Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết Tính chất sóng ánh sáng

Được đăng lên bởi vvtinhhl-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 93 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Traàn Ngoïc Laân
TÍNH CHAÁT SOÙNG CUÛA AÙNH SAÙNG
I Hieän töôïng taùn saéc aùnh saùng:
AÙnh saùng ñôn saéc laø aùnh saùng khoâng bò taùn saéc khi qua laêng
kính .Khi qua laêng kính, chuøm aùnh saùng traéng khoâng nhöõng bò
leäch veà phía ñaùy laêng kính maø coøn bò taùch ra thaønh nhieàu
chuøm saùng ñôn saéc khaùc nhau coù maøu bieán ñoåi lieân tuïc töø ñoû
ñeán tím , goïi laø hieän töôïng taùn saéc aùnh saùng . Chieát suaát n
taêng daàn(hay coù böôùc soùng giaûm daàn) töø tia ñoû ñeán tia tím
neân caùc tia loù coù goùc leäch taêng daàn töø ñoû ñeán tím .
AÙnh saùng tia ñoû ôû ñaàu daûi maøu lieân tuïc coù böôùc soùng
m76,0
μ
=
λ
AÙnh saùng tia tím ôû cuoái daûi maøu lieân tuïc coù böôùc soùng
m4,0
μ
=
λ
Böôùc soùng aùnh saùng =
λ
f
v
, neáu truyeàn trong chaân khoâng
O
λ
=
f
c
n
v
c
o
==
λ
λ
n
o
λ
=λ
Xeùt tia saùng ñôn saéc :
Neáu goùc tôùi (i) vaø goùc chieát quang (A) cuûa laêng kính laø caùc goùc nhoû thì
goùc leäch laø : D = (n – 1)A
Goùc leäch D ñaït giaù trò cöïc tieåu khi : i = i’
r = r’=
2
A
Tia tôùi
vaø tia loù ñoái xöùng vôùi nhau qua maët phaúng phaân giaùc goùc chieát quang A
D = D
min
= 2i – A sin
2
AD
min
+
= n.sin
2
A
II Hieän töôïng giao thoa aùnh saùng:
Laø hieän töôïng khi hai soùng aùnh saùng keát hôïp gaëp nhau. Vuøng hai soùng gaëp nhau coù nhöõng vaïch raát
saùng (vaân saùng ) xen keû nhöõng vaïch toái (vaân toái ): goïi laø caùc vaân giao thoa .
1)Vò trí vaân saùng,vaân toái, khoaûng vaân,soá vaân :(thí nghieäm Young)
Hieäu ñöôøng ñi :
D
ax
dd
12
==δ
Neáu taïi M laø vaân saùng Hai soùng töø S
1
vaø S
2
truyeàn ñeán M laø hai
soùng cuøng pha
D
ax
=δ
=k
λ
x=k
a
Dλ
vôùi k
Z
* k=0 , x=0 : ( M truøng O ) Vaân saùng trung taâm hay vaân saùng baäc O
* k = 1 : Vaân saùng baäc 1(thöù nhaát)
±
* k = 2 : Vaân saùng baäc 2(thöù hai) ........
±
Neáu taïi M laø vaân toái
Hai soùng töø S
1
vaø S
2
truyeàn ñeán M laø hai
soùng ngöôïc pha
D
ax
=δ
=(2k+1)
2
λ
x=(k+
2
1
)
a
D
λ
vôùi k
Z
* k = 0 hay k = –1 : Vaân toái thöù nhaát
* k = 1 hay k = –2 : Vaân toái thöù hai
* k = 2 hay k = –3 : Vaân toái thöù ba .............
Khoaûng vaân i : Laø khoaûng caùch giöõa hai vaân saùng (hay hai vaân toái) lieân tieáp i =
a
Dλ
Soá vaân saùng vaø vaân toái ôû phaàn nöûa treân vaø nöûa döôùi vaân saùng trung taâm hoaøn toaøn gioáng heät
nhau , ñoái xöùng nhau vaø xen keû nhau .
Goïi L laø beà roäng cuûa vuøng giao thoa treân maøn thì soá khoaûng vaân laø
Lý thuyết Tính chất sóng ánh sáng - Trang 2
Lý thuyết Tính chất sóng ánh sáng - Người đăng: vvtinhhl-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Lý thuyết Tính chất sóng ánh sáng 9 10 679