Ktl-icon-tai-lieu

matlab1

Được đăng lên bởi Kim Pham
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 3583 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ MÔN DUYỆT
Chủ nhiệm bộ môn

Tô Văn Ban

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT BÀI GIẢNG
( Dùng cho 4
tiết giảng)

Học phần: Lập trình MATLAB
Nhóm môn học:
Bộ môn: Toán
Khoa : Công nghệ thông tin

Thay mặt nhóm
môn học

Nguyễn Trọng Toàn

Thông tin về nhóm môn học:
TT
1
2
3

Họ tên giáo viên
Nguyễn Trọng Toàn
Vũ Thanh Hà
Vũ Anh Mỹ

Học hàm
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên

Học vị
TS
TS
ThS

Địa điểm làm việc: Bộ môn Toán (1301 nhà S4)
Điện thoại, email: 069 515 330, bomontoan_hvktqs@yahoo.com
Bài giảng 1: Cơ sở của Tính toán khoa học
Chương, mục: Chương 1, các mục

1.1 - 1.4

Tiết thứ: 1- 4
Tuần thứ: 1
 Mục đích, yêu cầu:
Nắm được ý nghĩa thực tế của các phương pháp TTKH và ứng dụng của nó
trong việc giải quyết các vấn đề thực tế.
Nắm được các khái niệm về sai số và phương pháp đánh giá sai số.
- Hình thức tổ chức dạy học:
Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu
- Thời gian:
Lý thuyết trên lớp: 3 tiết
Bài tập + Thảo luận : 1 tiết
Tự học, tự nghiên cứu : 4 tiết
- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.
- Nội dung cụ thể :
Chƣơng 1. CƠ SỞ CỦATÍNH TOÁN KHOA HỌC
1.1 KHÁI NIỆM VỀ TTKH
Tính toán khoa học là một môn khoa học sử dụng máy tính điện tử và các thuật toán số
theo một phương pháp hiệu quả để giải các bài toán khoa học, kỹ thuật và kinh tế có kích
thước lớn. TTKH chính là sự giao thoa của Toán học, Công nghệ thông tin và các ngành
khoa học ứng dụng.

1.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TTKH
Phương pháp nghiên cứu của bất kỳ một lĩnh vực tính toán khoa học nào cũng được mô
tả khái quát như trong Hình 1.1.
Bài toán
Các giả thiết
Mô hình

Xấp xỉ hoá
Phương pháp số

Thuật toán

Phương pháp kí hiệu

Kết quả

Kiểm tra

Biểu diễn
Hình 1.1. Mô hình tính toán khoa học
Nói chung, có hai kỹ thuật tính toán được sử dụng chủ yếu là:
- Phương pháp tính toán ký hiệu (Symbolic Computations.
- Phương pháp tính toán số (Numerical Computations).
1.3 QUAN HỆ GIỮA CÁC PHƢƠNG PHÁP RỜI RẠC VÀ LIÊN TỤC
1.4 PHÂN TÍCH SAI SỐ
1.4.1 Khái niệm về sai số
Trong tính toán chúng ta thường làm việc với giá trị xấp xỉ của các đại lượng.
a. Số xấp xỉ: Giả sử một đại lượng có giá trị đúng là A. Nhiều khi ta không thể biết
được chính xác giá trị thực của A. Cho nên khi tính toán và biểu diễn số A ta thường thay A
bởi giá trị gần đúng của nó là a. Khi đó ta gọi a là số xấp xỉ của A và viết: a  A
Người ta sử dụng số xấp xỉ trong các tính toán do các nguyên nhân:
- Không thể biết giá trị chính xác của A;
- Số chữ số của A quá lớn, tốn rất nhiều công tính toán mà hiệu quả kinh tế không cao
hơn bao nhiêu...
BỘ MÔN DUYỆT ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT BÀI GIẢNG Thay mặt nhóm
Chủ nhiệm bộ môn ( Dùng cho 4 tiết giảng) môn học
Học phần: Lập trình MATLAB
Nhóm môn học:
Bộ môn: Toán
Tô Văn Ban Khoa : Công nghệ thông tin Nguyễn Trọng Toàn
Thông tin về nhóm môn học:
TT
Họ tên giáo viên
Học hàm
Học vị
1
Nguyễn Trọng Toàn
Giảng viên chính
TS
2
Vũ Thanh Hà
Giảng viên chính
TS
3
Vũ Anh Mỹ
Giảng viên
ThS
Địa điểm làm việc: Bộ môn Toán (1301 nhà S4)
Điện thoại, email: 069 515 330, bomontoan_hvktqs@yahoo.com
Bài giảng 1: Cơ sở của Tính toán khoa học
Chương, mục: Chương 1, các mục 1.1 - 1.4
Tiết thứ: 1- 4 Tuần thứ: 1
Mục đích, yêu cầu:
Nắm được ý nghĩa thực tế của các phương pháp TTKH và ứng dụng của nó
trong việc giải quyết các vấn đề thực tế.
Nắm được các khái niệm về sai số và phương pháp đánh giá sai số.
- Hình thức tổ chức dạy học:
Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu
- Thời gian:
Lý thuyết trên lp: 3 tiết Bài tp + Tho lun : 1 tiết
T hc, tự nghiên cu : 4 tiết
- Địa điểm: Ging đưng do P2 phân công.
- Nội dung cụ th:
Chƣơng 1. CƠ SỞ CỦATÍNH TOÁN KHOA HỌC
1.1 KHÁI NIỆM VỀ TTKH
Tính toán khoa học một môn khoa học sử dụng máy tính điện tử các thuật toán số
theo một phương pháp hiệu quả để giải c bài toán khoa học, k thuật kinh tế kích
thước lớn. TTKH chính sự giao thoa của Toán học, Công nghệ thông tin các ngành
khoa học ứng dụng.
matlab1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
matlab1 - Người đăng: Kim Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
matlab1 9 10 567