Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết ôn thi đại học môn Hóa

Được đăng lên bởi Thanh Hai Tran
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 506 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Chất nào dưới đây không phải là este?
A.HCOOCH3
B.CH3COOH
C.CH3COOCH3
D.HCOOC6H5
Câu 2: Thuỷ phân este C2H5COOCH=CH2 trong môi trường axit tạo thành những sản phẩm gì?
A.C2H5COOH, CH2=CH-OH
B.C2H5COOH, HCHO
C.C2H5COOH, CH3CHO
D.C2H5COOH, CH3CH2OH
Câu 3:Phát biểu đúng là:
A.Phản ứng giữa axit và ancol có mặt H2SO4 đặc là phản ứng một chiều.
B.Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và ancol.
C.Khi thuỷ phân chất béo luôn thu được C2H4(OH)2.
D.Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch
Câu 4. Có thể chuyển hóa trực tiếp từ lipit lỏng sang lipit rắn bằng phản ứng:
A. Tách nước
B. Hidro hóa
C. Đề hidro hóa
D. Xà phòng hóa
Câu 5. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm gọi là phản ứng:
A. Este hóa
B. Xà phòng hóa
C. Tráng gương
D. Trùng ngưng
Câu 6: Dãy chất được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần của các chất là:
CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH
B.CH3COOH, CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5
A.
C. CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOC2H5
D.CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH, CH3COOH
Câu 7: Este no, đơn chức, mạch hở co CTPT TQ là
A, CnH2nO2 ( n 1 ). B. CnH2nO2 ( n 2). C. CnH2n-2O2 ( n 2).
D. CnH2n+2O2 ( n 2)
Câu 8. Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. C2H5COOH.
B. HO-C2H4-CHO. C. CH3COOCH3.
D. HCOOC2H5.
Câu 9 Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là:
A. etyl axetat. B. metyl propionat. C. metyl axetat.
D. propyl axetat.
Câu 10 Este etyl axetat có công thức là
A. CH3CH2OH
B. CH3COOH.
C. CH3COOC2H5.
D. CH3CHO.
Câu 11 Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là
A. CH3COONa và C2H5OH.
B. HCOONa và CH3OH.
C. HCOONa và C2H5OH.
D. CH3COONa và CH3OH.
Câu 12 Este etyl fomiat có công thức là
A. CH3COOCH3.
B. HCOOC2H5.
C. HCOOCH=CH2.
D. HCOOCH3.
Câu 13 Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là
A. CH3COONa và CH3OH.
B. CH3COONa và C2H5OH.
C. HCOONa và C2H5OH.
D. C2H5COONa và CH3OH.
Câu 14 Este metyl acrilat có công thức là
A. CH3COOCH3.
B. CH3COOCH=CH2. C. CH2=CHCOOCH3.
D. HCOOCH3.
Câu 15 Este vinyl axetat có công thức là
A. CH3COOCH3.
B. CH3COOCH=CH2.
C. CH2=CHCOOCH3.
D. HCOOCH3
Câu 16 Đun nóng este CH3COOCH=CH2 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là
A. CH2=CHCOONa và CH3OH.
B. CH3COONa và CH3CHO.
C. CH3COONa và CH2=CHOH.
D. C2H5COONa và CH3OH.
Câu 17 Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu đư...
Câu 1: Chất nào dưới đây không phải là este?
A.HCOOCH
3
B.CH
3
COOH C.CH
3
COOCH
3
D.HCOOC
6
H
5
Câu 2: Thuỷ phân este C
2
H
5
COOCH=CH
2
trong môi trường axit tạo thành những sản phẩm gì?
A.C
2
H
5
COOH, CH
2
=CH-OH B.C
2
H
5
COOH, HCHO
C.C
2
H
5
COOH, CH
3
CHO D.C
2
H
5
COOH, CH
3
CH
2
OH
Câu 3:Phát biểu đúng là:
A.Phản ứng giữa axit và ancol có mặt H
2
SO
4
đặc là phản ứng một chiều.
B.Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và ancol.
C.Khi thuỷ phân chất béo luôn thu được C
2
H
4
(OH)
2
.
D.Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch
Câu 4. Có thể chuyển hóa trực tiếp từ lipit lỏng sang lipit rắn bằng phản ứng:
A. Tách nước B. Hidro hóa C. Đề hidro hóa D. Xà phòng hóa
Câu 5. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm gọi là phản ứng:
A. Este hóa B. Xà phòng hóa C. Tráng gương D. Trùng ngưng
Câu 6: Dãy chất được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần của các chất là:
A.
