Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết tương giao

Được đăng lên bởi trymybestlg
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 259 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học Luyện thi THPT Quốc Gia 2016 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG [0985.074.831]

Facebook: LyHung95

03. LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ TƯƠNG GIAO
Thầy Đặng Việt Hùng
VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN
Xét các hàm số y = f ( x) có đồ thị là (C), tập xác định D1 và hàm số y = g ( x) có đồ thị là (C’), tập xác định
là D2. Khi đó số nghiệm của phương trình f ( x) = g ( x) với x ∈ ( D1 ∩ D2 ) chính là số giao điểm của hai đồ
thị đã cho.
Phương trình f ( x) = g ( x) hay f ( x) − g ( x) = 0 ⇔ h( x) = 0 được gọi là phương trình hoành độ giao điểm của
hai đồ thị hàm số.

Ví dụ 1: [ĐVH]. Biện luận theo m số giao điểm của hai đồ thị cho dưới đây :
2x + 1

 y = x4 + x2 + 1
 y = x3 − 3 x − 2
y =
b) 
c) 
a) 
x+2
2
 y = m ( x − 2)
 y = (1 − m ) x + 2m
 y = 2 x + m
Hướng dẫn giải:

 y = x3 − 3 x − 2
a) 
 y = m ( x − 2)

(

)

Phương trình hoành độ giao điểm: x3 − 3 x − 2 = m ( x − 2 ) ⇔ ( x − 2 ) x 2 + 2 x + 1 = m ( x − 2 ) , (1)

x = 2
⇔
2
2
( x + 1) = m ⇔ h ( x ) = x + 2 x + 1 − m = 0, ( 2 )
Số giao điểm của hai đồ thị là số nghiệm của phương trình (1).
Do (1) là phương trình bậc ba nên có tối đa ba nghiệm, khi đó số giao điểm tối đa của hai đồ thị là 3.
Hai đồ thị cắt nhau tại 1 điểm khi (1) chỉ có một nghiệm.
Điều đó xảy ra khi (2) vô nghiệm, hoặc có nghiệm kép x = 2.
 ∆′ < 0
1 − (1 − m ) < 0 ⇔ m < 0
 ′

∆
=
0

Từ đó ta có điều kiện tương ứng  
⇔  m = 0
⇔ m < 0.


→
vn
b
o
  −1 = 2
=2
 x = −


2
a

Hai đồ thị cắt nhau tại 2 điểm khi (1) có hai nghiệm phân biệt.
Điều đó xảy ra khi (2) có nghiệm kép khác x = 2, hoặc có hai nghiệm phân biệt và trong đó một nghiệm là x
= 2.
  ∆′ = 0


→m = 0
 x = − b ≠ 2

2a
Ta có điều kiện  
 ′
  ∆ > 0 ⇔ m > 0 
→m = 9

  h ( 2 ) = 0
m
=
9



Hai đồ thị cắt nhau tại 3 điểm khi (1) có ba nghiệm phân biệt.
∆′ > 0
m > 0
Điều đó xảy ra khi (2) có hai nghiệm phân biệt và đều khác 2 ⇔ 
⇔
m ≠ 9
h ( 2 ) ≠ 0
Kết luận:
+ Hai đồ thị cắt nhau tại một điểm khi m < 0.
+ Hai đồ thị cắt nhau tại hai điểm khi m = 0 hoặc m = 9.
MOON.VN – Gói Pro – S TOÁN HỌC 2016 – Giải pháp tối ưu nhất cho kì thi THPT Quốc Gia 2016!

Khóa học Luyện thi THPT Quốc Gia 2016 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG [0985.074.831]

Facebook: LyHung95

+ Hai đồ thị cắt nhau tại ba điểm phân biệt khi m > 0 và m ≠ 9.
2x + 1

y =
b) 
x + 2 . Điều kiện: x ≠ −2.
 y = 2 x + m
2x +1
Phương trình hoành độ giao điểm:
= 2 x + m ⇔ 2 x 2 + ( m + 2 ) x + 2m − 1 = 0 ⇔ h ( x ) = 0, (1) .
x+2
Số giao điểm của h...
Khóa hc Luyn thi THPT Quc Gia 2016 – Thy
ĐẶNG VIT HÙNG [0985.074.831]
Facebook: LyHung95
MOON.VN – Gói Pro – S TOÁN HC 2016 – Gii pháp ti ưu nht cho kì thi THPT Quc Gia 2016!
VIDEO BÀI GING và LI GII CHI TIT CÁC BÀI TP ch có ti website MOON.VN
Xét các hàm s
( )
=
y f x
đồ th (C), tp xác định D
1
hàm s
( )
=
y g x
đồ th(C’), tp xác định
D
2
. Khi đó s nghim ca phương trình
( ) ( )
=
f x g x
vi
(
)
1 2
chính s giao đim ca hai đồ
th đã cho.
Phương trình
( ) ( )
=
f x g x
hay
( ) ( ) 0 ( ) 0
= =
f x g x h x được gi phương trình hoành độ giao đim ca
hai đồ th hàm s.
Ví d 1: [ĐVH]. Bin lun theo m s giao đim ca hai đồ th cho dưới đây :
a)
( )
3
3 2
2
y x x
y m x
=
=
b)
2 1
2
2
x
y
x
y x m
+
=
+
= +
c)
( )
4 2
2
1
1 2
y x x
y m x m
= + +
= +
Hướng dn gii:
a)
( )
3
3 2
2
y x x
y m x
=
=
Phương trình hoành độ giao đim:
( ) ( )
(
)
( ) ( )
3 2
3 2 2 2 2 1 2 , 1
x x m x x x x m x = + + =
( ) ( ) ( )
2
2
2
1 2 1 0, 2
x
x m h x x x m
=
+ = = + + =
S giao đim ca hai đồ th là s nghim ca phương trình (1).
Do (1) là phương trình bc ba nên có ti đa ba nghim, khi đó s giao đim ti đa ca hai đồ th là 3.
Hai đồ th ct nhau ti 1 đim khi (1) ch có mt nghim.
Điu đó xy ra khi (2) vô nghim, hoc có nghim kép x = 2.
T đó ta có điu kin tương ng
( )
0
1 1 0 0
0
0.
0
2
1 2
2
o
m m
m
m
vn
b
x
a
<
< <
=
<
=

= − =
=
Hai đồ th ct nhau ti 2 đim khi (1) có hai nghim phân bit.
Điu đó xy ra khi (2) có nghim kép khác x = 2, hoc có hai nghim phân bit và trong đó mt nghim là x
= 2.
Ta có điu kin
( )
0
0
2
2
0
0
9
2 0
9
m
b
x
a
m
m
h
m
=
 =
= −
>
>
 =
=
=
Hai đồ th ct nhau ti 3 đim khi (1) có ba nghim phân bit.
Điu đó xy ra khi (2) có hai nghim phân bit và đều khác 2
( )
0
0
2 0
9
m
h
m
>
>
Kết lun:
+ Hai
đồ
th
c
t nhau t
i m
t
đ
i
m khi m < 0.
+ Hai
đồ
th
c
t nhau t
i hai
đ
i
m khi m = 0 ho
c m = 9.
03. LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ TƯƠNG GIAO
Thầy Đặng Việt Hùng
Lý thuyết tương giao - Trang 2
Lý thuyết tương giao - Người đăng: trymybestlg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Lý thuyết tương giao 9 10 150