Ktl-icon-tai-lieu

Mã đề thi 568

Được đăng lên bởi Sinh Viên
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1691 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GD& ĐT QUẢNG TRỊ
THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

Mã đề thi 568
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca
= 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag = 108; I = 127; Cs = 133; Ba = 137
Câu1:Cho
các
polime:(1)polietilen,(2)poli(metylmetacrilat),(3)polibutađien,(4)polisitiren,(5)
poli(vinylaxetat) ; (6) tơ nilon-6,6; .Trong các polime trên các polime bị thủy phân trong dung dịch
axit và trong dung dịch kiềm là:
A. (1),(4),(5),(3)
B. (1),(2),(5);(4)
C. (2),(5),(6),
D. (2),(3),(6);
Câu 2: Nung 1 mol FeCO3 trong bình kín chứa a mol O 2 ở nhiệt độ cao tới phản ứng hoàn toàn. Chất
rắn trong bình hòa tan vừa hết trong dung dịch chứa 2,4 mol HCl; a mol O2 có giá trị là
A. 0,3 mol
B. 0,1 mol
C. 0,2 mol
D. 0,4 mol
Câu 3: Điện phân 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp CuSO4 0,1M và NaCl 0,1 M trong bình điện phân
có màng ngăn với hai điện cực trơ, cường độ dòng điện bằng 0,5 A. Sau một thời gian, thu được dung
dịch có pH=2 ( giả sử thể tích dung dịch không đổi. Thời gian ( giây) điện phân và khối lượng ( gam)
Cu thu được ở catot lần lượt là
A. 1930 và 0,176
B. 2123 và 0,352
C. 1737 và 0,176
D. 1939 và 0,352
Câu 4:Cho Cu( dư) tác dụng với dung dịch Fe(NO 3)3 được dung dịch X. Cho AgNO3 dư tác
dụng với dung dịch X được dung dịch Y. Cho Fe (dư) tác dụng với dung dịch Y được hỗn hợp kim
loại Z. Số phương trình phản ứng xảy ra là
A. 6
B. 7
C. 5
D. 4
Câu 5: Cho các phản ứng oxi hoá- khử sau:
3I2 + 3H2O → HIO3 + 5HI

(1)

2HgO →2Hg + O2

(2)

4K2SO3 → 3K2SO4 + K2S

(3)

NH4NO3 → N2O + 2H2O

(4)

2KClO3 → 2KCl + 3O2

(5)

3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO

(6)

4HClO4 → 2Cl2

+ 7O2 + 2H2O

Cl2 + Ca(OH)2 → CaOCl2 + H2O

→ 2H2O + O2

(7)

2H2O2

(8)

(9)

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 (10)

