Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết về axit cacboxylic

Được đăng lên bởi anny-97-ns
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1204 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TOPPER. Chú ý

1

O
—C—
–
–

O
—C——OH

–

cacbonyl

–.
axit fomic

O

O

H—C—O—

—C—O—H

VD1: CH2=CH–
2

Danh pháp

Axit cacboxylic là nhóm axit

* + "oic"
–

VD2:

butan
4

3

2

1

CH3–CH–CH2–COOH

axit 3–metylbutanoic.

CH3
3–metyl

htttp://tuhoc.edu.vn/blog

HCOOH
CH3COOH

axit fomic
axit axetic

axit metanoic
axit etanoic

CH2=CH–COOH

axit acrylic

axit propenoic

C6H5COOH

axit benzoic

axit benzoic

HOOC–COOH

axit oxalic
1



1
A) CH3CHO.
C) CH3COOCH3.

B) CH3COOH.
D) CH3CH2OH.

2

không
A) HCOOH.
C) HOOC–COOH.

B) CH3COOH.
D) HO–COOH.

3

không
A) HCOOH.
C) HCOOCH3.

B) CH3COOH.
D) HOOC–COOH.
O

O
4

—C—CH2—C—COOH.
A) HOOC–COOH.
C) HCOO–CH2–COOH.

5

B) HOOC–CH2–COOH.
D) HCOO–CH2–HCOO.

–CH=CH–COOH là
A)
B)
C)
D)

6

COOH là
A)
B)
C)
D)

7
A) CH2=CH–COOH.

B) (COOH)2.

C) HOOC–CH=CH–COOH.

D)

COOH
COOH

htttp://tuhoc.edu.vn/blog

2



8
(a)
(b)
(c)
(d)

A) CnH2n–2O2.
C) CnH2n–2O4.

B) CnH2n–4O2.
D) CnH2nO4.

A

3H4O3)n.

A) C6H8O6.
C) C12H16O12.

B) C3H4O3.
D) C9H12O9.

B

3H5O2

A) C3H5O2.
C) C6H10O4.

B) C3H10O2.
D) C6H10O2.

TOPPER. Chú ý
,
(2 < n < 7).

C
(a) C4H8O2.
D

(b) C4H6O2.

(c) C5H10O2.

3CH2

A) axit butanoic.
C) axit etanoic.
E

B) axit propanoic.
D) axit pentanoic.
2=CH–COOH

A) axit propenoic.
C) axit acrylic.

là
B) axit oxalic.
D)

F
(a) axit 2–metylbutanoic.
(b) axit 2–metylpropenoic.
G
A) axit fomic.
C) axit oxalic.

B) axit benzoic.
D) axit acrylic.

htttp://tuhoc.edu.vn/blog

3



2
(2)

TOPPER. Chú ý

O

(1)

—C—

R—C

O—H
R—C
O

R—C
O

O

3

•

•
VD3:
etanal, axit etanoic và axit propanoic.
3COOH < CH3CH2COOH
axit etanoic

axit propanoic

C2H6 < CH3CHO < CH3CH2OH < CH3COOH < CH3CH2COOH.

H

htttp://tuhoc.edu.vn/blog

A) CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH.
B) CH3COOH, C2H6, CH3CHO, C2H5OH.
C) C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH.
D) C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH.
4



I
A) CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO.
B) CH3CHO, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH.
C) CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, CH3CHO.
D) HCOOH, CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO.
J

A) T, Z, Y, X.
C) T, X, Y, Z.

B) Z, T, Y, X.
D) Y, T, X, Z.

K
A)
B)
C)
D)
L
3COOH (1); CH3CH2CH2OH (2); CH3CH2OH (3);
CH3CH2COOH (4); CH3COCH3
A) 5, 3, 2, 1, 4.
C) 4, 1, 2, 3, 5.

TOPPER. Chú ý
H2
ancol C2H5
các axit cacboxylic.

B) 5, 3, 2, 4, 1.
D) 1, 4, 2, 3, 5.

M
A) H2O, C2H5OH, CH3CHO, C2H2.
B) C2H2, CH3CHO, C2H5OH, H2O.
C) H2O, CH3CHO, C2H5OH, C2H2.
C) CH3CHO, H2O, C2H5OH, C2H2.

htttp://tuhoc.edu.vn/blog

5



3

+

...
1
www.tuhoc.edu.vn
htttp://tuhoc.edu.vn/blog
1
—C—
–.
O
TOPPER. Chú ý
—C——OH
O
cacbonyl
—C—O—H
O
H—C—O—
O
a
x
i
t
f
om
i
c
VD1: CH
2
=CH–
2
Danh pháp
* + "oic"
VD2:
CH
3
–CH–CH
2
–COOH
CH
3
4 3 2 1
butan
3–metyl
axit 3–metylbutanoic.
HCOOH axit fomic axit metanoic
CH
3
COOH axit axetic axit etanoic
CH
2
=CH–COOH axit acrylic axit propenoic
C
6
H
5
COOH axit benzoic axit benzoic
HOOC–COOH axit oxalic
Axit cacboxylic là nhóm axit
Lý thuyết về axit cacboxylic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết về axit cacboxylic - Người đăng: anny-97-ns
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Lý thuyết về axit cacboxylic 9 10 273