Ktl-icon-tai-lieu

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – LỚP 7

Được đăng lên bởi Nyo FA
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 103 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.
Chủ đề

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – LỚP 7
Cấp độ
Vận dụng
Nhận
Thông
biết
hiểu
Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TỔN

TỰ LUẬN

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm
Mốt của dấu hiệu
Số câu
Số điểm
Đơn thức đồng dạng
Số câu
Số điểm
Bậc của đơn thức
Số câu
Số điểm
Nghiệm của đa thức
Số câu
Số điểm
Định lí Pytago
Số câu
Số điểm
Quan hệ giữa cạnh
và góc đối diện
Số câu
Số điểm
Tự luận
Đa thức một biến
Số câu
Số điểm
Cộng, trừ đa thức
một biến
Số câu
Số điểm
Nghiệm của đa thức
một biến
Số câu
Số điểm
Các trường hợp bằng
nhau của Δ
Số câu
Số điểm
Trung trực của đoạn
thẳng
Số câu
Số điểm
Quan hệ giữa cạnh
và góc đối diện
Số câu
Số điểm
Số câu

Cộng
Số
câu

Số điểm

6

3

30
%

1
0.5

1

0.5

5%

1
0.5

1

0.5

5%

1

0.5

5%

1

0.5

5%

1

0.5

5%

1

0.5

5%

8

7

70%

1

10%

1
0.5
1
0.5
1
0.5
1
0.5
Sắp xếp
đa thức
1
1

1
Cộng, trừ 2 đa
thức
1
1.5
Tìm nghiệm của
đa thức
1
0.5

1
1.5 15%
1
0.5

5%

2

20%

1

10%

1

10%

CM: hai tam giác bằng nhau
1
1
Hình vẽ
1
0.5

2

6

2

1
1
Cm: Trung trực
của đ.thẳng
1
0.5

5

2
So sánh 2
đoạn thẳng
1
1
1

1

14

10

G

Số điểm

1~10%

4~40%

4~40%

1~10%

II.
NỘI DUNG ĐỀ
Phần 1. Trắc nghiệm (3.0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả đúng nhất :
Câu 1 : Điểm kiểm tra môn Toán HKII ở lớp 7A được ghi lại như sau :
Điểm (x)
Tần số (n)

5
3

6
7

7
8

8
11

9
8

10
3

Mốt của dấu hiệu là :
A. Mo = 7
B. Mo = 8
C. Mo = 9
Câu 2. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức 5xy 2

N= 40



A. 5x 2 y

B. - 7y2x

D. Mo = 10

C. 5( xy ) 2

D. 5xy

C. 10

D. 12

C. f  x   x  3

D. f ( x)  2 x( x  3)

1
5

2 4
3
Câu 3. Đơn thức  y z 25 x y có bậc là :

A. 6

B. 8

Câu 4. Giá trị x = 3 là nghiệm của đa thức :
A. f  x   3  x

2
B. f  x   x  3

Câu 5. Độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là 6cm và 8cm thì độ dài cạnh huyền là :
A. 10

B. 8

C. 6

D. 14

Câu 6. Cho ΔABC, có AB = 3cm, BC = 5cm, AC = 4cm. Số đo các góc A,B,C theo thứ tự là :
A. A < B < C

B. B < A < C

C. A < C < B

D. C < B < A

Phần 2. Tự luận (7.0 điểm)
Bài 1: (3.0 điểm) Cho hai đa thức : P ( x) 3 x 3  2 x  x 2  7 x  8 và
Q( x) 2 x 2  3 x 3  4  3 x 2  9

a) Sắp xếp hai đa thức P(x) và Q(x) theo lũy thừa giảm dần của biến.

b) Tìm đa thức M(x) = P(x) +Q(x) và N(x) = P(x) – Q(x)
c) Tìm nghiệm của đa thức M(x)
Bài 2 : (4.0 điểm) Cho ABC(AB < AC). Vẽ phân giác AD của ABC . Trên cạnh AC lấy
điểm E sao cho AE = AB.
a)
b)
c)
d)

Chứng minh...
 



!"#
$%
!&'
()*% %
# +,-
./
+0'
./!&1
234
Trắc nghiệm
6 3
30
%

 
 

 
 
 
 
 
!
 
 
"#$%&'
 
 
()
*+,
 

 
56
78' 9 :
-./ 012/1




3-456
-./
3-4567

 

 
!
-./
89

 

 
3:5;<=1.>
?
3@:.>
7
7 7


855A'
B
C9*D
3@855A
B
7


  
()
*+,
'E:7
'B



8F!
./+0' ; < = >
>? >:
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – LỚP 7 - Trang 2
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – LỚP 7 - Người đăng: Nyo FA
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – LỚP 7 9 10 84