Ktl-icon-tai-lieu

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHUONG I SỐ HỌC 6

Được đăng lên bởi Mỹ Nga Châu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 418 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ngày soạn: 06/11/2014

Ngày dạy:

/11/2014

KIỂM TRA CHƯƠNG I

Tiết: 39

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Biết vận dụng các quy ước về thứ tự thực hiện các phép tính để tính đúng giá trị của biểu thức
và tìm x. Nhận biết được một tổng , một số chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9. Chỉ ra tất cả ước của một số.
Nhận biết SNT, hợp số. Biết tìm giao của hai tập hợp.Vận dụng cách tìm BCNN để giải bài toán thực tế.
2. Kỹ năng: Biết cách tìm ƯC, BC, ƯCLN, BCNN.
3. Thái độ : Nghiêm túc trung thực trong kiểm tra.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
1. Chuẩn bị của HS: Ôn tập chu đáo; dụng cụ học tập.
2. Chuẩn bị của GV: Đề bài kiểm tra
III. THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
Cấp độ
Vận dụng
Nhận biết
Thông hiểu
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Chủ đề

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Thứ tự
thực hiện các
phép tính.

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Biết vận dụng các
quy ước về thứ tự
thực hiện các phép
tính để tính đúng
giá trị của biểu
thức và tìm x.

Số câu
Số điểm
2. Tính chất Nhận biết được
chia hết của một tổng , một số
một tổng. Các chia hết cho 2, cho
dấu hiệu chia 5, cho 3, cho 9

4 câu
4.0đ

4 câu
4.0đ 40%

hết cho 2 , 3 ,
5,9

Số câu
1 câu
Số điểm
0.5đ
3. Ước và bội Chỉ ra tất cả các
Phát hiện được
Số nguyên tố , ước của một số. giao của hai tập
hợp số . Phân Nhận biết được số hợp.
tích một số ra nguyên tố, hợp số.

1 câu
0.5đ 5%

thừa
số
nguyên tố

Số câu
Số điểm

2 câu
1.0đ

4.Ước chung
Bội chung .
ƯCLN
và
BCNN

Số câu
Số điểm
Tổng số câu
Tổng sốđiểm

3 câu
1.5đ

15%

1 câu
3 câu
0.5đ
1.5đ 15%
Biết tìm ƯC – BC ; Biết cách tìm ƯCLN, BCNN. Vận
ƯCLN và BCNN dụng cách tìm BCNN để giải một
trong những trường bài toán thực tế.
hợp đơn giản.
2 câu
3 câu
5 câu
0.5đ
1.0đ
2.5đ
4.0đ 40%
3 câu
7 câu
13 câu
1.5đ
15% 6.5đ
65% 0.5đ
5% 10đ 100%

...
Ngày soạn: 06/11/2014 Ngày dạy: /11/2014
Tiết: 39 KIỂM TRA CHƯƠNG I
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Biết vận dụng các quy ước về thứ tự thực hiện các phép tính để tính đúng giá trị của biểu thức
và tìm x. Nhận biết được một tổng , một số chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9. Chỉ ra tất cả ước của một số.
Nhận biết SNT, hợp số. Biết tìm giao của hai tập hợp.Vận dụng cách tìm BCNN để giải bài toán thực tế.
2. Kỹ năng: Biết cách tìm ƯC, BC, ƯCLN, BCNN.
3. Thái độ : Nghiêm túc trung thực trong kiểm tra.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
1. Chuẩn bị của HS: Ôn tập chu đáo; dụng cụ học tập.
2. Chuẩn bị của GV: Đề bài kiểm tra
III. THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
1. Thứ tự
thực hiện các
phép tính.
Biết vận dụng các
quy ước về thứ tự
thực hiện các phép
tính để tính đúng
giá trị của biểu
thức và tìm x.
Số câu
Số điểm
4 câu
4.0đ
4 câu
4.0đ 40%
2. Tính chất
chia hết của
một tổng. Các
dấu hiệu chia
hết cho 2 , 3 ,
5 , 9
Nhận biết được
một tổng , một số
chia hết cho 2, cho
5, cho 3, cho 9
Số câu
Số điểm
1 câu
0.5đ
1 câu
0.5đ 5%
3. Ước bội
Số nguyên tố ,
hợp số . Phân
tích một số ra
thừa số
nguyên tố
Chỉ ra tất cả các
ước của một số.
Nhận biết được số
nguyên tố, hợp số.
Phát hiện được
giao của hai tập
hợp.
Số câu
Số điểm
2 câu
1.0đ
1 câu
0.5đ
3 câu
1.5đ 15%
4.Ước chung
Bội chung .
ƯCLN
BCNN
Biết tìm ƯC – BC ;
ƯCLN và BCNN
trong những trường
hợp đơn giản.
Biết cách tìm ƯCLN, BCNN. Vận
dụng cách tìm BCNN để giải một
bài toán thực tế.
Số câu
Số điểm
2 câu
1.0đ
3 câu
2.5đ
0.5đ
5 câu
4.0đ 40%
Tổng số câu
Tổng sốđiểm
3 câu
1.5đ 15%
3 câu
1.5đ 15%
7 câu
6.5đ 65% 0.5đ 5%
13 câu
10đ 100%
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHUONG I SỐ HỌC 6 - Trang 2
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHUONG I SỐ HỌC 6 - Người đăng: Mỹ Nga Châu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHUONG I SỐ HỌC 6 9 10 230