Ktl-icon-tai-lieu

Ma trận

Được đăng lên bởi Au Ti CN
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 803 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương I
ĐỊNH THỨC

MỞ ĐẦU
Ở lớp 9, ta giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp
cộng đại số hoặc phương pháp thế. Những phương pháp này đã giúp ta
dễ dàng giải các hệ phương trình với hệ số bằng số. Nhưng lên lớp 10,
khi phải biện luận hệ phương trình:

ta thấy hai phương pháp trên kém tổng quát. Song nếu dùng khái niệm
định thức cấp hai thì việc trình bày trở nên sáng sủa, gọn gàng.
Ta sẽ thấy rằng khi khái niệm định thức cấp n, (với n là một số
nguyên dương tuỳ ý) được xây dựng, thì nó có một vai trò rất to lớn. Nó
còn được áp dụng vào hầu hết các chương trong giáo trình này; đặc biệt,
nó góp phần đưa vấn đề giải hệ phương trình bậc nhất trở thành một lý
thuyết. Nó còn được áp dụng trong nhiều bộ môn khoa học khác như
Hình học, Giải tích, Vật lí, Hoá học, v.v...
Chính vì thế mà ta cần nắm vững các tính chất của định thức và các
phương pháp tính định thức, làm nhiều bài tập rèn luyện kĩ năng tính
định thức để có thể vận dụng tốt khi học tập và nghiên cứu bộ môn Đại
số tuyến tính này cũng như những môn khoa học khác.
Để định nghĩa định thức cấp n ta cần các khái niệm phép thế và ma
trận.
Yêu cầu chính của chương này là:
- Hiểu rõ và nắm vững các tính chất của định thức.
- Nắm vững các phương pháp tính định thức để có thể tính thành thạo
những định thức cần thiết.
18

Hơn nữa, trong chương này ta cần dùng một vài kí hiệu sau: Tổng
của n số: a1 + a2 + a3 + ... + an-1 + an, (n ≥ 1 ), được viết gọn là

n

∑a

i

,

i =1

đọc là "xích ma ai, i chạy từ 1 đến n". Tổng quát hơn, nếu chỉ số chạy
khắp một tập I nào đó thì ta viết là ∑ a i , và đọc là "xích ma ai, thuộc I".
i∈I

Ví dụ : a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 =

7

∑a

i

, đọc là “xích ma ai, i

i =1

chạy từ 1 đến 7”.
• Tích của n số: a1a2a3...an. (n ≥ 1), được viết gọn là

n

∏a

i

, và đọc là

i =1

“pi ai, i chạy từ 1 đến n”. Nếu chỉ sốt chạy khắp một tập I nào đó thì ta
viết là

∏a

i

và đọc là “pi, ai, i thuộc I”.

i∈I

Ví dụ: a1a2a3a4a5 =

n

∏a

i

, đọc là “pi ai, i chạy từ 1 đến 5”.

i =1

• Cuối cùng trong cuốn sách này ta dùng từ “trường K” mỗi khi
muốn nói đến một điều nào đó chung cho cả trường số hữu tỉ Q, trường
số thực R và trường số phức C.
Ta hãy tìm hiểu khái niệm phép thế.

19

§1. PHÉP THẾ
Ở đây ta chỉ dùng khái niệm phép thế như một phương tiện để nghiên
cứu định thức chứ chưa nghiên cứu sâu về nó. Để học chương này bạn
đọc chỉ cần hiểu và nhớ định nghĩa các dạng phép thế và tính chất về dấu
của nó, không cần nhớ chứng minh.
1.1. Định nghĩa phép thế
a) Giả sử tập hợp...
18
Chương I
ĐỊNH THC
M ĐẦU
lp 9, ta gii h phương trình bc nht hai n bng phương pháp
cng đại s hoc phương pháp thế. Nhng phương pháp này đã giúp ta
d dàng gii các h phương trình vi h s bng s. Nhưng lên lp 10,
khi phi bin lun h phương trình:
ta thy hai phương pháp trên kém tng quát. Song nếu dùng ki nim
định thc cp hai thì vic trình bày tr nên sáng sa, gn gàng.
Ta s thy rng khi khái nim định thc cp n, (vi n mt s
nguyên dương tu ý) được y dng, thì có mt vai trò rt to ln.
còn được áp dng vào hu hết các chương trong giáo trình này; đặc bit,
góp phn đưa vn đề gii h phương trình bc nht tr thành mt
thuyết. còn đưc áp dng trong nhiu b môn khoa hc khác như
Hình hc, Gii tích, Vt lí, Hoá hc, v.v...
Chính vì thế ta cn nm vng các tính cht ca định thc các
phương pháp nh định thc, làm nhiu bài tp n luyn kĩ năng tính
định thc để th vn dng tt khi hc tp và nghiên cu b môn Đi
s tuyến tính này cũng như nhng môn khoa hc khác.
Để định nghĩa định thc cp n ta cn các khái nim phép thế ma
trn.
Yêu cu chính ca chương này là:
- Hiu rõ và nm vng các tính cht ca định thc.
- Nm vng các phương pháp tính định thc đth tính thành tho
nhng định thc cn thiết.
Ma trận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ma trận - Người đăng: Au Ti CN
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Ma trận 9 10 715