Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết nâng cao về di truyền quần thể

Được đăng lên bởi Hong Minh
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lý thuyết nâng cao về di truyền quần thể
16:22
Võ Văn Đạt
4

BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ DI TRUYỀN QUẦN THỂ
1. Xác định số kiểu gen trong quần thể
a, Khi các gen nằm trên NST thường
-

Một

gen

có nhiều

alen sẽ

có

số

kiểu

gen

được

tính

như

sau:

+ Số kiểu gen đồng hợp của gen = n (n là số alen của gen).

Trong đó n là số alen của gen trên
- Nếu gen 1 có n1 alen, gen 2 có n2 alen, gen 3 có n3 alen…gen n có nn alen, và các gen
này nằm trên các NST thường khác nhau. Thì ta có:
+ Tổng số kiểu gen trong quần thể về n gen trên là:

+ Số kiểu gen đồng hợp về n gen là: n1 x n2 x…x nn
+ Số kiểu gen dị hợp về n gen là:

Ví dụ: Ở một loài động vật gen 1 có 2 alen, gen 2 có 3 alen, gen 3 có 5 alen. Mỗi gen nằm
trên một NST khác nhau.
a, Tính số kiểu gen tối đa có thể có trong quần thể về 3 gen trên.
b, Tính số kiểu gen đồng hợp
Giải:
a, Số kiểu gen tối đa: {2(2 + 1)/2}x{3(3 + 1)/2}x{5(5 + 1)/2} = 270 kiểu gen
b, Số kiểu gen đồng hợp: 2x3x5 = 30 kiểu gen
Nhiều gen liên kết với nhau trên một nhiễm sắc thể, mỗi gen có số lượng alen khác nhau thì
số kiểu gen trong quần thể được tính như sau: Tính số alen của nhiễm sắc thể chứa các gen
liên kết = tích số các alen của các gen liên kết. Sau đó dùng số alen của nhiễm sắc thể tính
được áp dụng vào các công thức cho các trường hợp khác nhau. Với n, m, k là số alen của
các gen liên kết => n.m.k là số alen của nhiễm sắc thể, ta có các công thức sau:

+ Các gen liên kết trên nhiễm sắc thể thường:

b. Khi các gen nằm trên NST giới tính X
Các gen liên kết trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể
giới tính Y:

+ Các gen liên kết trên nhiễm sắc thể giới tính Y, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc
thể giới tính X: số kiểu gen = n.m.k.

2. Xác định tần số alen và tần số kiểu gen khi các gen nằm trên NST
giới tính
a, Khi tần số các alen bằng nhau ở cả hai giới và quần thể cân bằng
- Tần số các alen bằng tần số các kiểu gen ở giới dị giao tử.
- Tần số kiểu gen ở giới đồng giao tử là:
p2XAXA + 2pqXAXa + q2XaXa
- Tần số kiểu gen ở giới dị giao tử là:
pXAY + qXaY
Ví dụ: Bệnh mù màu do gen lặn nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên Y.
Trong quần thể người, tần số nam bị bệnh mù màu là 0,08. Tỉ lệ 3 loại kiểu gen này ở nữ là
bao nhiêu?
Giải: Tần số alen ở nam giới chính là tần số các kiểu gen nên ta có:
qXa = 0,08; pXA = 1 – 0,08 = 0,92
Tần số các alen ở nữ khi đó là:
(0,92)2XAXA + 2.0,92.0,08XAXa + (0,08)2XaXa

hay

0,4864XAXA +

0,1472XAXa +

0,0064XaXa

b, Khi tần số các alen không bằ...
Lý thuyết nâng cao về di truyền quần thể
16:22
Võ Văn Đạt
4
BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ DI TRUYỀN QUẦN THỂ
1. Xác định số kiểu gen trong quần thể
a, Khi các gen nằm trên NST thường
- Một gen nhiều alen sẽ số kiểu gen được tính như sau:
+ Số kiểu gen đồng hợp của gen = n (n là số alen của gen).
Trong đó n là số alen của gen trên
- Nếu gen 1 n1 alen, gen 2 n2 alen, gen 3 n3 alen…gen n nn alen, các gen
này nằm trên các NST thường khác nhau. Thì ta có:
+ Tổng số kiểu gen trong quần thể về n gen trên là:
Lý thuyết nâng cao về di truyền quần thể - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết nâng cao về di truyền quần thể - Người đăng: Hong Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lý thuyết nâng cao về di truyền quần thể 9 10 773