Ktl-icon-tai-lieu

Mathematics

Được đăng lên bởi tuanphamckt
Số trang: 148 trang   |   Lượt xem: 2203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Structural Analysis IV

Chapter 4 – Matrix Stiffness Method

Chapter 4 - Matrix Stiffness Method

4.1 Introduction ......................................................................................................... 3
4.1.1 Background .................................................................................................... 3
4.1.2 Basic Concepts............................................................................................... 4
4.1.3 Computer Programs to Support Learning...................................................... 6
4.2 Basic Approach .................................................................................................. 10
4.2.1 Individual Element ...................................................................................... 10
4.2.2 Assemblies of Elements............................................................................... 12
4.2.3 Example 1 .................................................................................................... 14
4.2.4 General Methodology .................................................................................. 20
4.2.5 Member contribution to global stiffness matrix .......................................... 22
4.2.6 Interpretation of Stiffness Matrix ................................................................ 27
4.2.7 Restricting a Matrix – Imposing Restraints ................................................. 29
4.3 Plane Trusses ..................................................................................................... 32
4.3.1 Introduction.................................................................................................. 32
4.3.2 Truss Element Stiffness Matrix ................................................................... 35
4.3.3 Element Forces ............................................................................................ 40
4.3.4 Example 2: Basic Truss ............................................................................... 43
4.3.5 Example 3: Adding Members ...................................................................... 52
4.3.6 Example 4: Using Symmetry....................................................................... 56
4.3.7 Self-Strained Structures ............................................................................... 59
4.3.8 Example 5 – Truss with Differential Temperature ...................................... 63
4.3.9 Example 6 – Truss with Loads & Self Strain...
Structural Analysis IV Chapter 4 Matrix Stiffness Method
Dr. C. Caprani
1
Chapter 4 - Matrix Stiffness Method
4.1 Introduction ......................................................................................................... 3
4.1.1 Background .................................................................................................... 3
4.1.2 Basic Concepts............................................................................................... 4
4.1.3 Computer Programs to Support Learning...................................................... 6
4.2 Basic Approach .................................................................................................. 10
4.2.1 Individual Element ...................................................................................... 10
4.2.2 Assemblies of Elements ............................................................................... 12
4.2.3 Example 1 .................................................................................................... 14
4.2.4 General Methodology .................................................................................. 20
4.2.5 Member contribution to global stiffness matrix .......................................... 22
4.2.6 Interpretation of Stiffness Matrix ................................................................ 27
4.2.7 Restricting a Matrix Imposing Restraints ................................................. 29
4.3 Plane Trusses ..................................................................................................... 32
4.3.1 Introduction .................................................................................................. 32
4.3.2 Truss Element Stiffness Matrix ................................................................... 35
4.3.3 Element Forces ............................................................................................ 40
4.3.4 Example 2: Basic Truss ............................................................................... 43
4.3.5 Example 3: Adding Members ...................................................................... 52
4.3.6 Example 4: Using Symmetry ....................................................................... 56
4.3.7 Self-Strained Structures ............................................................................... 59
4.3.8 Example 5 Truss with Differential Temperature ...................................... 63
4.3.9 Example 6 Truss with Loads & Self Strains ............................................ 69
Mathematics - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mathematics - Người đăng: tuanphamckt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
148 Vietnamese
Mathematics 9 10 569