Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết và bài tập Dòng điện xoay chiều

Được đăng lên bởi hung-tran-nguyen-minh
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 4308 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trung tâm BDVH & LTĐH HÙNG VƯƠNG

GV: Bùi Gia Nội

DOØNG ÑIEÄN XOAY CHIEÀU
1. Tính toång trôû Z:
b1. Tính ñieän trôû thuaàn: R
ZL = L.ω = 2π.f.L (tỉ lệ thuận với f )
b2 . Tính caûm khaùng:
b3 . Tính dung khaùng:
b4 . Tính toång trôû:

Zc =
Z=

1
Cω

=

1
2.π.f.C

2

UL

U

U L ,C

(tỉ lệ nghịch với f )

R + (Z L − Z C )

ϕ

i

2

UR
UC

Chuù yù: Neáu ñoaïn maïch thieáu phaàn töû naøo thì cho giaù trò “trôû khaùng” cuûa

phaàn töû ñoù baèng khoâng vaø döôùi ñaây laø nhöõng coâng thöùc tính:
tính
Gheùp noái tieáp

Coâng thöùc
R = ρ.

l
S

Gheùp song song
1

R = R1 + R2 +………+ Rn

R
1

ZL = ZL1 + ZL2 +………+ ZLn

1

L = L1 + L2 + L3 +…+ Ln

1

1
1
1
1
=
+
+ ... +
C C1 C 2
Cn

2. Tính I hoaëc U baèng ñònh luaät Ohm: I =

U
Z

=

U
2

R 2 + ( ZL − ZC )

=

=

L

ZC = ZC1 + ZC2 +……+ ZCn

1
; Zc =
C=
9
9.10 .4π .d
Cω

=

ZL

ZL = L.ω

ε .S

=

ZC

=

1

+

R1
1

Z L1
1

L1
1
ZC1

1
R2
1

+

Z L2
1

+

L2

+

1

+ ........ +
+ ...... +

+ ...... +

1
ZC2

Rn
1
Z Ln
1
Ln

+ ...... +

1
Z Cn

C = C1 + C2 + C3 +…+ Cn

UR
R

=

UC
ZC

=

UL
ZL

=

U MN
Z MN

3. Tính ñoä leäch pha giöõa hieäu ñieän theá u so vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän i laø ϕ :
tgϕ =

UL − UC
UR

=

ZL − ZC
R

π

π

2

2

vôùi ( − ≤ ϕ ≤ )

4. Giaù trò hieäu duïng cuûa hieäu ñieän theá vaø cöôøng ñoä doøng ñieän: U =

U0
2

2

= U2 + (U L − U C ) ; I =
R

I0
2

.

+) Soá chæ cuûa voân keá vaø ampe keá nhiệt và các giá trị định mức ghi trên các thiết bị điện là giá trị hiệu dụng.
+) Không thể đo các giá trị hiệu dụng bằng thiết bị đo khung quay do sự đổi chiều liên tục của dòng điện i
5. Tính chất mạch điện:
1
2
⇒ ϕ > 0 thì u nhanh pha hơn i
- Maïch coù tính caûm khaùng ZL > ZC ⇔ ω .L.C > 1 ⇔ ω >
LC
1
⇒ ϕ < 0 thì u chậm pha hơn i
- Maïch coù tính dung khaùng ZL < ZC ⇔ ω 2 .L.C < 1 hay ω <
LC
1
U
- Khi ZL = ZC ⇔ ω =
⇒ ϕ = 0 thì u cùng pha với i. Lúc đó I Max = gọi là hiện tượng cộng hưởng điện
R
LC
6. Dòng điện xoay chiều i = I0cos(2π.f.t + ϕi) thì:
* Mỗi giây đổi chiều 2.f lần (Nếu pha ban đầu ϕi ≠ ± π/2 )
* Nếu pha ban đầu ϕi = ± π/2 thì giây đầu tiên chỉ đổi chiều (2.f – 1) lần.
7. Hiệu điện thế u = U1 + U0cosz(ωt + ϕ) được coi gồm một hiệu điện thế không đổi U1 và một hiệu điện thế xoay chiều
u = U0cos(ωt + ϕ) đồng thời đặt vào đoạn mạch và khi đó công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng tổng công suất của 2
dòng điện P = P1 + P2 =
℡: 0982.602.602

