Ktl-icon-tai-lieu

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I -NĂM HỌC 2014-2015

Được đăng lên bởi Lotus Hồ
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 443 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I -NĂM HỌC 2014-2015
TỔ: TOÁN – TIN

Môn: TOÁN 11
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát
đề.

I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức:
- Kiểm tra các kiến thức đã học trong học kì 1.
2. Về kỹ năng: Giúp học sinh có kỹ năng:
- Tính toán và vẽ hình.
3. Về thái độ, tư duy
- Nghiêm túc, tự giác.
- Hiểu và vận dụng linh hoạt.
II. Hình thức kiểm tra: Tự luận
IV.Các bước tiến hành.
1. Ma trận nhận thức
Tầm quan
trọng (mức cơ
bản trọng tâm
của KTKN)

Trọng số
(Mức độ nhận
thức của
chuẩn
KHTN)

Phương trình lượng giác
đơn giản.

36

Phương trình lượng giác sử
dụng các phép biến đổi.

Chủ đề hoạc mạch kiến
thức, kĩ năng

Tổng điểm

Theo thang
điểm 10

1

36

2

4.5

4

18

1

Nhị thức new-tơn

18

2

36

2

Xác suất

12

3

36

2

Phép biến hình

6

3

18

1

Xác định giao tuyến của hai
mặt phẳng.

18

1

18

1

Đường thẳng song song mặt
phẳng.

4.5

4

18

1

181

10

Tổng
100%
2. Ma trận đề
Chủ đề mạch kiến thức kĩ năng

Mức độ nhận thức
2
3

1
Phương trình lượng giác đơn giản

4

1
2

Phương trình lượng giác sử dụng các
phép biến đổi.

1
1

Nhị thức new-tơn

2

Xác suất

1
2
1

Phép biến hình

1

Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng. 1
1
Đường thẳng song song mặt phẳng.

1

Tổng
điểm
1
2đ
1
1
1đ
1
2đ
1
2đ
1
1đ
1
1đ
1

1
Tổng

2

1
3

2
2

2
3

1đ
5

2

10đ

Mức độ nhận biết:
Mức độ chuẩn hóa: 5
Mức độ phân hóa: 5
3. Bảng mô tả các tiêu chí lựa chọn:
Câu 1:(3 điểm) Giải các phương trình lượng giác .
a) Phương trình lượng giác đơn giản. (Mức độ: Thông hiểu)
b) Phương trình lượng giác sử dụng các phép biến đổi. (Mức độ: Vận dụng cao)
Câu 2:(2 điểm) Xác định hệ số trong khai triển nhị thức New-tơn.(Mức độ: Nhận biết)
Câu 3:(2 điểm)Tính xác suất của biến cố. (Mức độ: Vận dụng thấp)
Câu 4:(1 điểm)Viết phương trình đt là ảnh của đt qua phép tịnh tiến.(Mức độ:Vận dụng thấp)
Câu 5: (2 điểm)
a) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng.(Mức độ:Thông hiểu)
b) Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng. (Mức độ: Vận dụng cao)
4. Đề kiểm tra.
Câu 1: (3 điểm) Giải các phương trình lượng giác sau:
a ) 2sin x  2  0
sin 2 x(cos x  3)  2 3 cos3 x  8( 3 cos x  sin x)
3 3
1  cos 2 x
Câu 2: (2 điểm) Xác định hệ số của của số hạng chứa x13 trong khai triển nhị thức:
b)

16



1
 2 x  2 , x  0
x

Câu 3: (2 điểm) Trên một giá sách có các quyển sách về 3 môn học là Toán, Vật lí, Hóa học.
3

Gồm 5 quyển sách Toán, 3 quyển sách Vật lí và 4 quyển sách Hóa học. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển
sách. Tính xác suất để trong 3 quyển sác...
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I -NĂM HỌC 2014-2015
TỔ: TOÁN – TIN Môn: TOÁN 11
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát
đề.
I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức:
- Kiểm tra các kiến thức đã học trong học kì 1.
2. Về kỹ năng: Giúp học sinh có kỹ năng:
- Tính toán và vẽ hình.
3. Về thái độ, tư duy
- Nghiêm túc, tự giác.
- Hiểu và vận dụng linh hoạt.
II. Hình thức kiểm tra: Tự luận
IV.Các bước tiến hành.
1. Ma trận nhận thức
Chủ đề hoạc mạch kiến
thức, kĩ năng
Tầm quan
trọng (mức cơ
bản trọng tâm
của KTKN)
Trọng số
(Mức độ nhận
thức của
chuẩn
KHTN)
Tổng điểm
Theo thang
điểm 10
Phương trình lượng giác
đơn giản.
36 1 36 2
Phương trình lượng giác sử
dụng các phép biến đổi.
4.5 4 18 1
Nhị thức new-tơn 18 2 36 2
Xác suất 12 3 36 2
Phép biến hình 6 3 18 1
Xác định giao tuyến của hai
mặt phẳng.
18 1 18 1
Đường thẳng song song mặt
phẳng.
4.5 4 18 1
Tổng 100% 181 10
2. Ma trận đề
Chủ đề mạch kiến thức kĩ năng Mức độ nhận thức
Tổng
điểm
1 2 3 4
Phương trình lượng giác đơn giản 1
2
1
Phương trình lượng giác sử dụng các
phép biến đổi.
1
1
1
Nhị thức new-tơn
1
2
1
Xác suất
1
2
1
Phép biến hình
1
1
1
Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng. 1
1
1
Đường thẳng song song mặt phẳng. 1 1
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I -NĂM HỌC 2014-2015 - Trang 2
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I -NĂM HỌC 2014-2015 - Người đăng: Lotus Hồ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I -NĂM HỌC 2014-2015 9 10 57