Trong số các phản ứng oxi hoá- khử trên, số phản ứng oxi hoá- khử nội phân tử và tự oxi hoá- tự
khử lần lượt là
A. 5 và 5
B. 6 và 4
C. 8 và 2
D. 7 và 3
Câu 6: Cho 6 gam kẽm hạt vào cốc đựng dung dịch H2SO4 2M ở nhiệt độ thường. Biến đổi không
làm thay đổi tốc độ phản ứng là
A.tăng thể tích dung dịch H2SO4 2M lên 2 lần
B. thay 6 gam kẽm hạt bằng 6 gam kẽm bột
C. thay dung dịch H2SO4 2M bằng dung dịch 1M
D.tăng nhiệt độ lên đến 500C
Câu 7: Cho sơ đồ chuyển hóa:KOH, t0
KOH, t0,
HCl
HCl
CH3CH(CH3)CH2CH2Cl...
SỞ GD& ĐT QUẢNG TRỊ
THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
Mã đề thi 568
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca
= 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag = 108; I = 127; Cs = 133; Ba = 137
Câu1:Cho các polime:(1)polietilen,(2)poli(metylmetacrilat),(3)polibutađien,(4)polisitiren,(5)
poli(vinylaxetat) ; (6) nilon-6,6; .Trong các polime trên các polime bị thủy phân trong dung dịch
axit và trong dung dịch kiềm là:
A. (1),(4),(5),(3) B. (1),(2),(5);(4) C. (2),(5),(6), D. (2),(3),(6);
Câu 2: Nung 1 mol FeCO
3
trong bình kín chứa a mol O
2
nhiệt độ cao tới phản ứng hoàn toàn. Chất
rắn trong bình hòa tan vừa hết trong dung dịch chứa 2,4 mol HCl; a mol O
2
có giá trị là
A. 0,3 mol B. 0,1 mol C. 0,2 mol D. 0,4 mol
Câu 3: Điện phân 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp CuSO
4
0,1M và NaCl 0,1 M trong bình điện phân
có màng ngăn với hai điện cực trơ, cường độ dòng điện bằng 0,5 A. Sau một thời gian, thu được dung
dịch có pH=2 ( giả sử thể tích dung dịch không đổi. Thời gian ( giây) điện phân và khối lượng ( gam)
Cu thu được ở catot lần lượt là
A. 1930 và 0,176 B. 2123 và 0,352
C. 1737 và 0,176 D. 1939 và 0,352
Câu 4:Cho Cu( dư) tác dụng với dung dịch Fe(NO
3
)
3
được dung dịch X. Cho AgNO
3
tác
dụng với dung dịch X được dung dịch Y. Cho Fe (dư) tác dụng với dung dịch Y được hỗn hợp kim
loại Z. Số phương trình phản ứng xảy ra là
A. 6 B. 7 C. 5 D. 4
Câu 5: Cho các phản ứng oxi hoá- khử sau:
3I
2
+ 3H
2
O HIO
3
+ 5HI (1) 2HgO 2Hg + O
2
(2)
4K
2
SO
3
3K
2
SO
4
+ K
2
S (3) NH
4
NO
3
N
2
O + 2H
2
O (4)
2KClO
3
2KCl + 3O
2
(5) 3NO
2
+ H
2
O 2HNO
3
+ NO (6)
4HClO
4
2Cl
2
+ 7O
2
+ 2H
2
O (7) 2H
2
O
2
2H
2
O + O
2
(8)
Cl
2
+ Ca(OH)
2
CaOCl
2
+ H
2
O (9) 2KMnO
4
K
2
MnO
4
+ MnO
2
+ O
2
(10)
Trong số các phản ứng oxi hoá- khử trên, số phảnng oxi hoá- khử nội phân tử tự oxi hoá- tự
khử lần lượt là
A. 5 và 5 B. 6 và 4 C. 8 và 2 D. 7 và 3
Câu 6: Cho 6 gam kẽm hạt vào cốc đựng dung dịch H
2
SO
4
2M nhiệt độ thường. Biến đổi không
làm thay đổi tốc độ phản ứng là
A.tăng thể tích dung dịch H
2
SO
4
2M lên 2 lần
B. thay 6 gam kẽm hạt bằng 6 gam kẽm bột
C. thay dung dịch H
2
SO
4
2M bằng dung dịch 1M
D.tăng nhiệt độ lên đến 50
0
C
Câu 7: Cho sơ đồ chuyển hóa:
CH
3
CH(CH
3
)CH
2
CH
2
Cl A A B B C D
Biết các chất A,B, C, D là các sản phẩm chính.Tên gọi của D là
A. 2-clo-3-metylbutan B. 3-metylbut-1-en C. 2-clo-2-metylbutan D. 2-metylbut-2-en
Câu 8: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C
8
H
14
O
4
. Cho X thực hiện các thí nghiệm
(1) X + 2NaOH → X
1
+ X
2
+ H
2
O. (2) X
1
+ H
2
SO
4
→ X
3
+ Na
2
SO
4
.
Trang 1/6 - Mã đề thi 568
KOH,
t0
ancol
HCl
KOH, t
0
,
ancol
HCl
Mã đề thi 568 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mã đề thi 568 - Người đăng: Sinh Viên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Mã đề thi 568 9 10 186