2
U12 U 0
+
.
R 2R

Trang: 55

Trung tâm BDVH & LTĐH HÙNG VƯƠNG

GV: Bùi Gia Nội

8. Baûng toùm taét:
Loaïi ñoaïn
maïch

R

R 2 + Z2
L

Toång trôû Z

ZL

tgϕ
Ñ...
T
T
r
r
u
u
n
n
g
g
t
t
â
â
m
m
B
B
D
D
V
V
H
H
&
&
L
L
T
T
Đ
Đ
H
H
H
H
Ù
Ù
N
N
G
G
V
V
Ư
Ư
Ơ
Ơ
N
N
G
G
G
G
V
V
:
:
B
B
ù
ù
i
i
G
G
i
i
a
a
N
N
i
i
: 0982.602.602 Trang: 55
DOØNG ÑIEÄN XOAY CHIEÀU
DOØNG ÑIEÄN XOAY CHIEÀUDOØNG ÑIEÄN XOAY CHIEÀU
DOØNG ÑIEÄN XOAY CHIEÀU
1. Tính toång trôû Z:
1. Tính toång trôû Z:1. Tính toång trôû Z:
1. Tính toång trôû Z:
b
bb
b
1
11
1
.
..
. Tính ñieän trôû thuaàn: R
b
bb
b
2
2 2
2
.
..
. Tính caûm khaùng: Z
L
= L.ω = 2π.f.L (
t
l thun vi f )
b
bb
b
3
3 3
3
.
..
. Tính dung khaùng:
1 1
Zc
C 2. .f.C
= =
ω π
(
t
l nghch vi f )
b
bb
b
4
4 4
4
.
..
. Tính toång trôû:
2 2
L C
Z = R (Z Z )
+
Chuù yù:
Chuù yù: Chuù yù:
Chuù yù:
Neáu ñon maïch thieáu phaàn töû naøo thì cho giaù trò trôû khaùng cuûa
Neáu ñon maïch thieáu phaàn töû naøo thì cho giaù trò trôû khaùng cuûa Neáu ñon maïch thieáu phaàn töû naøo thì cho giaù trò trôû khaùng cuûa
Neáu ñon maïch thieáu phaàn töû naøo thì cho giaù trò trôû khaùng cuûa
phaàn töû ñ baèng khng v döôùi ñaây laø nhöõng coâng thöùc tính
phaàn töû ñ baèng khng v döôùi ñaây laø nhöõng coâng thöùc tínhphaàn töû ñ baèng khng v döôùi ñaây laø nhöõng coâng thöùc tính
phaàn töû ñ baèng khng v döôùi ñaây laø nhöõng coâng thöùc tính:
Coâng thöùc
Coâng thöùcCoâng thöùc
Coâng thöùc
Gheùp noái tieáp
Gheùp noái tieápGheùp noái tieáp
Gheùp noái tieáp
Gheùp song song
Gheùp song songGheùp song song
Gheùp song song
R = ρ.
l
S
R = R
1
+ R
2
++ R
n
1 2 n
........
R R R R
= + + +
Z
L
= L.ω
Z
L
= Z
L1
+ Z
L2
++ Z
Ln
L = L
1
+ L
2
+ L
3
++ L
n
L L1 L2 Ln
1 1 1 1
......
Z Z Z Z
= + + +
1 2 n
1 1 1 1
......
L
L L L
= + + +
9
.
9.10 .4 .
S
C
d
ε
π
=
;
1
Zc
C
=
ω
Z
C
= Z
C1
+ Z
C2
++ Z
Cn
= + + +
1 2 n
1 1 1 1
...
C C C C
C C1 C2 Cn
1 1 1 1
......
Z Z Z Z
= + + +
C = C
1
+ C
2
+ C
3
++ C
n
2. Tính I hoaëc U baèng ñònh lut Ohm:
2. Tính I hoaëc U baèng ñònh lut Ohm: 2. Tính I hoaëc U baèng ñònh lut Ohm:
2. Tính I hoaëc U baèng ñònh lut Ohm:
(
)
R C L MN
2
2
C L MN
L C
U U U U
U U
I
Z R Z Z Z
R Z Z
= = = = = =
+
3. Tính ñoä leäch pha giöõa hieäu ñieän theá
