Ktl-icon-tai-lieu

MẠCH RLC CÓ MỘT PHẦN TỬ BIẾN THIÊN

Được đăng lên bởi Cùng Bạn Chia Sẻ
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 417 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MẠCH RLC CÓ MỘT PHẦN TỬ BIẾN THIÊN
1. Đoạn mạch RLC có R thay đổi:
a) Imax; ULmax ;UCmax  R  0
b) Khi R=ZL-ZC  Pmax 

U2
U

2
, i lệch pha
so với u, cos 
; U R max 
2R
4
2
2

c) Khi R=R1 hoặc R=R2 thì P có cùng giá trị. Ta có
U2
R1  R 2 
; R1R 2  (ZL  ZC ) 2
P
U2
P

- Và khi R  R1 R2 thì Max
2 R1 R2
d) Trường hợp cuộn dây có điện trở R0 (hình vẽ)
- Khi R  ZL  ZC  R 0 thì công suất toàn mạch cực đại
PMax

U2
U2


2 ZL  ZC 2(R  R 0 )

R

L,R0

C

A

- Khi R  R  (ZL  ZC ) thì công suất trên R cực đại
2
0

PRMax 

2

U2
2 R 20  (ZL  ZC ) 2  2R 0



U2
2(R  R 0 )

2. Đoạn mạch RLC có L thay đổi:

1
thì Imax; Pmax; URmax ;UCmax;  = 0 (u,i cùng pha); cos  max = 1 ; còn ULCMin
2 C
R 2  ZC2
U R 2  ZC2
2
2
2
2
2
2
b) Khi ZLm 
thì U LMax 
và U LMax  U  U R  U C ; U LMax  U C U LMax  U  0
ZC
R
a) Khi L 

u vuông pha uRC
c) Khi L = L1 hoặc L = L2 thì I hoặc P có cùng giá trị thì
d) Khi ZL 

2UR
ZC  4R 2  ZC2
thì U RLMax 
Lưu ý: R và L mắc liên tiếp nhau
2
4R  ZC2  ZC
2

3. Đoạn mạch RLC có C thay đổi:

1
thì Imax; Pmax; URmax ; ULmax;  = 0 (u,i cùng pha); cos  max = 1 ; còn ULCMin
2 L
R 2  ZL2
U R 2  Z2L
2
2
2
2
2
2
b) Khi ZCm 
thì U CMax 
và U CMax  U  U R  U L ; U CMax  U L U CMax  U  0
ZL
R
a) Khi C 

u vuông pha uRL
c) Khi C = C1 hoặc C = C2 thì I hoặc P có cùng giá trị thì 2.ZL = ZC1+ ZC2
d) Khi ZC 

2UR
ZL  4R 2  ZL2
thì U RCMax 
Lưu ý: R và C mắc liên tiếp nhau
4R 2  ZL2  ZL
2

4. Mạch RLC có  thay đổi:

B

1
thì Imax; Pmax; URmax;  = 0 (u,i cùng pha); cos  max = 1 ; còn ULCMin
LC
1
1

2U.L
2
C L R2 
b) Khi
thì U LMax 
2 2

R 4LC  R 2C 2
2LC  R C
C 2
2U.L
1 L R2
2LC  R 2 C 2
c) Khi  
thì U CMax 


2 2
R 4LC  R 2 C 2
L C 2
2L C
a) Khi  

d) Với  = 1 hoặc  = 2 thì I hoặc P hoặc UR có cùng một giá trị thì IMax hoặc PMax hoặc URMax (có cộng hưởng)
khi

  12  tần số f 

f1 f 2

5. Hai đoạn mạch R1L1C1 và R2L2C2 cùng u hoặc cùng i có pha lệch nhau 
Với tan 1 

ZL1  ZC1

và tan 2 

Z L 2  ZC2

R1
R2
tan 1  tan 2
 tan 
Có 1 – 2 =  
1  tan 1 tan 2

(giả sử 1>2)

Trường hợp đặc biệt  = /2 (vuông pha nhau) thì tan1tan2 = -1.
BÀI TẬP ÁP DỤNG
MẠCH CÓ R THAY ĐỔI

MẠCH CÓ L THAY ĐỔI

MẠCH CÓ C THAY ĐỔI

A

R

L

M C

B

2.

3.

MẠCH CÓ  THAY ĐỔI
1. (ĐH 09) Đặt điện áp xoay chiều u = U 0cost có U0 không đổi và  thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L,
C mắc nối tiếp. Thay đổi  thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi  = 1 bằng cườn...
MẠCH RLC CÓ MỘT PHẦN TỬ BIẾN THIÊN
1. Đoạn mạch RLC có R thay đổi:
a) I
max
; U
Lmax
;U
Cmax
R 0
b) Khi R=Z
L
-Z
C
2
max R max
U U
P ;U
2R
2
, i lệch pha
4
so với u,
2
os
2
c
c) Khi R=R
1
hoặc R=R
2
thì P cùng giá trị. Ta
2
2
1 2 1 2 L C
U
R R ; R R (Z Z )
P
- Và khi
1 2
R R R
thì
2
ax
1 2
2
M
U
R R
P
d) Trường hợp cuộn dây có điện trở R
0
(hình vẽ)
- Khi
L C 0
R Z Z R
thì công suất toàn mạch cực đại
- Khi
2 2
0 L C
R R (Z Z )
thì công suất trên R cực đại
2 2
RMax
2 2
0
0 L C 0
U U
P
2(R R )
2 R (Z Z ) 2R
2. Đoạn mạch RLC có L thay đổi:
a) Khi
2
1
L
C
thì I
max
; P
max
; U
Rmax
;U
Cmax
;
= 0 (u,i cùng pha); cos
max
= 1 ; còn U
LCMin
b) Khi
2 2
C
Lm
C
R Z
Z
Z
thì
2 2
C
LMax
U R Z
U
R
2 2 2 2 2 2
LMax R C LMax C LMax
U U U U ; U U U U 0
u vuông pha u
RC
c) Khi L = L
1
hoặc L = L
2
thì I hoặc P
có cùng giá trị thì
d) Khi
2 2
C C
L
Z 4R Z
Z
2
thì
RLMax
2 2
C C
2UR
U
4R Z Z
Lưu ý: R và L mắc liên tiếp nhau
3. Đoạn mạch RLC có C thay đổi:
a) Khi
2
1
C
L
thì I
max
; P
max
; U
Rmax
; U
Lmax
;
= 0 (u,i cùng pha); cos
max
= 1 ; còn U
LCMin
b) Khi
2 2
L
Cm
L
R Z
Z
Z
thì
2 2
L
CMax
U R Z
U
R
2 2 2 2 2 2
CMax R L CMax L CMax
U U U U ; U U U U 0
u vuông pha u
RL
c) Khi C = C
1
hoặc C = C
2
thì I hoặc P
có cùng giá trị thì 2.Z
L
= Z
C1
+ Z
C2
d) Khi
2 2
L L
C
Z 4R Z
Z
2
thì
RCMax
2 2
L L
2UR
U
4R Z Z
Lưu ý: R và C mắc liên tiếp nhau
4. Mạch RLC có thay đổi:
A
B
C
R
L,R
0
MẠCH RLC CÓ MỘT PHẦN TỬ BIẾN THIÊN - Trang 2
MẠCH RLC CÓ MỘT PHẦN TỬ BIẾN THIÊN - Người đăng: Cùng Bạn Chia Sẻ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
MẠCH RLC CÓ MỘT PHẦN TỬ BIẾN THIÊN 9 10 586