Ktl-icon-tai-lieu

maple

Được đăng lên bởi thuyvantk2610
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 920 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƢƠNG 4.

LẬP TRÌNH CƠ BẢN TRÊN MAPLE
Người soạn: Ths Trần Công Mẫn
Khoa Toán - Đại học Khoa học Huế

￧ Maple là ngôn ngữ lập trình đồng thời cũng là công cụ dùng cho tính toán, vì vậy Maple
cung cấp rất nhiều hàm (hàm toán học cũng như hàm đáp ứng cho việc lập trình) để từ đó người
dùng có thể tự xây dựng các hàm hoặc chu trình tính toán.
￧ Để sử dụng một cách hiệu quả các hàm do Maple cung cấp, ta phải kết hợp giữa các hàm đó
mới có thể phát huy hết sức mạnh của hệ thống các hàm có trong thư viện của Maple. Có nhiều
cách để làm được điều này, trong đó cách đơn giản nhất là lập hàm kép (hàm lồng nhau). Ta có
thể gọi các hàm lồng nhau nhờ cơ chế cho giá trị của các hàm, tức là các hàm sau khi thực hiện
một thao tác theo các tham số thường cho các giá trị là kết quả của các phép tính, ta có thể lấy
ngay kết quả của phép tính này để làm tham số cho các hàm tiếp theo, và cứ tiếp tục như vậy
cho đến khi ta thu được kết quả mong muốn.
￧ Để viết một chương trình (hàm, chu trình) trên Maple không cần bạn phải có một kỹ năng
lập trình cao bởi vì Maple đã có sẵn một thư viện khổng lồ để hỗ trợ bạn trong việc này. Không
giống như các ngôn ngữ lập trình khác, trong Maple ta có thể sử dụng trực tiếp các hàm được
tạo sẵn mà không phải xây dựng lại nó. 90% trong hàng nghìn hàm trong Maple là các chương
trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình Maple. Ta có thể trực tiếp kiểm tra các hàm này và có
thể chỉnh sửa lại cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình hoặc có thể mở rộng chúng để ứng
dụng cho các bài toán khác. Điều này cho thấy Maple là một ngôn ngữ có tính tương tác cao
với người sử dụng.
￧ Toàn bộ hệ thống Maple có thể chia làm 3 thành phần cơ bản:
- Kernel: bao gồm một số các hàm cơ sở được viết bằng ngôn ngữ C và đã được dịch. Khi Maple
khởi động thì các hàm này cũng được gọi ra (Loading). Ta không thể xem được mã nguồn của các
hàm này vì chúng đã được biên dịch.
- Thƣ viện:là nơi chứa các chương trình (hàm, thủ tục) được viết bằng ngôn ngữ Maple bao gồm:
các hàm liên quan đến tính toán số học, đại số tuyến tính, thống kê, đồ thị,... và các gói chu trình
(packages) của nhiều lĩnh vực trong toán học.
- Giao diện: nơi ta có thể nhập hoặc cho ra các biểu thức, các hàm toán học...

4.1. Các cấu trúc dữ liệu cơ bản trên Maple
4.1.1. Dãy các biểu thức (Expression Sequences)
Đây là một cấu trúc dữ liệu cơ bản của Maple bao gồm một nhóm các biểu thức được phân cách với
nhau bởi dấu phẩy.
Ví dụ:

>
>
Nếu sử dụng chỉ số âm thì ta lấy thành phần tính từ cuối dãy

>

>

4.1...
CHƢƠNG 4. LẬP TRÌNH CƠ BẢN TRÊN MAPLE
Người son: Ths Trần Công Mn
Khoa Toán - Đại hc Khoa hc Huế
Maple là nn ngữ lập trình đồng thời ng là ng cụ dùng cho tính toán, vậy Maple
cung cp rt nhiều hàm (hàm toán hc cũng như hàm đáp ng cho vic lp trình) để t đó người
dùng có thể t xây dựng các hàm hoặc chu trình tính toán.
Để s dng một cách hiu qu các hàm do Maple cung cấp, ta phi kết hp giữa các hàm đó
mới thể phát huy hết sc mnh ca h thống các hàm trong thư viện của Maple. nhiều
cách để làm được điều này, trong đó cách đơn gin nhất là lập hàm kép (hàm lồng nhau). Ta
th gọi các hàm lng nhau nh chế cho giá trị của các hàm, tức là các hàm sau khi thực hin
một thao tác theo các tham số thường cho các giá tr là kết qu của các phép tính, ta có thể ly
ngay kết qu của phép tính này để làm tham số cho các hàm tiếp theo, và cứ tiếp tục như vy
cho đến khi ta thu được kết qu mong mun.
Để viết mt chương trình (hàm, chu trình) trên Maple không cn bn phải có một k năng
lp trình cao bởi Maple đã sẵn mt thư vin khng l để h tr bn trong việc này. Không
ging như các ngôn ngữ lập trình khác, trong Maple ta có thể s dng trc tiếp các hàm được
to sẵn mà không phảiy dựng lại nó. 90% trong hàng nghìn hàm trong Maple là các chương
tnh được viết bằng ngôn ngữ lập trình Maple. Ta có thể trc tiếp kiểm tra các hàm này và có
th chnh sa lại cho phù hợp vi nhu cu s dng của mình hoặc có thể m rng chúng để ng
dụng cho các bài toán khác. Điều này cho thấy Maple một ngôn ngữ tính tương tác cao
với người s dng.
Toàn bộ h thng Maple có thể chia làm 3 thành phần cơ bản:
- Kernel: bao gm mt s c hàm cơ sở đưc viết bằng ngôn ngữ C và đã được dch. Khi Maple
khởi động thì các hàm này cũng được gi ra (Loading). Ta không thể xem được mã nguồn của các
hàm này vì chúng đã được biên dch.
- Tviện:là nơi chứa các chương trình (hàm, thủ tục) được viết bằng ngôn ngữ Maple bao gm:
các hàm liên quan đến tính toán số hc, đại s tuyến tính, thống kê, đồ th,... và các i chu tnh
(packages) ca nhiều lĩnh vực trong toán học.
- Giao din: nơi ta có thể nhp hoặc cho ra các biểu thức, các hàm toán học...
maple - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
maple - Người đăng: thuyvantk2610
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
maple 9 10 106