Ktl-icon-tai-lieu

lý thuyết thăng giáng

Được đăng lên bởi nguyenthanhdat92tn
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1308 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tiểu luận Vật lý thống kê
Như Thảo

Gvhd: Ts. Đinh

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Lí do chọn đề tài
Vật lý thống kê là một ngành trong vật lý lý thuyết, áp dụng các
phương pháp thống kê để giải quyết các bài toán liên quan đến các hệ chứa
một số rất lớn những phần tử, có số bậc tự do cao đến mức không thể giải
chính xác bằng cách theo dõi từng phần tử, mà phải giả thiết các phần tử có
tính hỗn loạn và tuân theo các quy luật thống kê.
Một trong các vấn đề của vật lý thống kê là ký thuyết thăng giáng.
Khi hệ nằm trong trạng thái cân bằng, trên thực tế, các đại lượng vật lý bất
kỳ F(x) không phải là không đổi mà liên tục biến đổi ở gần giá trị trung
bình F của nó. Trong các phần nhỏ của một hệ thức bất kỳ, hoặc là sau một
khoảng thời gian nhỏ, do chuyển động của hạt vi mô của các hạt, có xảy ra
biến thiên tự phát của các thông số vĩ mô. Các độ lêch ngẫu nhiên tồn tại
trong hệ một cách liên tục này của các đại lượng vật lý so với trị số trung
bình được gọi là các thăng giáng.
Người đầu tiên nghiên cứu vấn đề thăng giáng là Albert Einstein khi
ông nghiên cứu hiệu ứng kích thước nguyên tử hữu hạn tác động đến hiện
tượng tán xạ vào năm 1903 và 1904. Và sau đó ông đưa ra lý thuyết về
chuyển động Brown. Đây là bài báo đầu tiên về vật lý thống kê.
Việc tìm xác suất xuất hiện một trị số tuyệt đối nào đó của thăng giáng
là một trong các vấn đề cơ bản của lý thuyết thăng giáng. Dựa vào thăng
giáng người ta giải thích được nhiều hiện tượng vật lý như: tán xạ của ánh
sáng, sự xuất hiện của các dòng không đều trong các mạch có suất điện
động. Các thăng giáng đã đặt giới hạn cho độ nhạy của máy đo khác nhau…
Nhằm mục đích hiểu rõ hơn về những vấn đề trên nên em chọn đề tài
“Lý thuyết thăng giáng”.
Svth: Nguyễn Thị Bảo Trang

1

Tiểu luận Vật lý thống kê
Như Thảo

Gvhd: Ts. Đinh

1.2. Mục đích nghiên cứu
Đề tài này nghiên cứu nhằm hệ thống lại một số kiến thức về lý
thuyết thăng giáng và ứng dụng vào giải một số bài tập liên quan.
1.3. Phương pháp nghiên cứu
Để hoàn thành tiểu luận này cần phải sử dụng các phương pháp phân
tích, tổng hợp và vận dụng các kiến thức để tính toán triển khai công thức
và giải các bài tập cụ thể.
1.4. Giới hạn đề tài
Đề tài nghiên cứu một số vấn đề của lý thuyết thăng giáng về định
nghĩa, thăng giáng thống kê ở hệ cân bằng, các phương pháp xác định
thăng giáng, một số úng dụng và một số bài tập điển hình.
1.5. Bố cục đề tài
Tiểu luận chia làm 3 phần
Phần mở đầu nêu rõ lý do chọn đề tài, mục đích, nhiệm vụ, phương
pháp nghiên cứu và giới hạn đề tài.
Phần th...
Tiểu luận Vật lý thống kê Gvhd: Ts. Đinh
Như Thảo
PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Lí do chọn đề tài
Vật thống kê một ngành trong vật lý thuyết, áp dụng các
phương pháp thống kê để giải quyết các bài toán liên quan đến các hệ chứa
một số rất lớn những phần tử, số bậc tự do cao đến mức không thể giải
chính xác bằng cách theo dõi từng phần tử, mà phải giả thiết các phần tử có
tính hỗn loạn và tuân theo các quy luật thống kê.
Một trong c vấn đề của vật thống thuyết thăng giáng.
Khi hệ nằm trong trạng thái cân bằng, trên thực tế, các đại lượng vật bất
kỳ F(x) không phải là không đổi mà liên tục biến đổi gần giá trị trung
bình F của nó. Trong các phần nhỏ của một hệ thức bất kỳ, hoặcsau một
khoảng thời gian nhỏ, do chuyển động của hạt vi của các hạt, xảy ra
biến thiên tự phát của c thông số mô. Các độ lêch ngẫu nhiên tồn tại
trong hệ một ch liên tục này của các đại lượng vật so với trị số trung
bình được gọi là các thăng giáng.
Người đầu tiên nghiên cứu vấn đề thăng giáng Albert Einstein khi
ông nghiên cứu hiệu ứng kích thước nguyên tử hữu hạn tác động đến hiện
tượng tán xạ vào năm 1903 và 1904. sau đó ông đưa ra thuyết v
chuyển động Brown. Đây là bài báo đầu tiên về vật lý thống kê.
Việc tìm xác suất xuất hiện một trị số tuyệt đối nào đó của thăng giáng
một trong các vấn đ cơ bản của thuyết thăng giáng. Dựa vào thăng
giáng người ta giải thích được nhiều hiện tượng vật như: tán xạ của ánh
sáng, s xuất hiện của các dòng không đều trong các mạch có suất điện
động. Các thăng giáng đã đặt giới hạn cho độ nhạy của máy đo khác nhau…
Nhằm mục đích hiểu rõ hơn về những vấn đề trên nên em chọn đề tài
Lý thuyết thăng giáng”.
Svth: Nguyễn Thị Bảo Trang 1
lý thuyết thăng giáng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lý thuyết thăng giáng - Người đăng: nguyenthanhdat92tn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
lý thuyết thăng giáng 9 10 281