Ktl-icon-tai-lieu

lý thuyết và bài tập hóa học

Được đăng lên bởi Summer Lê
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 47 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học luyện thi Quốc gia PEN-C: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc)

LT và BT đặc trưng về Protein-Peptit

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ĐẶC TRƯNG VỀ PROTEIN VÀ PEPTIT
(BÀI TẬP TỰ LUYỆN)
(Tài liệu dùng chung cho bài giảng số 31 và bài giảng số 32 thuộc chuyên đề này)

Giáo viên: VŨ KHẮC NGỌC
Các bài tập trong tài liệu này được biên soạn kèm theo bài giảng “Lý thuyết trọng tâm và bài tập đặc trưng về
protein và peptit (Phần 1 + Phần 2)” thuộc Khóa học luyện thi Quốc gia – PEN-C: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc
Ngọc) tại website Hocmai.vn để giúp các Bạn kiểm tra, củng cố lại các kiến thức được giáo viên truyền đạt trong
bài giảng tương ứng. Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước bài giảng “Lý thuyết trọng tâm và bài tập đặc trưng
về protein và peptit (Phần 1 + Phần 2)” sau đó làm đầy đủ các bài tập trong tài liệu này.

BÀI TẬP – MỨC ĐỘ DỄ/TRUNG BÌNH

Câu 1:Trong các chất: axitaxetic, hexametylenđiamin, axit ađipic và axit amino axetic chất có khả năng
trùng ngưng tạo ra các liên kết peptit là
A. axitaxetic
B. hexametylenđiamin
C. axit amino axetic
D. axit ađipic
Câu 2:Trong các chất sau chất nào có liên kết peptit?
A. alanin
B. Protein
C. Xenlulozo
D. Glucozo
Câu 3:Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit?
A. H2N-CH2CONH-CH2CONH-CH2COOH
B. H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH
C. H2N-CH2CH2CONH-CH2COOH
D. H2N-CH2CONH-CH2CH2COOH
Câu 4:Tripeptit là hợp chất
A. có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit giống nhau.
B. có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit khác nhau.
C.có 2 liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc α-amino axit.
D. mà mỗi phân tử có 3 liên kết peptit.
Câu 5: Một trong những điểm khác nhau của protit so với lipit và glucozơ là
A. protit luôn là chất hữu cơ no
B. protit luôn chứa chức hiđroxyl
C. protit có khối lượng phân tử lớn hơn
D. protit luôn chứa nitơ
(Trích đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối B – 2007)
Câu6:Câu nào sau đây không đúng?
A. Các amino axit đều tan trong nước
B. Phân tử khối của một amino axit (chứa 1 chức amino và 1chức cacboxyl) luôn là số lẻ
C.Dung dịch của amino axit (chứa 1 chức amino và 1chức cacboxyl) không làm đổi màu giấy quỳ
D. Thủy phân protein bằng axit hoặc kiềm khi đun nóng sẽ cho một hỗn hợp các amino axit
Câu 7:Cho các phát biểu sau đây:
(1). Peptit là hợp chất được tạo thành từ 2 đến 50 gốc - amino axit.
(2). Phản ứng màu biure là đặc trưng của tất cả các peptit.
(3). Từ 3 - amino axit chỉ có thể tạo ra 3 tripeptit khác nhau.
(4). Khi đun nóng peptit với dung dịch kiềm, dung dịch thu được sẽ có phản ứng màu biure.
Số phát biểu đú...
Khóa hc luyn thi Quc gia PEN-C: Môn Hóa hc (Thầy Vũ Khắc Ngc)
LT và BT đặc trưng v Protein-Peptit
Hocmai.vn Ngôi trường chung ca hc trò Vit
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
BÀI TP MỨC ĐỘ D/TRUNG BÌNH
