Ktl-icon-tai-lieu

MATLAB toàn tập

Được đăng lên bởi guitarhoangpham
Số trang: 222 trang   |   Lượt xem: 3256 lần   |   Lượt tải: 16 lần
i ®Æt
1. MATLAB for WIN
Yªu u hÖ thèng
thèng IBM hoÆc t¬ng thÝch 100% i vi 486 Intel céng i ®ång lÝ
tn häc 487 ( ngo¹i trõ 486 DX bªn trong ), Pentium hoÆc Pentium Pro
Processor.
Microsoft Window 95 hoÆc Window NT.
a) æ CD ROM
- ®iÒu phèi ®å ho¹ 8 bit card mµn h×nh ( 256 mµu ®ång ti )
- Kho¶ng trèng ®Üa ®ñ ®Ó cµi ®Æt ch¹y c¸c tuú chän. yªu cÇu ®Üa cøng thay ®æi
t theo kÝch c¸c partition c¸c tÖp trî gióp help ®îc i ®Æt trùc tiÕp theo t chän.
Qu¸ tr×nh i ®Æt th«ng o cho b¹n biÕt tØ vÒ dung lîng ®Üa yªu cÇu. VÝ :
Partition i mét liªn cung mÆt 0 cÇn 25 MB cho riªng MATLAB 50 MB cho
MATLAB HELP.
Partition i liªn cung 64 KB cÇn 115 MB cho riªng MATLAB 250 MB cho
MATLAB HELP.
b ) nhí.
Microsoft WIndow 95: 8 MB tèi thiÓu 16 MB khuyÕn nghÞ.
Microsoft WIN NT 3.51 hoÆc 4.0: 12 MB tèi thiÓu vµ 16 MB khuyÕn nghÞ.
C¸c khuyÕn nghÞ
nhí phô vµo ( nhí sung: additional Memory).
VØ m¹ch t¨ng tèc ®å ho¹ trî cho Microsoft Window.
M¸y in trî gióp cho Microsoft Window.
VØ m¹ch ©m thanh trî gióp cho Microsoft Window.
Microsoft Word 7.0 hoÆc h¬n ( nÕu b¹n ý ®Þnh sö dông MATLAB NoteBook ).
Tr×nh biªn dÞch Watcom C, Borland, Microsoft (x©y dùng file MEX).
Netscape Navigator 2.0 hoÆc version cao h¬n hoÆc Microsoft Internet Explorer 3.0 ®Ó
ch¹y MATLAB Help Desk.
Qu¸ tr×nh cµi ®Æt
1. §Æt ®Üa o æ CD. Trªn WIN 95 ch¬ng tr×nh SETUP b¾t ®Çu ch¹y tù ®éng u nh
MATLAB cha ®îc i tõ tríc. n kh«ng, nhÊn ®óp o biÓu tîng setup.exe ®Ó b¾t ®Çu
qu¸ tr×nh i ®Æt.
2. ChÊp nhËn hay bá ®i nh÷ng khuyÕn c¸o vÒ cÊp ®¨ng kÝ phÇn mÒm trªn mµn h×nh.
NÕu chÊp nhËn b¹n míi thÓ b¾t ®Çu qu¸ tr×nh cµi ®Æt.
MATLAB toàn tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MATLAB toàn tập - Người đăng: guitarhoangpham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
222 Vietnamese
MATLAB toàn tập 9 10 107