Ktl-icon-tai-lieu

Ma trận đề kiểm tra môn sinh 11

Được đăng lên bởi quocnam201185
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 677 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN SINH 11
Gồm các phần sau:
1. Xác định mục tiêu đề kiểm tra, nội dung kiểm tra (các chủ đề hay theo chương)
Chủ đề 1 (Chương I B: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật)
Kiến thức cần đạt:
- Nêu những đặc điểm thích nghi trong cấu tạo và chức năng của các cơ quan hô hấp ở các nhóm động vật khác nhau trong những điều kiện sống khác
nhau.
- Nêu được những đặc điểm thích nghi của hệ tuần hoàn ở các nhóm động vật khác nhau.
- Nêu được ý nghĩa của nội cân bằng đối với cơ thể (cân bằng áp suất thẩm thấu, cân bằng pH).
Kĩ năng cần đạt
- Thiết kế và giải thích được một thí nghiệm đơn giản về hô hấp.
Chủ đề 2 (Chương II. Cảm ứng)
Kiến thức cần đạt:
- Nêu khái niệm hướng động, các kiểu hướng động
- Nêu khái niệm ứng động, Phân biệt hướng động và ứng động
- Nêu khái niệm điện sinh học.Phân biệt điện thế nghỉ và điện thế hoạt động
- Mô tả sự dẫn truyền xung thần kinh trên sợi trục có và không có bao mielin
- Trình bày cơ chế truyền xung thần kinh qua sinap hóa học
- Nêu được khái niệm tập tính của động vật. Phân biệt được tập tính bẩm sinh và tập tính thứ sinh (học được trong đời sống cá thể).
Kĩ năng cần đạt
- Thiết kế và giải thích được một số thí nghiệm về hướng động (ánh sáng, nước,...).
Chủ đề 3 (Chương III. Sinh trưởng và phát triển)
Kiến thức cần đạt:
- Trình bày được các chất điều hoà sinh trưởng (phitôhoocmôn) có vai trò điều tiết sự sinh trưởng, phát triển.
- Trình bày được ảnh hưởng của hoocmôn đối với sự sinh trưởng và phát triển ở động vật có xương sống và không có xương sống.
Kĩ năng cần đạt
Kĩ năng :
- Ứng dụng kiến thức về chu kì quang vào sản xuất nông nghiệp (trồng theo mùa vụ).Chủ đề 4 (Chương IV. Sinh sản)
Kiến thức cần đạt:
- Trình bày khái niệm sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở động vật và thực vật,
- Nêu rõ những khả năng tự điều tiết quá trình sinh sản ở động vật và ở người.
Kĩ năng cần đạt
- Ứng dụng các thành tựu nuôi cấy mô ở thực vật vào thực tiễn sản xuất và đời sống
2. Xác định hình thức kiểm tra (hoặc thi): tự luận, thời gian làm bài: 45 số câu: 06.

3. Tính số câu hỏi và điểm số cho các cấp độ

Cấp độ

Cấp độ 1,2 (biết
và thông hiểu)

Nội dung (chủ đề)

Trọng Số lượng câu
số (nếu (chuẩn cần Điểm số
có)
kiểm tra)

Chủ đề 1 (chương I B)

1

2

Chủ đề 2 (chương II.)

1

2

Chủ đề 3 (chương III.)

1

2

Chủ đề 4 (chương IV.)

1

2

Chủ đề 1 (chương I B.)

1

1

Chủ đề 3 (chương II.)

1

1

6

10

…..

Cấp độ 3, 4 (vận
dụng cấp độ thấp
và cấp độ cao )

…..
Tổng

4. Ra ma trận đề:
MA TRẬN ĐỀ KIỂ...
BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN SINH 11
Gồm các phần sau:
1. Xác định mục tiêu đề kiểm tra, nội dung kiểm tra (các chủ đề hay theo chương)
Chủ đề 1 (Chương I B: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật)
Kiến thức cần đạt:
- Nêu những đặc điểm thích nghi trong cấu tạo chức năng của các quan hô hấp các nhóm động vật khác nhau trong những điu kiện sống khác
nhau.
- Nêu được những đặc điểm thích nghi của hệ tuần hoàn ở các nhóm động vật khác nhau.
- Nêu được ý nghĩa ca ni cân bằng đối với cơ thể (cân bng áp suất thẩm thấu, cân bằng pH).
Kĩ năng cần đạt
- Thiết kế và giải thích được một thí nghiệm đơn giản về hô hấp.
Chủ đề 2 (Chương II. Cảm ứng)
Kiến thức cần đạt:
- Nêu khái niệm hướng động, các kiểu hướng động
- Nêu khái niệm ứng động, Phân biệt hướng động và ứng động
- Nêu khái niệm điện sinh hc.Phân biệt điện thế nghỉ và điện thế hoạt động
- Mô tả sự dẫn truyền xung thần kinh trên sợi trục có và không có bao mielin
- Trình bày cơ chế truyền xung thần kinh qua sinap hóa học
- Nêu được khái niệm tập tính của động vật. Phân biệt được tập tính bẩm sinh và tập tính thứ sinh (học được trong đời sng cá thể).
Kĩ năng cần đạt
- Thiết kế và giải tch đưc mt số thí nghim v hướng đng (ánh sáng, nước,...).
Chủ đề 3 (Chương III. Sinh trưng và phát triển)
Kiến thức cần đạt:
- Trình bày được các chất điều hoà sinh trưởng (phitôhoocmôn) vai tđiều tiết sự sinh trưởng, phát triển.
- Trình bày đượcnh hưởng của hoocmôn đi với sự sinh trưởng và phát triển ở động vật xương sống không có xương sống.
Kĩ năng cần đạt
năng :
- Ứng dụng kiến thức về chu kì quang vào sản xuất nông nghiệp (trồng theo mùa vụ).-
Chủ đề 4 (Chương IV. Sinh sản)
Kiến thức cần đạt:
- Trình bày khái niệm sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở động vật và thực vật,
- Nêu rõ những khả năng tự điều tiết quá trình sinh sản ở động vật và ở người.
Kĩ năng cần đạt
- Ứng dụng các thành tựu nuôi cấy mô ở thực vật vào thực tiễn sản xuất và đời sống
2. Xác định hình thức kiểm tra (hoặc thi): tự luận, thời gian làm bài: 45 số câu: 06.
Ma trận đề kiểm tra môn sinh 11 - Trang 2
Ma trận đề kiểm tra môn sinh 11 - Người đăng: quocnam201185
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Ma trận đề kiểm tra môn sinh 11 9 10 386