Ktl-icon-tai-lieu

Mạ điện

Được đăng lên bởi Tuấn Vũ Mạnh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 128 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Enthone

Tµi liÖu kÜ thuËt

TM

Permapass Immunox 3 - K
Thô ®éng Cr(III) mµu xanh cho m¹ kÏm xianua, kÏm kiÒm, vµ kÏm axit

Giíi thiÖu
Permapass Immunox 3 – K lµ chÊt thô ®éng kh«ng chøa Cr VI rÊt thÝch hîp cho thô ®éng líp m¹
kÏm tõ c¸c qui tr×nh m¹ kÏm xianua, kÏm kiÒm hay kÏm axit. Nã t¹o ra líp b¶o vÖ mµu s¸ng xanh.
Permapass Immunox 3 – K kh¸c biÖt bëi kh¶ n¨ng t¹o ra líp chèng ¨n mßn hiÖu qu¶ cao cã thÓ
chÞu phun muèi ®Õn 96 giê. Permapass Immunox 3 – K rÊt phï hîp theo tiªu chuÈn cña «t« GME
00252 khi sö dông kÌm víi c¸c qui tr×nh NCZ Dimemsion vµ Enseal 26.
Kh¶ n¨ng chÞu nhiÖt cña líp thô ®éng Cromat lµ mét u ®iÓm rÊt riªng biÖt cña Permapass
Immunox 3 – K. Khi sÊy ë nhiÖt ®é cao h¬n 120oC trong vßng 1 giê sÏ t¹o ra líp thô ®éng mµu
vµng ®îc t«i cøng víi kh¶ n¨ng chÞu ¨n mßn rÊt cao.(®äc kü híng dÉn kü thuËt tríc khi s¶n xuÊt)

Ho¸ chÊt cÇn thiÕt
1. Permapass Immunox 3 – K (s¶n phÈm cã m· sè PD 02) dïng cho pha míi vµ bæ sung
2. AxÝt Nitric kü thuËt, dïng ®Ó ®iÒu chØnh pH
3. Permapass Immunox inhibitor (s¶n phÈm cã m· PD 04) dïng trong pha míi vµ bæ sung
nh»m lo¹i bá mµu vµng g©y ra bëi t¹p chÊt s¾t.

Yªu cÇu thiÕt bÞ
BÓ
BÓ ®îc chÕ t¹o bëi c¸c vËt liÖu nh polypropylen, PVC, polyetylen hoÆc bÓ b»ng thÐp ®îc bäc c¸c
vËt liÖu thÝch hîp nh :Koroseal, polyethylen, PVC hoÆc polypropylen.
Giá ®ùng
§îc lµm b»ng polyethylen, PVC, hoÆc polypropylen.
Gi¸ treo
§îc bäc bëi polyethylen, PVC hoÆc polypropylen thÝch hîp cho viÖc treo chi tiÕt m¹.
Th«ng tho¸ng
Tham kh¶o s¸ch vÒ vÖ sinh c«ng nghiÖp cña Mü.(khÝ c«ng nghiÖp- híng dÉn sö dông)

§iÒu kiÖn ho¹t ®éng
Nång ®é 3-K
NhiÖt ®é
Thêi gian nhóng
pH
Sôc khÝ ¸p suÊt thÊp
SÊy

Th«ng thßng
5% theo thÓ tÝch
20oC
20 s
1.9
100oC

Kho¶ng cho phÐp
4- 10% theo thÓ tÝch
18- 30oC
10- 40s
1.5- 2.0
80 – 100oC

Tµi liÖu kÜ thuËt

Enthone

TM

Chó ý: ®Ó thô ®éng cho líp m¹ kÏm trong qui tr×nh kÏm xianua hay kÏm kiÒm khi pha míi th× hµm
lîng Permapass Immunox 3 – K ph¶i ®¹t 6% theo thÓ tÝch.

Pha míi
1.
2.
3.
4.