CH
3
COOH, CH
3
COOC
2
H
5
, CH
3
CH
2
CH
2
OH B.CH
3
COOH, CH
3
CH
2
CH
2
OH, CH
3
COOC
2
H
5
C. CH
3
CH
2
CH
2
OH, CH
3
COOH, CH
3
COOC
2
H
5
D.CH
3
COOC
2
H
5
, CH
3
CH
2
CH
2
OH, CH
3
COOH
Câu 7: Este no, đơn chức, mạch hở co CTPT TQ là
A, C
n
H
2n
O
2
( n
1
). B. C
n
H
2n
O
2
( n
2). C. C
n
H
2n-2
O
2
( n
2). D. C
n
H
2n+2
O
2
( n
2)
Câu 8. Chất X có công thức phân tử C
3
H
6
O
2
, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. C
2
H
5
COOH. B. HO-C
2
H
4
-CHO. C. CH
3
COOCH
3
. D. HCOOC
2
H
5
.
Câu 9 Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH
3
CH
2
COOCH
3
. Tên gọi của X là:
A. etyl axetat. B. metyl propionat. C. metyl axetat. D. propyl axetat.
Câu 10 Este etyl axetat có công thức là
A. CH3CH2OH B. CH3COOH. C. CH3COOC2H5. D. CH3CHO.
Câu 11 Đun nóng este HCOOCH
3
với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là
A. CH
3
COONa và C
2
H
5
OH. B. HCOONa và CH
3
OH.
C. HCOONa và C
2
H
5
OH. D. CH
3
COONa và CH
3
OH.
Câu 12 Este etyl fomiat có công thức là
A. CH
3
COOCH
3
. B. HCOOC
2
H
5
. C. HCOOCH=CH
2
. D. HCOOCH
3
.
Câu 13 Đun nóng este CH
3
COOC
2
H
5
với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là
A. CH
3
COONa và CH
3
OH. B. CH
3
COONa và C
2
H
5
OH.
C. HCOONa và C
2
H
5
OH. D. C
2
H
5
COONa và CH
3
OH.
Câu 14 Este metyl acrilat có công thức là
A. CH
3
COOCH
3
. B. CH
3
COOCH=CH
2
. C. CH
2
=CHCOOCH
3
. D. HCOOCH
3
.
Câu 15 Este vinyl axetat có công thức là
A. CH
3
COOCH
3
. B. CH
3
COOCH=CH
2
. C. CH
2
=CHCOOCH
3
. D. HCOOCH
3
Câu 16 Đun nóng este CH
3
COOCH=CH
2
với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là
A. CH
2
=CHCOONa và CH
3
OH. B. CH
3
COONa và CH
3
CHO.
C. CH
3
COONa và CH
2
=CHOH. D. C
2
H
5
COONa và CH
3
OH.
Câu 17 Đun nóng este CH
2
=CHCOOCH
3
với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là
A. CH
2
=CHCOONa và CH
3
OH. B. CH
3
COONa và CH
3
CHO.
C. CH
3
COONa và CH
2
=CHOH. D. C
2
H
5
COONa và CH
3
OH.
Câu 18: Este CH
3
COOCH=CH
2
do các chất sau phản ứng với nhau:
A. CH
3
COOH với CH
2
=CH
2
B. CH
3
COOH với CH
2
=CH-OH
C. CH
3
COOH với HCCH D. CH
3
COOH với CH
2
=CH-Cl
Câu 19. Este có CTPT C
2
H
4
O
2
có tên gọi nào sau đây :
A. metyl axetat B. metyl propionat C. metyl fomat D. etyl fomat
Câu 20. Đun nóng este X có CTPT C
4
H
8
O
2
trong dd NaOH thu được muối natri và ancol metylic X là :
A. CH
3
COOC
2
H
5
B. HCOOCH
2
CH
2
CH
3
C.HCOOCH(CH
3
)
2
D.CH
3
CH
2
COOCH
3
Câu 21 Phát biểu nào sau đây là không đúng:
A. Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol.
B. Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm -COO-
C. Este no, mạch hở,đơn chức có công thức phân tử C
n
H
2n
O
2
(n
2)
D. Hợp chất CH
3
COOC
2
H
5
thuộc loại este.
Lý thuyết ôn thi đại học môn Hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết ôn thi đại học môn Hóa - Người đăng: Thanh Hai Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Lý thuyết ôn thi đại học môn Hóa 9 10 920