Ktl-icon-tai-lieu

Mạch hình sin

Được đăng lên bởi duytronghuynh
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 356 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Chöông II: Phaân tích maïch ôû cheá ñoä xaùc laäp ñieàu hoøa
II.1 Tín hieäu ñieàu hoøa
II.2 Bieåu dieãn maïch ñieän trong mieàn phöùc (phasor domain)
II.3 Quan heä aùp doøng treân phaàn töû maïch
II.4 Caùc luaät maïch daïng soá phöùc
II.5 Ñoà thò vectô (phasor diagrams)
II.6 Coâng suaát trong maïch xaùc laäp sin
II.7 Phoái hôïp trôû khaùng giöõa nguoàn – taûi
- Khái nim v cheá ñoä xaùc laäp vaø quaù ñoä cuûa 1 heä thoáng
Xaùc laäp (steady state) Quaù ñoä (transient process)
- Hoaït ñoäng ñuû laâu
- Traïng thaùi heä thoáng (doøng, aùp)
khoâng ñoåi hay laäp laïi coù chu kyø
- Khi coù söï thay ñoåi
- Traïng thaùi heä thoáng (doøng, aùp)
khoâng laäp laïi
- Ví duï 1: con laéc
- Ví duï 2: Maïch ñieän
II.1 TÍN HIEÄU ÑIEÀU HOØA: (harmonic)
1. Tín hieäu tuaàn hoaøn: - tuaàn hoaøn = coù chu kyø f(t+T) = f(t)
- Chia thaønh 2 loaïi : tuaàn hoaøn sin vaø tín hieäu tuaàn hoaøn khoâng sin.
Tín hieäu tuaàn hoaøn: ch xác lp
Tín hieäu tuaàn hoaøn hình sin
tín hieäu ñieàu hoøa
T T
Mạch hình sin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạch hình sin - Người đăng: duytronghuynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Mạch hình sin 9 10 771