Ktl-icon-tai-lieu

Mạch điện 3 pha

Được đăng lên bởi luutriet-hn18
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1782 lần   |   Lượt tải: 15 lần
BÀI GIẢNG KỸ THUẬT ĐIỆN ĐIỆN TỬ – CHƯƠNG 3

89

CHƯƠNG 03

MẠCH ĐIỆN 3 PHA 
3.1. TỔNG QUAN VỀ NGUỒN ÁP 3 PHA CÂN BẰNG:
3.1.1 ĐỊNH NGHĨA:
Nguồn áp 3 pha cân bằng (hay nguồn áp 3 pha đối xứng) là tập hợp bao gồm 3 nguồn
áp xoay chiều hình sin: cùng biên độ; cùng tần số; lệch pha thời gian từng đôi 120.
3.1.2 PHÂN LOẠI:
Tùy thuộc vào trạng thái lệch pha thời gian giữa các nguồn áp trong hệ thống, chúng ta có:
Nguồn áp 3 pha thứ tự thuận.
Nguồn áp 3 pha thứ tự nghịch.
Xét nguồn áp 3 pha sau đây:


vb  t   V.
v c  t   V.

 

v a t  V. 2.sin t



2.sin  t  240 
2.sin t  120o

(3.1)


o

Vc


Các nguồn áp xoay chiều: va; vb; vc theo thứ tự lần
lượt chậm pha thời gian 120o. được định nghĩa là nguồn áp
3 pha thứ tự thuận. Nguồn áp 3 pha thứ tự thuận được biểu
diễn theo dạng phức như đây:


Va  V  0

Va

120 o
120 o


o

Vb



Vb  V   120o

(3.2)



Vc  V   240o

HÌNH 3.1: Các vector phase biểu
diễn nguồn áp 3 pha thứ tự thuận

Các vector phase biểu diễn nguồn áp 3 pha thứ tự thuận được trình bày trong hình 3.1.
Tương tự, nguồn áp 3 pha thứ tự nghịch gồm các nguồn áp xoay chiều: va; vb; vc theo
thứ tự lần lượt nhanh pha thời gian 120o. Nguồn áp 3 pha thứ tự nghịch có biểu thức tức thời
và áp phức biểu diễn như sau:


vb  t   V.
v c  t   V.

 

v a t  V. 2.sin t



2.sin  t  240 
2.sin t  120o



(3.3)

Vb

120 o


o

120

Va

o



V a  V  0o



Vc



Vb  V  120o


Vc  V  240o

(3.4)
HÌNH 3.2: Các vector phase biểu
diễn nguồn áp 3 pha thứ tự nghịch

Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh – Khoa Điện Điện Tử – Phòng Thí Nghiệm Máy Điện và Thực Tập Điện- 2009

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT ĐIỆN ĐIỆN TỬ – CHƯƠNG 3

90

3.1.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐẤU NGUỒN ÁP 3 PHA CÂN BẰNG :
Khi vận hành, nguồn áp 3 pha cân bằng được đấu theo sơ đồ Y hay sơ đồ .
3.1.3.1.NGUỒN ÁP 3 PHA ĐẤU Y:

Muốn thực hiện sơ đồ đấu Y, ta cần tạo điểm nối chung cho cả 3 nguồn áp. Điểm
chung của 3 nguồn áp được gọi là trung tính nguồn .
Điểm chung này là giao điểm của 3
đầu của 3 nguồn áp cùng dấu.


TRƯỜNG HỢP NGUỒN 3 PHA THỨ TỰ THUẬN:

Các áp pha chính là áp của các nguồn áp
trong sơ đồ Y, ta có :








-



Vc

n

Vb

-

HÌNH 3.3: các phương pháp biểu diễn sơ đồ Y
cho nguồn áp 3 pha cân bằng.


  
Vca  Vcn    Van 







  
Vab  Van    Vbn 







 Vbn



Vcn





(3.5)

Van

120 o

 Van

o

120 o

Vcn  Vc  V   240









 Vcn



Vbn



Các thành phần áp dây gồm: Vab ; Vbc ; Vca .
Theo qui ước ...
Đại hc Bách Khoa Tp H Chí Minh – Khoa Đin Đin T – Phòng Thí Nghim Máy Đin và Thc Tp Đin- 2009
89
BÀI GING K THUT ĐIN ĐIN T – CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 03
MCHĐIN3PHA
3.1. ̉NG QUAN ̀ NGUỒN ÁP 3 PHA CÂN BẰNG:
3.1.1 ĐỊNH NGHĨA:
Ngun áp 3 pha cân bng (hay ngun áp 3 pha đối xng) là tp hp bao gm 3 ngun
áp xoay chiu hình sin: cùng biên độ; cùng tn s; lch pha thi gian tng đôi 120.
3.1.2 PHÂN LOI:
Tùy thuc vào trng thái lch pha thi gian gia các ngun áp trong h thng, chúng ta có:
Ngun áp 3 pha th t thun.
Ngun áp 3 pha th t nghch.
Xét ngun áp 3 pha sau đây:
 


a
o
b
o
c
vt V..sint
vt V..sin t
vt V..sin t



2
2120
2240
(3.1)
Các ngun áp xoay chiu: v
a
; v
b
; v
c
theo th t ln
lượt chm pha thi gian 120
o
. được định nghĩa là ngun áp
3 pha th t thun. Ngun áp 3 pha th t thun được biu
din theo dng phc như đây:
o
a
o
b
o
c
VV
VV
VV



0
120
240
(3.2)
Các vector phase biu din ngun áp 3 pha th t thun được trình bày trong hình 3.1.
Tương t, ngun áp 3 pha th t nghch gm các ngun áp xoay chiu: v
a
; v
b
; v
c
theo
th t ln lượt nhanh pha thi gian 120
o
. Ngun áp 3 pha th t nghch có biu thc tc thi
và áp phc biu din như sau:
 


a
o
b
o
c
vt V..sint
vt V..sin t
vt V..sin t



2
2120
2240
(3.3)
o
a
o
b
o
c
VV
VV
VV



0
120
240
(3.4)
o
120
o
120
a
V
b
V
c
V
HÌNH 3.1: Các vector phase biu
din ngun áp 3 pha th t thun
o
120
o
120
a
V
b
V
c
V
HÌNH 3.2: Các vector phase biu
din ngun áp 3 pha th t nghch
Mạch điện 3 pha - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạch điện 3 pha - Người đăng: luutriet-hn18
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Mạch điện 3 pha 9 10 136