chất
ch và đặc điểm truyền sóng?
 Định nghĩa: Sóng cơ là dao động
ng cơ lan truy
truyền trong môi trường vật chất.
 Phân loại: Sóng cơ đượcc chia làm hai lo
loại:
o

o

Sóng ngang:


Là sóng có phương dao độ
ộng vuông góc với phương truyền sóng.



Trừ trường hợp sóng trên m
mặt nước, còn sóng ngang chỉ truyền được trong chấất rắn.

Sóng dọc:


Là sóng có phương dao độ
ộng trùng với phương truyền sóng.



Sóng dọc truyền được cả trong rắn, lỏng, khí.

 Đặc điểm:
o

Khi sóng cơ truyền đi, các phần
n tử
t vật chất chỉ dao động tại chỗ chứ không truyềnn theo sóng.

o

Vận tốc lan truyền sóng phụ thuộc
thu vào bản chất môi trường.

o

Tần số của sóng cơ chính là tần
n số
s của nguồn dao động nên không thay đổi khi truy
truyền.

Câu hỏi 4: Hãy trình bày 3 ý nghĩa của đại lượng bước sóng?

o

v
f
Là khoảng cách giữa hai điểm cùng pha gần nhất trên một phương truyền sóng.

o

Là quã...
10 TRANG
CÂU H
Câu hỏi 1: Hãy nêu các định nghĩa v
à các đ
Là hợp lực tác dụng lên vật dao độ
ng đi
Luôn có chiều hướng về vị trí cân bằ
ng.
Có độ lớn tỉ lệ với li độ của vật:
kv
F m x
Con lắc lò xo:
kv
F kx
Con lắc đơn:
kv
s
F mg mg mgsin
Câu hỏi 2: Hãy phân biệt các loại dao đ
Dao động tuần hoàn là dao động lặ
p l
Dao động điều hòa là dao độ
ng tuân theo
Dao động tự do là dao động
không ph
Dao động tắt dần:
o Là dao động có biên độ giảm d
o Ma sát càng lớn thì dao động t
o Cần chú ý rằng, dao động tắt d
Dao động duy trì là
có ma sát nhưng
Dao động cưỡng bức:
o Là dao động có ma sát nhưng t
o Dao động cưỡng bức dao độ
ng v
o Biên độ dao động cưỡng bứ
c ph
Biên độ lực cưỡ
ng b
Tần số lực cưỡng b
Lực cản môi trường
o Sự phụ thuộc của biên độ cưỡ
ng b
lực bằng tần số dao độ
ng riêng c
o Lực cản môi trường càng nhỏ
, c
Câu hỏi 3: Sóng cơ là gì? Phân loại? Bả
n ch
Định nghĩa: Sóng cơ là dao độ
ng cơ lan truy
Phân loại: Sóng cơ đượ
c chia làm hai lo
o Sóng ngang:
Là sóng có phương dao đ
Trừ trường hợp
sóng trên m
o Sóng dọc:
Là sóng có phương dao đ
Sóng dọc truyền được cả
trong
Đặc điểm:
o Khi sóng cơ truyền đi, các phầ
n t
o Vận tốc lan truyền sóng phụ
thu
o Tần số của sóng cơ chính là tần s
U H
ỎI LÝ THUYẾT – Mr Acdaman
à các đ
ặc điểm của lực kéo về?
ng đi
ều hòa.
ng.
2
kv
F m x
F mg mg mgsin
ng
p l
ại sau một khoảng thời gian nhất định.
ng tuân theo
quy luật hàm sin hoặc cosin.
không ph
ụ thuộc các yếu tố bên ngoài.
n theo thời gian do ma sát.
t dần càng nhanh.
n chỉ có biên độ giảm chứ chu kỳ không thay đổi.
có ma sát nhưng
dao động được nhờ tác dụng lên hệ một ngoại lực
tu
n tại được bằng cách tác dụng lên hệ một ngoại lự
c
ng v
ới tần số bằng tần số lực cưỡng bức.
c ph
ụ thuộc vào 3 yếu tố:
ng b
ức.
c.
ng b
ức vào tần số mô tả bởi đồ thị bên. Biên độ đạt c
ng riêng c
ủa hệ, khi đó ta nói con lắc xảy ra hiện tượng cộ
ng hư
, c
ộng hưởng xảy ra càng rõ, đường đồ thị càng nhọn.
n ch
ất và đặc điểm truyền sóng?
ng cơ lan truy
ền trong môi trường vật chất.
c chia làm hai lo
ại:
ng vuông góc với phương truyền sóng.
sóng trên m
ặt nước, còn sóng ngang chỉ truyền được trong ch
ng trùng với phương truyền sóng.
trong
rắn, lỏng, khí.
n t
ử vật chất chỉ dao động tại chỗ chứ không truyề
n theo sóng.
thu
ộc vào bản chất môi trường.
n số của nguồn dao động nên không thay đổi khi truy
tu
ần hoàn.
c
điều hòa.
c đại khi tần số ngoại
ng hư
ởng.
t rắn.
n theo sóng.
khi truyền.
Lý thuyết môn Vật Lí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết môn Vật Lí - Người đăng: MonTNl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lý thuyết môn Vật Lí 9 10 342