§æ 3/4 níc vµo bÓ gia nhiÖt ®Õn nhiÖt ®é ho¹t ®éng
Thªm lîng Permapass Immunox 3 – K cÇn thiÕt vµ khuÊy
Thªm ®ñ níc vµo bÓ vµ khuÊy
ChØnh pH = 2, b»ng m¸y ®o pH.(dïng axit HNO3 lo·ng ®Ó gi¶m pH vµ dïng NaOH lo·ng
®Ó t¨ng pH
5. Thªm Permapass Immunox inhibitor 0.2% theo thÓ tÝch nÕu cÇn

Ho¹t ®éng
ĐÓ t¹o ra líp b¶o vÖ chèng ¨n mßn tèi u víi Permapass Immunox 3 – K th× ®é dµy tèi thiÓu cña
líp m¹ kÏm trong qui tr×nh m¹ kÏm kiÒm ph¶i ®¹t 4 – 6 micromet. VÎ ®Ñp cña sù hoµn thiÖn cuèi
cïng cã liªn quan ®Õn ®é bãng s¸ng cña lí...
Enthone
TM
Tµi liÖu kÜ thuËt
Permapass Immunox 3 - K
Thô ®éng Cr(III) mµu xanh cho m¹ kÏm xianua, kÏm kiÒm, vµ kÏm axit
Giíi thiÖu
Permapass Immunox 3 – K lµ chÊt thô ®éng kh«ng chøa Cr VI rÊt thÝch hîp cho thô ®éng líp m¹
kÏm tõ c¸c qui tr×nh m¹ kÏm xianua, kÏm kiÒm hay kÏm axit. Nã t¹o ra líp b¶o vÖ mµu s¸ng xanh.
Permapass Immunox 3 K kh¸c biÖt bëi kh¶ n¨ng t¹o ra líp chèng ¨n mßn hiÖu qu¶ cao thÓ
chÞu phun muèi ®Õn 96 giê. Permapass Immunox 3 – K rÊt phï hîp theo tiªu chuÈn cña «t« GME
00252 khi sö dông kÌm víi c¸c qui tr×nh NCZ Dimemsion vµ Enseal 26.
Kh¶ n¨ng chÞu nhiÖt cña líp thô ®éng Cromat mét u ®iÓm rÊt riªng biÖt cña Permapass
Immunox 3 K. Khi sÊy ë nhiÖt ®é cao h¬n 120
o
C trong vßng 1 giê t¹o ra líp thô ®éng mµu
vµng ®îc t«i cøng víi kh¶ n¨ng chÞu ¨n mßn rÊt cao.(®äc kü híng dÉn kü thuËt tríc khi s¶n xuÊt)
Ho¸ chÊt cÇn thiÕt
1. Permapass Immunox 3 – K (s¶n phÈm cã m· sè PD 02) dïng cho pha míi vµ bæ sung
2. AxÝt Nitric kü thuËt, dïng ®Ó ®iÒu chØnh pH
3. Permapass Immunox inhibitor (s¶n phÈm PD 04) dïng trong pha míi sung
nh»m lo¹i bá mµu vµng g©y ra bëi t¹p chÊt s¾t.
Yªu cÇu thiÕt bÞ
®îc chÕ t¹o bëi c¸c vËt liÖu nh polypropylen, PVC, polyetylen hoÆc b»ng thÐp ®îc bäc c¸c
vËt liÖu thÝch hîp nh :Koroseal, polyethylen, PVC hoÆc polypropylen.
Giá ®ùng
§îc lµm b»ng polyethylen, PVC, hoÆc polypropylen.
Gi¸ treo
§îc bäc bëi polyethylen, PVC hoÆc polypropylen thÝch hîp cho viÖc treo chi tiÕt m¹.
Th«ng tho¸ng
Tham kh¶o s¸ch vÒ vÖ sinh c«ng nghiÖp cña Mü.(khÝ c«ng nghiÖp- híng dÉn sö dông)
§iÒu kiÖn ho¹t ®éng
Th«ng thßng Kho¶ng cho phÐp
Nång ®é 3-K 5% theo thÓ tÝch 4- 10% theo thÓ tÝch
NhiÖt ®é 20
o
C 18- 30
o
C
Thêi gian nhóng 20 s 10- 40s
pH 1.9 1.5- 2.0
Sôc khÝ ¸p suÊt thÊp
SÊy 100
o
C 80 – 100
o
C
Mạ điện - Trang 2
Mạ điện - Người đăng: Tuấn Vũ Mạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mạ điện 9 10 609