Câu 1:Trong các chất: axitaxetic, hexametylenđiamin, axit ađipic axit amino axetic chất khả năng
trùng ngưng tạo ra các liên kết peptit là
A. axitaxetic B. hexametylenđiamin
C. axit amino axetic D. axit ađipic
Câu 2:Trong các cht sau cht nào có liên kết peptit?
A. alanin B. Protein C. Xenlulozo D. Glucozo
Câu 3:Hp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit?
A. H
2
N-CH
2
CONH-CH
2
CONH-CH
2
COOH
B. H
2
N-CH
2
CONH-CH(CH
3
)-COOH
C. H
2
N-CH
2
CH
2
CONH-CH
2
COOH
D. H
2
N-CH
2
CONH-CH
2
CH
2
COOH
Câu 4:Tripeptit là hp cht
A. có liên kết peptit mà phân t có 3 gc amino axit ging nhau.
B. có liên kết peptit mà phân t có 3 gc amino axit khác nhau.
C.có 2 liên kết peptit mà phân t có 3 gốc α-amino axit.
D. mà mi phân t có 3 liên kết peptit.
Câu 5: Mt trong những điểm khác nhau ca protit so với lipit và glucozơ là
A. protit luôn là cht hữu cơ no B. protit luôn cha chức hiđroxyl
C. protit có khối lượng phân t lớn hơn D. protit luôn chứa nitơ
(Trích đề thi tuyn sinh ĐH – CĐ khối B 2007)
Câu6:Câu nào sau đây không đúng?
A. Các amino axit đều tan trong nước
B. Phân t khi ca mt amino axit (cha 1 chc amino và 1chc cacboxyl) luôn là s l
C.Dung dch ca amino axit (cha 1 chc amino và 1chc cacboxyl) không làm đổi màu giy qu
D. Thy phân protein bng axit hoc kiềm khi đun nóng sẽ cho mt hn hp các amino axit
Câu 7:Cho các phát biểu sau đây:
(1). Peptit là hp chất được to thành t 2 đến 50 gc - amino axit.
(2). Phn ứng màu biure là đặc trưng ca tt c các peptit.
(3). T 3 - amino axit ch có th to ra 3 tripeptit khác nhau.
(4). Khi đun nóng peptit với dung dch kim, dung dịch thu được s có phn ng màu biure.
S phát biểu đúng là
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 8:Khi nói v peptit và protein, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Liên kết ca nhóm CO vi nhóm NH giữa hai đơn vị -amino axit được gi là liên kết peptit.
B. Tt c các protein đều tan trong nước to thành dung dch keo.
C. Protein có phn ng màu biure vi Cu(OH)
2
.
D. Thy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các -amino axit.
(Trích đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối A 2011)
Câu 9:Phát biểu đúng là
A. Khi thuỷ phân đế n cù ng cá c protein đơn giả n sẽ cho hỗ n hợ p cá c -aminoaxit
B. Khi cho dung dị ch lò ng trắ ng trứ ng và o Cu(OH)
2
thấ y xuấ t hiệ n phứ c mà u xanh đậ m
LÝ THUYT VÀ BÀI TẬP ĐẶC TRƯNG VỀ PROTEIN VÀ PEPTIT
(BÀI TP T LUYN)
(Tài liu dùng chung cho bài ging s 31 và bài ging s 32 thuộc chuyên đề này)
Giáo viên: VŨ KHẮC NGC
Các bài tp trong tài liệu này được biên son kèm theo bài giảng “Lý thuyết trng tâm bài tập đặc trưng về
protein peptit (Phn 1 + Phn 2)” thuộc Khóa hc luyn thi Quc gia PEN-C: n Hóa hc (Thầy Vũ Khắc
Ngc) tại website Hocmai.vn đ giúp các Bn kim tra, cng c li các kiến thức được giáo viên truyền đt trong
bài giảng tương ứng. Để s dng hiu qu, Bn cn học trước bài ging thuyết trng m bài tập đặc trưng
v protein và peptit (Phn 1 + Phn 2)” sau đó làm đầy đủ các bài tp trong tài liu này.
lý thuyết và bài tập hóa học - Trang 2
lý thuyết và bài tập hóa học - Người đăng: Summer Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
lý thuyết và bài tập hóa học 9 10 361