Ktl-icon-tai-lieu

matlab

Được đăng lên bởi Binh Truong
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 765 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài báo cáo matlab
Nhóm 3 : GVHD : PHÙNG TRỌNG THỰC
1. Nguyễn Thị Dung . 61300541
2. Lương Thị Hằng . 61301098
3.Ngô Thành Danh . 61300497
4. Lê Tấn Hoàn . 61301303
5. Nguyễn Mai Hoàng 61301338
6. Trương Thị Bình 61300322
Câu 1 :
1.1 Vẽ mặt Paraboloid Hyperbolic z= (x^2/a^2)-(y^2/b^2)
1.2 Vẽ mặt Paraboloid Hyperbolic y= z^2-x^2
Bài giải :
1.1 Đoạn code
Cơ sở lý thuyết : nhập a,b sau đó chia lưới x,y và vẽ mặt cong với z theo x,y
syms x y z
a=input('Nhap gia tri a:');
b=input('Nhap gia tri b:');
x=-3*a:0.5:3*a;
y=-3*b:0.5:3*b;
[x y]=meshgrid(x,y);
z=x.^2/(a^2)-y.^2/(b^2);
surfc(x,y,z)
xlabel('Truc Ox')
1ylabel('Truc Oy')
zlabel('Truc Oz')
title('Do thi Paraboloid eliptic: z=x^2/a^2-y^2/b^2')
rotate3d on
Vd: nhập a=2 , Nhập b=4
1.2 Đoạn code:
Cơ sở lý thuyết : cho a=1,b=1 sau đó chia lưới x,z và vẽ mặt cong với y theo x,z
syms x y z
a=1;
b=1;
x=-3*a:0.25:3*a;
z=-3*b:0.25:3*b;
[x z]=meshgrid(x,z);
y=z.^2/(a^2)-x.^2/(b^2);
surfc(x,z,y)
xlabel('Truc Ox')
ylabel('Truc Oy')
zlabel('Truc Oz')
title('Do thi Paraboloid eliptic: y=z^2-x^2')
2rotate3d on
Câu 2 : nhập hàm f(u), hàm u = u(x,y) và điểm M(x0,y0) tùy ý .Tìm đạo hàm

riêng của hàm hợp f(u), u=u(x,y) tại điểm M(x0,y0). Tính f’x ,f’y tại M(x0,y0).
Vẽ đồ thị minh họa ý nghĩa hình học của đạo hàm riêng tại một điểm.
Bài giải
Cơ sở lý thuyết :
 nhập hàm f(u), nhập hàm u=u(x,y), nhập M(x0,y0)
 thay hàm u =u(x,y) vào f(u), tính f’x ,f’y tại M(x0,y0)
 Vẽ đồ thị
 Đoạn code
syms x y u real
f=input('nhap ham f(u)= ');
u=input('nhap ham u(x,y)= ');
disp('nhap lan luot cac toa do cua M0:')
3x0=input('x0= ');
y0=input('y0= ');
f=eval(f); %thay u(x,y) vao f(u)
c=subs(f,[x y],[x0 y0]); %tinh f tai M0
c=double(c);
%tinh dao ham
x=x0;y=y0;
fx=diff(f,'x');a=eval(fx);
fy=diff(f,'y');b=eval(fy);
%xuat f'x va f'y
disp(['f`x= ' num2str(a)])
disp(['f`y= ' num2str(b)])
%ve do thi
[x,y]=meshgrid(x0-2:.1:x0+2,y0-2:.1:y0+2);
f=char(f);f=strrep(f,'^','.^');f=strrep(f,'*','.*');
f=eval(f);
set(surf(x,y,f),'facecolor','b','edgecolor','non','facealpha',.3)
hold on
t=linspace(-1,1,40);
x=x0+t;
y=y0+0*t;
z=c+a*t;
plot3(x,y,z,'r','linewidth',2)
x=x0+0*t;
y=y0+t;
z=c+b*t;
4plot3(x,y,z,'r','linewidth',2)
text(x0,y0,c+.2,['M0 (' num2str(x0) ',' num2str(y0) ',' num2str(c) ')'])
hold off
rotate3d on
f=double(f);
for i=1:length(x)

for j=1:length(y)
if ~isreal(f(i,j))
f(i,j)=NaN;x(i,j)=NaN;y(i,j)=NaN;
end
end
end
Vd: Cho hàm f= 4+u, u = -x^2-2*y^2
nhap lan luot cac toa do cua M0:
x0= 1
y0= 1
f`x= -2
f`y= -4
5hình vẽ :
Câu 3: nhập hàm f(x,y)....


 !"#$ #%&&'(
)*+,#$-#%&&./
0##%&&(.1
(*23##%&&
' !"#4#%&/
%5+,#$6#%&&))
7 
895:!;<5=>?@A)BA)CD?!A)BA)C
)895:!;<5!>=A)D@A)
E
FG#:<
,HIJ !K#L;MH N+O@M!PP89#PO=<@M!
H!H@!=
>#; ?Q;5QCR
>#; ?Q;5QCR
@>DS&'SR
!>DS&'SR
T@!U><H5:?@M!CR
=>@A)B?A)CD!A)B?A)CR
H 5V?@M!M=C
@<?Q5 W@QC
!<?Q5 W!QC
=<?Q5 W=QC
<?Q5:<;=>@A)BA)D!A)BA)QC
5<:#
:#L;>)ML;>(
)FG#:<
,HIJ !K>M>H N+O@M=PP89#PO!<@M=
H!H@!=
>R
>R
@>DS&)'SR
=>DS&)'SR
T@=U><H5:?@M=CR
!>=A)B?A)CD@A)B?A)CR
H 5V?@M=M!C
@<?Q5 W@QC
!<?Q5 W!QC
=<?Q5 W=QC
<?Q5:<;!>=A)D@A)QC
)5<:#
7 )#L;V? CM > ?@M!CPNX4?@&M!&CY!J6NG
matlab - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
matlab - Người đăng: Binh Truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
matlab 9 10 464