Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết và bài tập về Crom

Được đăng lên bởi Trần Thế Hữu
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 398 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuuTranMedia
CROM VÀ HỢP CHẤT CỦA CROM

CROM
I. VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO
Crom là kim loại chuyển tiếp, thuộc nhóm VIB, chu kì 4, số hiệu nguyên tử là 24.
Sự phân bố electron vào các mức năng lượng: 1s22s22p63s23p64s13d5
Cấu hình electron nguyên tử: 1s22s22p63s23p63d54s1 hay [Ar] 3d54s1
Biểu diễn cấu hình electron qua ô lượng tử:

Crom có số oxi hóa +1 đến +6. Phổ biến hơn cả là các số oxi hóa +2, +3 và +6.
Độ âm điện: 1,61
Bán kính nguyên tử Cr 0,13 nm (1 nm = 1×10−9 m = 1×10−3 μm)
Bán kính ion Cr2+ là 0,084 nm và Cr3+ là 0,069 nm.
II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
Crom có màu trắng ánh bạc, rất cứng (cứng nhất trong số các kim loại), khó nóng chảy (18900C).
Crom là kim loại nặng, có khối lượng riêng 7,2 g/cm3.
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
1. Tác dụng với phi kim
Ở nhiệt độ cao, crom tác dụng được với nhiều phi kim
t0
4Cr + 3O 2 
→ 2Cr2O3
0

t
2Cr + 3Cl2 
→ 2CrCl3

2. Tác dụng với nước.

E0
= −0, 74V
Crom có thế điện cực chuẩn nhỏ ( Cr3+ / Cr
) âm hơn so với thế điện cực hidro ở pH = 7
0
E
= −0, 74V
( H2O / H2
). Tuy nhiên, trong thực tế crom không phản ứng với nước.
3. Tác dụng với axit
Khi tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng tạo ra muối Cr(II).
Cr + 2HCl 
→ CrCl 2 + H 2
Cr + H 2SO 4 
→ CrSO 4 + H 2
Cr không phản ứng với HNO3 và H2SO4 đặc nguội.
IV. ỨNG DỤNG
Thép chứa 2,8-3,8% crom có độ cứng cao, bền, có khả năng chống gỉ.
Thép chứa 18% crom là thép không gỉ (thép inox).
Thép chứa 25-30% crom siêu cứng dù ở nhiệt độ cao.
Crom dùng để mạ thép. Thép mạ crom bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn và tạo vẻ đẹp cho đồ vật.
V. SẢN XUẤT
Phương pháp nhiệt nhôm: Cr2O3 được tách ra từ quặng cromit FeO.Cr2O3.
4 FeCr2O4 + 8 Na2CO3 + 7 O2 → 8 Na2CrO4 + 2 Fe2O3 + 8 CO2
Trang 1

HuuTranMedia
2 Na2CrO4 + H2SO4 → Na2Cr2O7 + Na2SO4 + H2O
Na2Cr2O7 + 2 C → Cr2O3 + Na2CO3 + CO
t0
Cr2 O3 + 2Al 
→ 2Cr + Al 2O 3

MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA CROM
I. HỢP CHẤT CROM (II)
1. CrO
CrO là một oxit bazơ.
CrO + 2HCl 
→ CrCl 2 + H 2O
CrO + H 2SO 4 
→ CrSO 4 + H 2O
CrO có tính khử, trong không khí CrO dễ bị oxi hóa thành Cr2O3.
2. Cr(OH)2
Cr(OH)2 là chất rắn, màu vàng.
Cr(OH)2 có tính khử, trong không khí oxi hóa thành Cr(OH)3
4Cr(OH) 2 + O 2 + 2H 2O 
→ 4Cr(OH) 3
Cr(OH)2 là một bazơ.
Cr(OH)2 + 2HCl 
→ CrCl 2 + 2H 2O
3. Muối crom (II)
Muối crom (II) có tính khử mạnh.
2CrCl2 + Cl2 
→ 2CrCl3
III. HỢP CHẤT CROM (III)
1. Cr2O3
Cr2O3 là oxit lưỡng tính, tan trong axit và kiềm đặc.
Cr2 O3 + 6HCl 
→ 2CrCl3 + 3H 2O
Cr2O3 + 2NaOH 
→ 2NaCrO 2 + H 2 O
Cr2O3 + 2NaOH + 3H 2 O 
→ 2Na[Cr(OH) 4 ]
Cr2O3 được dùng tạo...
CROM VÀ HỢP CHẤT CỦA CROM
CROM
I. VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO
Crom là kim loại chuyển tiếp, thuộc nhóm VIB, chu kì 4, số hiệu nguyên tử là 24.
Sự phân bố electron vào các mức năng lượng: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
1
3d
5
Cấu hình electron nguyên tử: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
5
4s
1
hay [Ar] 3d
5
4s
1
Biểu diễn cấu hình electron qua ô lượng tử:
Crom có số oxi hóa +1 đến +6. Phổ biến hơn cả là các số oxi hóa +2, +3 và +6.
Độ âm điện: 1,61
Bán kính nguyên tử Cr 0,13 nm (1 nm = 1×10
−9
m = 1×10
−3
μm)
Bán kính ion Cr
2+
là 0,084 nm và Cr
3+
là 0,069 nm.
II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
Crom có màu trắng ánh bạc, rất cứng (cứng nhất trong số các kim loại), khó nóng chảy (1890
0
C).
Crom là kim loại nặng, có khối lượng riêng 7,2 g/cm
3
.
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
1. Tác dụng với phi kim
Ở nhiệt độ cao, crom tác dụng được với nhiều phi kim
0
0
t
2 2 3
t
2 3
4Cr 3O 2Cr O
2Cr 3Cl 2CrCl
+ 
+ 
2. Tác dụng với nước.
Crom có thế điện cực chuẩn nhỏ (
3
0
Cr /Cr
E 0,74V
+
= −
) âm hơn so với thế điện cực hidro ở pH = 7
(
2 2
0
H O/H
E 0,74V
= −
). Tuy nhiên, trong thực tế crom không phản ứng với nước.
3. Tác dụng với axit
Khi tác dụng với dung dịch HCl, H
2
SO
4
loãng tạo ra muối Cr(II).
2 2
2 4 4 2
Cr 2HCl CrCl H
Cr H SO CrSO H
+ +
+  +
Cr không phản ứng với HNO
3
và H
2
SO
4
đặc nguội.
IV. ỨNG DỤNG
Thép chứa 2,8-3,8% crom có độ cứng cao, bền, có khả năng chống gỉ.
Thép chứa 18% crom là thép không gỉ (thép inox).
Thép chứa 25-30% crom siêu cứng dù ở nhiệt độ cao.
Crom dùng để mạ thép. Thép mạ crom bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn và tạo vẻ đẹp cho đồ vật.
V. SẢN XUẤT
Phương pháp nhiệt nhôm: Cr
2
O
3
được tách ra từ quặng cromit FeO.Cr
2
O
3
.
4 FeCr
2
O
4
+ 8 Na
2
CO
3
+ 7 O
2
→ 8 Na
2
CrO
4
+ 2 Fe
2
O
3
+ 8 CO
2
Trang 1
HuuTranMedia
Lý thuyết và bài tập về Crom - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết và bài tập về Crom - Người đăng: Trần Thế Hữu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Lý thuyết và bài tập về Crom 9 10 748