Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết vật lý

Được đăng lên bởi Nguyễn Hiếu
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1746 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sưu tầm: Hàn Quốc Hùng

SĐT : 0988.005.010

Tổng hợp lý thuyết ôn thi ĐH
Phần này các bạn chỉ cần đọc và học thuộc lòng trước ngày thi là ok !!
Câu 1. Một mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi mắc song
song thêm với tụ điện C ba tụ điện cùng điện dung C thì chu kì dao động riêng của mạch :
A. Tăng gấp bốn.

B. Tăng gấp hai.

C. Tăng gấp ba.

D. Không thay đổi.

Câu 2. Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ
điện C mắc nối tiếp. Kí hiệu uR, uL, uC tương ứng là hiệu điện thế tức thời ở hai đầu các phần tử R, L
và C. Quan hệ về pha của các hiệu điện thế này là
A. uR sớm pha π/2 so với uL

B. uL sớm pha π/2 so với uC

C. uR trễ pha π/2 so với uC

D. uC trễ pha π so với uL

Câu 3. Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần
A. luôn lệch pha /2 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.
B. cùng tần số và cùng pha với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.
C. có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở của mạch.
D. cùng tần số với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch và có pha ban đầu luôn bằng 0.
Câu 4. Kết luận nào sau đây là sai khi nói về dao động điện từ trong mạch dao động LC A.Đó là quá
trình biến đổi tuần hoàn của điện tích của tụ điện.
B.Đó là quá trình biến đổi tuần hoàn của năng lượng của mạch
C.Đó là quá trình biến đổi tuần hoàn giữa năng lượng điện trường và năng lượng từ trường . D. Đó
là quá trình biến đổi tuần hoàn của cường độ dòng điện .
Câu 5. Trong máy phát điện ba pha mắc hình tam giác:
A. B và C đều đúng

.B. Ud=Up .

C. I d  I p 3 .D. U d  U p 3 .

Câu 6. Hai cuộn dây (R 1,L1) và (R2,L2) mắc nối tiếp nhau và đặt vào một hiệu điện thế xoay chiều có
giá trị hiệu dụng U. Gọi U1 và U2 là hiệu điện thế hiệu dụng tương ứng giữa hai cuộn (R 1,L1) và (R2,L2).
Điều kiện để U = U1 + U2 là:
A.

L1 L2

R1 R2

.

B.

L1 L2

R2 R1

C. L1L2 = R1R2.

D. L1+L2 = R1+R2.

Câu 7. Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L, C, ω không đổi. Thay đổi R
cho đến khi R=R 0 thì Pmax . Khi đó:
A. R0  Z L  Z C

.B. R0 = ZL-ZC . C. R0 = ZC-ZL.
D. R0 = (ZL-ZC)2.
Học hành hăng say, vận may sẽ đến

Sưu tầm: Hàn Quốc Hùng

SĐT : 0988.005.010

Câu 8. Sự xuất hiện cầu vồng sau cơn mưa do hiện tượng nào tạo nên?
A. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

B. Hiện tượng giao thoa ánh sáng.

C. Hiện tượng phản xạ ánh sáng.

D. Hiện tượng tán sắc ánh sáng.

Câu 9. Ánh sáng không có tính chất sau:
A. Có truyền trong chân không.

B.Có thể truyền trong môi trường vật chất.

C...
Sưu tầm: n Quc ng T : 0988.005.010
Học hành hăng say, vận may sẽ đến
Tổng hợp thuyết ôn thi ĐH
Phần này các bạn chỉ cn đchọc thuc lòng trước ngày thi là ok !!
u 1. Một mch dao đng gm cun dây có đ tự cảm L và t đin có điện dung C. Khi mc song
song thêm với tụ đin C ba tụ điện cùng điện dung C thì chu kì dao đng riêng ca mch :
A. Tăng gp bn. B. Tăng gp hai. C. Tăng gp ba. D. Không thay đi.
u 2. Đoạn mch điện xoay chiu gm đin trthuần R, cun dây thun cảm (cm thuần) L tụ
điện C mắc nối tiếp. Kí hiu u
R
, u
L
, u
C
ơng ứng là hiệu điện thế tc thờihai đầu các phn tử R, L
và C. Quan h v pha ca các hiệu đin thế này là
A. u
R
sớm pha π/2 so với u
L
B. u
L
sớm pha π/2 so với u
C
C. u
R
tr pha π/2 so với u
C
D. u
C
tr pha π so với u
L
u 3. Dòng điện xoay chiều trong đon mạch ch có đin trở thuần
A. luôn lệch pha /2 so với hiu đin thế ở hai đu đon mạch.
B. cùng tần s và cùng pha với hiu điện thế ở hai đu đon mạch.
C. có giá tr hiu dng tỉ l thun với điện trở ca mch.
D. cùng tần s với hiu đin thế ở hai đầu đon mạch và có pha ban đu luôn bằng 0.
u 4. Kết lun nào sau đây là sai khi nói về dao đng đin t trong mạch dao đng LC A.Đó là q
trình biến đi tun hoàn ca điện tích ca tụ điện.
B.Đó là quá trình biến đi tun hoàn ca năng lượng ca mch
C.Đó là quá trình biến đi tun hoàn gia năng lượng đin trường và năng lượng t trường . D. Đó
là quá trình biến đi tun hoàn ca cường đ dòng điện .
u 5. Trong máy phát đin ba pha mc hình tam giác:
A. B và C đu đúng .B. U
d
=U
p
. C.
3
pd
II
.D.
3
pd
UU
.
u 6. Hai cuộn dây (R
1
,L
1
) (R
2
,L
2
) mc nối tiếp nhau và đto mt hiệu điện thế xoay chiều có
giá tr hiệu dng U. Gi U
1
và U
2
là hiu điện thế hiệu dng ơng ứng gia hai cuộn (R
1
,L
1
) (R
2
,L
2
).
Điu kin đ U = U
1
+ U
2
là:
A.
2
2
1
1
R
L
R
L
. B.
1
2
2
1
R
L
R
L
C. L
1
L
2
= R
1
R
2.
D. L
1
+L
2
= R
1
+R
2
.
u 7. Trong mạch đin xoay chiều gm R, L, C mc nối tiếp. Cho L, C, ω không đi. Thay đi R
cho đến khi R=R
0
thì Pmax . Khi đó:
A.
CL
ZZR
0
.B. R
0
= Z
L
-Z
C
. C. R
0
= Z
C
-Z
L
. D. R
0
= (Z
L
-Z
C
)
2
.
Lý thuyết vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết vật lý - Người đăng: Nguyễn Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Lý thuyết vật lý 9 10 177