Ktl-icon-tai-lieu

Mạng Internet

Được đăng lên bởi duynam1
Số trang: 142 trang   |   Lượt xem: 5217 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lê Đình Duy - ĐH KHTN Tp. HCM

Email: ledduy@ieee.org

Chương 1

Từ một chuẩn cho các tài liệu văn bản, HTML ngày nay có thể
chứa hình ảnh, âm thanh, video, và cho phép phát triển các ứng
dụng thông qua Common Gateway Interface (CGI), ASP, JSP, PHP,
Java Servlet, ....

GIỚI THIỆU MẠNG INTERNET
1. SƠ LƯỢC VỀ MẠNG INTERNET
1.1. Lịch sử mạng Internet
Mạng Internet xuất phát từ mạng ARPANET của Mỹ và ngày nay
đã trở thành mạng toàn cầu kết nối hàng trăm triệu người trên thế
giới. Mạng máy tính toàn cầu Internet có thể được xem như là mạng
của tất cả các mạng (network of networks), trong đó người dùng tại
bất cứ máy tính nào đều có thể truy cập tới các thông tin của các
máy khác (nếu được phép). Mạng Internet ban đầu được biết dưới
tên là ARPANET do tổ chức Advanced Research Projects Agency
(ARPA) của Mỹ thiết lập năm 1969.
Mục đích chính của mạng này là tạo cơ sở cho các máy tính
nghiên cứu của các trường đại học có thể kết nối và trao đổi với
nhau. Thiết kế của ARPANET độc đáo ở chỗ là mạng vẫn có thể
hoạt động khi một phần của nó bị phá hủy trong các trường hợp
chiến tranh hoặc thiên tai.
Ngày nay mạng Internet là một mạng công cộng kết nối hàng
trăm triệu người trên thế giới. Về mặt vật lí, mạng Internet sử dụng
một phần của toàn bộ các tài nguyên của các mạng viễn thông công
cộng đang tồn tại (public telecommunication networks). Về mặt kĩ
thuật, mạng Internet sử dụng tập các giao thức gọi chung là TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Hai mô phỏng của
công nghệ mạng Internet là intranet and extranet cũng sử dụng các
giao thức này.
Sự ra đời của giao thức HTTP và HMTL đã đánh dấu một bước
ngoặc mới trong việc sử dụng Internet. Cho tới năm 1990 các dịch
vụ cơ bản của Internet vẫn chỉ là e-mail, listserv, telnet, và ftp. Năm
1992, Tim Berners-Lee, một nhà vật lí học tại CERN đã phát triển
các giao thức cho World Wide Web (WWW). Trong khi tìm kiếm
cách để liên kết các tài liệu khoa học lại với nhau, anh ta đã tạo ra
Hypertext Markup Language (HTML), một tập con của Standard
Generalized Markup Language (SGML).

Lê Đình Duy - ĐH KHTN Tp. HCM

3

Hình 1.1 – Mô hình mạng Internet

1.2. Một số kiến thức liên quan đến mạng Internet
1.2.1. Địa chỉ IP (IP Address)
Địa chỉ IP là một con số 32-bit dùng để xác định đối tượng nhận
và gửi thông tin trên Internet. Khi bạn yêu cầu một trang HTML hay
gửi e-mail, địa chỉ IP của bạn sẽ được gửi đi cùng các gói tin đến địa
chỉ IP của người nhận. Một khi người nhận nhận được yêu cầu của
bạn, họ sẽ căn cứ trên ...
3
Chương 1
GII THIU MNG INTERNET
1. SƠ LƯỢC V MNG INTERNET
1.1. Lch s mng Internet
Mng Internet xut phát t mng ARPANET ca M và ngày nay
đã tr thành mng toàn cu kết ni hàng trăm triu người trên thế
gii. Mng máy tính toàn cu Internet có th được xem như là mng
ca tt c các mng (network of networks), trong đó người dùng ti
bt c máy tính nào đều có th truy cp ti các thông tin ca các
máy khác (nếu được phép). Mng Internet ban đầu được biết dưới
tên là ARPANET do t chc Advanced Research Projects Agency
(ARPA) ca M thiết lp năm 1969.
Mc đích chính ca mng này là to cơ s cho các máy tính
nghiên cu ca các trường đại hc có th kết ni và trao đổi vi
nhau. Thiết kế ca ARPANET độc đáo ch là mng vn có th
hot động khi mt phn ca nó b phá hy trong các trường hp
chiến tranh hoc thiên tai.
Ngày nay mng Internet là mt mng công cng kết ni hàng
trăm triu người trên thế gii. V mt vt lí, mng Internet s dng
mt phn ca toàn b các tài nguyên ca các mng vin thông công
cng đang tn ti (public telecommunication networks). V mt kĩ
thut, mng Internet s dng tp các giao thc gi chung là TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Hai mô phng ca
công ngh mng Internet là intranet and extranet cũng s dng các
giao thc này.
S ra đời ca giao thc HTTP và HMTL đã đánh du mt bước
ngoc mi trong vic s dng Internet. Cho ti năm 1990 các dch
v cơ bn ca Internet vn ch là e-mail, listserv, telnet, và ftp. Năm
1992, Tim Berners-Lee, mt nhà vt lí hc ti CERN đã phát trin
các giao thc cho World Wide Web (WWW). Trong khi tìm kiếm
cách để liên kết các tài liu khoa hc li vi nhau, anh ta đã to ra
Hypertext Markup Language (HTML), mt tp con ca Standard
Generalized Markup Language (SGML).
4
T mt chun cho các tài liu văn bn, HTML ngày nay có th
cha hình nh, âm thanh, video, và cho phép phát trin các ng
dng thông qua Common Gateway Interface (CGI), ASP, JSP, PHP,
Java Servlet, ....
Hình 1.1 – Mô hình mng Internet
1.2. Mt s kiến thc liên quan đến mng Internet
1.2.1. Địa ch IP (IP Address)
Địa ch IP là mt con s 32-bit dùng để xác định đối tượng nhn
và gi thông tin trên Internet. Khi bn yêu cu mt trang HTML hay
gi e-mail, địa ch IP ca bn s được gi đi cùng các gói tin đến địa
ch IP ca người nhn. Mt khi người nhn nhn đưc yêu cu ca
bn, h s căn c trên địa ch IP mà bn gi kèm để gi kết qu tr
v.
Để đơn gin hóa người ta phân con s này thành 4 con s 8 bit
viết cách nhau bi du chm “.”. Vì mi máy là mt phn ca mng
nên người ta chia địa ch IP thành 2 phn là phn mô t mng
(network) mà máy đó thuc v và phn mô t máy (local host). Nếu
tt c các bit ca vùng mô t máy bng 0, thì địa ch IP dùng để
t địa ch mng (network address); Nếu tt c các bit ca vùng mô t
máy bng 1, thì địa ch IP này chính là địa ch broadcast (broadcast
Lê Đình Duy - ĐH KHTN Tp. HCM
Email: ledduy@ieee.org
Lê Đình Duy - ĐH KHTN Tp. HCM
Email: ledduy@ieee.org
Mạng Internet - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạng Internet - Người đăng: duynam1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
142 Vietnamese
Mạng Internet 9 10 277