Ktl-icon-tai-lieu

Mathlap Cơ lý thuyết

Được đăng lên bởi Trà Đinh
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 720 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1: Xác định phản lực liên kết tại khớp xoay C và lực nâng trong pít ông-xylanh AB

Bài 2: Xác định phản lực liên kết tại khớp xoay C và ứng lực trong thanh AB.
Bài 3: Thanh AB chịu liên kết gối cố định tại A và tựa lên thanh CD tại C. Thanh CD bị ngàm tại D. Xác định
phản lực liên kết tại A, C và D.

q  20kN / m
B

C

A

2m
D

600

2m

1m

Bài 4: Cho hệ chịu lực như hình vẽ. Xác định phản lực liên kết tại ngàm E
Bài 5: Cho hệ chịu lực như hình vẽ. Xác định phản lực liên kết tại ngàm A

Bài 6: Thanh gãy khúc AOB vuông tại O, đồng chất có khối lượng m chịu liên kết gối cố định tại O và tựa
lên tường nhẵn tại A. Đầu B được nối với vật nặng khối lượng m1. Bỏ qua khối lượng của dây và ròng rọc. Hệ
chịu lực và có kích thước như hình vẽ. Xác định phản lực liên kết tại O và A. Cho m1 = 5 kg; m = 20 kg;
L=3m
Bài 7: Thanh OA đồng chất khối lượng m chịu liên kết gối cố định tại O và tựa lên mặt cong nhẵn tại C. Xác
định phản lực liên kết tại O và C.

Bài 8: Cho giá chịu lực như hình vẽ. Xác định phản lực liên kết tại khớp xoay A và chốt B. Khi tính bỏ qua
ma sát tại B.
Bài 9: Cho giá chịu lực như hình vẽ. Xác định phản lực liên kết tại gối cố định O và B.

Bài 10: Thanh OA đồng chất khối lượng m chịu liên kết bản lề tại O và tựa lên mặt nhẵn tại A. Cho hệ chịu
lực và có kích thước như hình vẽ. Xác định phản lực liên kết tại O và A. Cho m1 = 5 kg; m = 30 kg; L = 3 m.
Bài 11: Khung ABCD ngàm tại A và có các kích thước, chịu lực như hình vẽ. Xác định phản lực liên kết tại
ngàm A . Cho a  3m; b  2m; c  2,5m .
F1  10kN
F1  10kN
F2  5kN
F2  5kN
z
z
C
C
c
c
D
b
b
D
B
B
F3  1kN
y

a

a

y
E

A

A

x

F3  1kN

x

Bài 12: Cho cơ hệ như hình vẽ. Thanh AB nằm ngang chịu liên kết gối cố định tại B và tựa lên thanh CD
taïi C . Thanh CD chịu liên kết gối cố định tại D và tựa lên nền tại E. Xaùc ñònh phaûn löïc lieân keát taïi B, C, E
và D.

q  40kN / m
A

C

B

E

D

30 0

1m

1m

1m

Bài 13: Cho cần trục nâng hàng cân bằng tại vị trí như hình vẽ. Biết rằng thùng hàng cần nâng có khối lượng
200kg. Xác định phản lực tại khớp xoay A và lực nâng trong pít ông-xylanh BC.
Bài 14: Máy khoan có trọng lượng 600N được tựa trên nền tại A và B. Xác định phản lực tại A và B.

Bài 15: Xác định lực kẹp tác dụng lên chi tiết tại B.
Bài 16: Xác định phản lực tại ngàm O của đèn giao thông như hình vẽ. Biết rằng mỗi đèn có khối lượng
36kg, thanh AC có khối lượng 55kg và có khối tâm tại G và cột OC có khối lượng 50kg.

Bài 17: Thanh AOC đồng chất có khối lượng 0,05kg được giữ cân bằ...
Bài 1: Xác định phn lc liên kết ti khp xoay Clc nâng trong pít ông-xylanh AB
Bài 2: Xác định phn lc liên kết ti khp xoay Cng lc trong thanh AB.
Bài 3: Thanh AB chu liên kết gi c định ti Ata lên thanh CD ti C. Thanh CD b ngàm tại D. Xác đnh
phn lc liên kết ti A, CD.
Bài 4: Cho h chu lực như hình vẽ. Xác đnh phn lc liên kết ti nm E
Bài 5: Cho h chu lực như hình vẽ. Xác đnh phn lc liên kết ti nm A
A
C
B
20 /
q kN m
D
2
m
1
m
60
2
m
Mathlap Cơ lý thuyết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mathlap Cơ lý thuyết - Người đăng: Trà Đinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Mathlap Cơ lý thuyết 9 10 511