3. Tính ñoä leäch pha giöõa hieäu ñieän theá 3. Tính ñoä leäch pha giöõa hieäu ñieän theá
3. Tính ñoä leäch pha giöõa hieäu ñieän theá
u
so vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän
so vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän so vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän
so vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän
i laø
laø laø
laø ϕ :
: :
:
L C L C
R
U U Z Z
tg
U R
ϕ = =
vôùi
vôùivôùi
vôùi
(
( (
(
)
2 2
π π
− ≤ ϕ
4. Giaù trò hieäu duïng cuûa hieäu ñieän theá vaø cöôøng ñoä doøng ñieän:
4. Giaù trò hieäu duïng cuûa hieäu ñieän theá vaø cöôøng ñoä doøng ñieän:4. Giaù trò hieäu duïng cuûa hieäu ñieän theá vaø cöôøng ñoä doøng ñieän:
4. Giaù trò hieäu duïng cuûa hieäu ñieän theá vaø cöôøng ñoä doøng ñieän:
( )
2
+
2
0
R L C
U
U = = U U U
2
;
0
I
I =
2
.
+)
+) +)
+)
Soá
Soá Soá
Soá chæ cuûa voân keá vaø ampe keá
chæ cuûa voân keá vaø ampe keáchæ cuûa voân keá vaø ampe keá
chæ cuûa voân keá vaø ampe keá
nhit và các giá tr đnh mc ghi trên các thiết b đin là giá tr hiu dng
.
..
.
+) Không
th
thth
th
đo các giá tr hiu dng bng thiết b đo khung quay do s đi chiu liên tc ca dòng đin i
5.
5. 5.
5. Tính ch
Tính chTính ch
Tính cht mch đin:
-
--
-
Maïch coù tính caûm khaùng Z
L
> Z
C
2
. . 1
L C
ω
>
1
LC
ω
> ϕ > 0 thì u nhanh pha hơn i
-
--
-
Maïch coù tính dung khaùng Z
L
< Z
C
2
. . 1
L C
ω
<
hay
1
LC
ω
<
ϕ < 0 thì u chm pha hơn i
- Khi Z
L
= Z
C
1
LC
ω
= ϕ = 0 thì u cùng pha vi i. Lúc đó
Max
U
I =
R
gi hin tưng cng hưng đin
6. Dòng đin xoay chiu i = I
0
cos(2π.f.t + ϕ
i
) thì:
* Mi giây đi chiu 2.f ln (Nếu pha ban đu
ϕ
i
± π/2 )
* Nếu pha ban đu
ϕ
i
= ± π/2 thì giây đu tiên ch đi chiu (2.f 1) ln.
7. Hiu đin thế u = U
1
+ U
0
cosz(ωt + ϕ) đưc coi gm mt hiu đin thế không đi U
1
và mt hiu đin thế xoay chiu
u = U
0
cos(ωt + ϕ) đng thi đặt vào đon mch và khi đó công sut tiêu th ca đon mch bng tng công sut ca 2
ng đin P = P
1
+ P
2
=
2
2
0
1
2
U
U
R R
+ .
U
R
U
i
L,C
U
L
U
C
U
ϕ
Lý thuyết và bài tập Dòng điện xoay chiều - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết và bài tập Dòng điện xoay chiều - Người đăng: hung-tran-nguyen-minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Lý thuyết và bài tập Dòng điện xoay chiều 9 10 260