Ktl-icon-tai-lieu

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I KHỐI 10

Được đăng lên bởi tantran1997
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 6370 lần   |   Lượt tải: 30 lần
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I KHỐI 10
Mức độ nhận thức
Nội dung
kiến thức

1. Thành
phần
nguyên tử, hạt
nhân nguyên
tử, nguyên tố
hóa học, đồng
vị, nguyên tử
khối TB. Sự
chuyên động
của e ngtử, lớp
và phân lớp e
Số câu
Số điểm
2. Bảng HTTH,sự
bđổi
tuần
hoàn,cấu hình
e,đại lượng VL,
tính KL–PK của
các ngtố, ý nghĩa
bảng HTTH

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

TN
TL
TN TL
TN
Biết cấu
Hiểu sự
Viết
tạo của
phân bố
được
nguyên
e trong
công
tử,tính
các
thức các
kim
phân
đồng
loại ,tính
lớp
vị,xác
phi kim
định số
hoặc khí
hạt p,e,n
hiếm
1
0.5
Những
yếu tồ
biến đổi
tuần
hoàn
theo
chiều
tăng của
ĐTHN

Số câu
1
Số điểm
0.5
3. LK ion, LK Biết khi
cộng hóa trị, nào hình
hóa trị, số oxi
thành
hóa
LK ion
và LK
cộng
hóa trị
Số câu
1
Số điểm
0.5
4. PƯ oxh–khử,

1
0,5
Vị trí
nguyên
tử,công
thức
oxit và
với
hidro

1
0,5

TL

1
0.5

Vận dụng ở
mức cao Cộng
hơn
TN

TL

3
1.5
Tìm
nguyên
tố
R
thông
qua hợp
chất với
oxi và
với
hidro .
Với
ptpu
1
2

3
3

1
0.5
Viết và Cân

phân loại PƯ
hóa học trong
hóa học vô cơ

cân
bằng
được
phản
ứng oxi
hoá khử
1
0.5
Xác
định
được tên
nguyên
tố

Số câu
Số điểm
5. Bài tập xác
định
tên
nguyên tố

Số câu
Số điểm
Tổng số câu
Tổng số điểm

3

1
0.5
3

2
1.5
27%

1
18%

bằng
theo pp
thăng
bằng e

1
1

2
1.5

2
1.5
27%

3
18%

Áp
dụng
ĐLB
TKL,
C
%,CM
để
tính
toán
1
3
1
3
10%

2
3.5
11
10
100%

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I KHỐI 10
MÔN: HOÁ HỌC
(Thời gian làm bài : 45 phút)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4điểm)
Hãy khoanh tròn đáp án đúng trong các câu dưới đây :
23
Câu 1: Cho ký hiệu nguyên tử 11 X , nguyên tử X có:
A. 11 proton, 11 notron
B. 11 proton, 12 electron
C. 11 electron, 12 notron
D. 12 proton, 12 electron
Câu 2: Cho phương trình phản ứng FeS2 + O2
Fe2O3 + SO2 . Hệ số cân bằng của phản
ứng là:
A. 11; 4; 8; 2
B. 4; 11; 8; 2
C. 4; 11; 2; 8
D. 11; 4; 2; 8
Câu 3: Hòa tan 0,6g kim loại thuộc nhóm IIA vào H2O thu được 0,336(l) khí(đktc). Kim
loại đó là :
A. Ba(= 137)
B. K(= 39)
C. Na (= 23)
D. Ca(= 40)
Câu 4: Dãy các hợp chất nào dưới đây trong phân tử chỉ có liên kết ion?
A. K2O, AlCl3, CO2.
B. CaO, HNO3, SO2.
C. Al2O3, CO2, H2SO4 .
D. Na2O, MgCl2, Al2O3.
10
Câu 5: Trong tự nhiên Bo có 2 đồng vị: B; 11 B .Nguyên tử khối trung bình của Bo là
10,81 thì % các đồng vị tương ứng:
A. 19 và 81
B. 22 và 78
C. 27 và 73
D. 45,5 và 54,5
Câu 6: Ion M2+ có cấu tạo lớp vỏ electron ngoài cùng là 2s2 2p6. Cấu hình electron của M và
vị trí của nó trong bảng tuần hoàn là
A. 1s22s22p4 , ô thứ 8 chu kỳ 2, nhóm VIA.
B. 1s22s22p63s2 , ô thứ 12 chu kỳ 3, nhóm IIA.
C. 1s22s22p63s 3p , ô...
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I KHỐI 10
Nội dung
kiến thức
Mức độ nhận thức
Cộng
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Vận dụng ở
mức cao
hơn
TN TL TN TL TN TL TN TL
1. Thành phần
nguyên tử, hạt
nhân nguyên
tử, nguyên tố
hóa học, đồng
vị, nguyên tử
khối TB. Sự
chuyên động
của e ngtử, lớp
và phân lớp e
Biết cấu
tạo của
nguyên
tử,tính
kim
loại ,tính
phi kim
hoặc khí
hiếm
Hiểu sự
phân bố
e trong
các
phân
lớp
Viết
được
công
thức các
đồng
vị,xác
định số
hạt p,e,n
Số câu
Số điểm
1
0.5
1
0,5
1
0.5
3
1.5
2.
Bng HTTH,s
bđi tun
hoàn,cu nh
e,đi lưng VL,
tính KLPK của
các ngt, ý nghĩa
bng HTTH
Những
yếu tồ
biến đổi
tuần
hoàn
theo
chiều
tăng của
ĐTHN
Vị trí
nguyên
tử,công
thức
oxit và
với
hidro
Tìm
nguyên
tố R
thông
qua hợp
chất với
oxi
với
hidro .
Với
ptpu
Số câu
Số điểm
1
0.5
1
0,5
1
2
3
3
3. LK ion, LK
cộng hóa trị,
hóa trị, số oxi
hóa
Biết khi
nào hình
thành
LK ion
và LK
cộng
hóa trị
Số câu
Số điểm
1
0.5
1
0.5
4. oxh–khử, Viết và Cân
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I KHỐI 10 - Trang 2
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I KHỐI 10 - Người đăng: tantran1997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I KHỐI 10 9 10 596