Ktl-icon-tai-lieu

mẫu ra đề kiểm tra

Được đăng lên bởi hoangthihue0505
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 114 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT TP BIÊN HÒA
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
ÑEÀ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2010-2011
MÔN : SINH HỌC 9
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

Câu 1: Sinh vật cùng loài hỗ trợ và cạnh tranh lẫn nhau có ý nghĩa gì? Trong chăn nuôi lợi
dụng mối quan hệ cùng loài nhằm mục đích gì? (1,5 điểm)
Câu 2: Tháp dân số trẻ và tháp dân số già khác nhau như thế nào? (2 điểm)
Câu 3: Thế nào là một chuỗi thức ăn, lưới thức ăn.Một lưới thức ăn hoàn chỉnh gồm các thành
phần chủ yếu nào?(1,5điểm)
Câu 4: Ô nhiễm môi trường là gì? Trình bày nguyên nhân dẫn tới suy thoái môi trường do hoạt
động của con người (2,5 điểm)
Câu 5: Vì sao phải sử dụng tiết kiệm và hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên.(1điểm)
Câu 6: Ánh sáng có ảnh hưởng tới động vật như thế nào?(1,5 điểm)
HẾT./
Đề này có 01 trang
Ký duyệt của BGH

Nguyễn Bá Tâm

Ký duyệt của người phản
biện

Chữ ký của người ra đề

Hoàng Thị Huệ

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT TP BIÊN HÒA
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

ÑEÀ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2010-2011
MÔN: SINH HỌC 9

Câu 1: (1,5 điểm)
- Hỗ trợ có ý nghĩa là: Sinh vật được bảo vệ tốt hơn, kiếm được nhiều thức ăn hơn.
- Canh tranh có ý nghĩa: ngăn chặn sự gia tăng số lượng cá thể và cạn kiệt nguồn thức ăn.
- Trong chăn nuôi người ta lợi dụng mối quan hệ cùng loài nhằm mục đích:nuôi gà- vịt đàn,
nuôi lợn đàn, để chúng tranh giành nhau ăn và sẽ nhanh lớn.
Câu 2: (2 điểm)
Tháp dân số trẻ
Tháp dân số già
- Là tháp dân số có đáy rộng do số lượng - Là tháp có đáy hẹp
trẻ em sinh hằng năm cao
- Cạnh tháp gần như thẳng đứng, biểu
- Cạnh tháp xiên nhiều và đỉnh tháp nhọn hiện tỉ lệ sinh và tử vong đều thấp. Tuổi
biểu hiện tỉ lệ người tử vong cao, tuổi thọ thọ trung bình cao.
thấp.
Câu 3: (1,5 điểm) - Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với
nhau. Mỗi loài trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước, vừa là sinh vật
bị mắt xích phía sau tiêu thụ. (0,5 điểm)
- Lưới thức ăn bao gồm các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung. (0,25điểm)
- Một lưới thức ăn hoàn chỉnh gồm các thành phần chủ yếu sau:
+ Sinh vật sản xuất (0,25điểm)
+ Sinh vật tiêu thụ(0,25điểm)
+ Sinh vật phân giải(0,25điểm)
Câu 4: (2,5 điểm)
- Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn, đồng thời các tính chất vật lý, hóa
học, sinh học của môi trường bị thay đổi, gây tác hại tới đời sống của con người và các sinh v...
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT TP BIÊN HÒA


 !"#$$%
&'(&)*(+,-,.+,--
/(0
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
12-:Sinh vật cùng loài hỗ trợ và cạnh tranh lẫn nhau có ý nghĩa gì? Trong chăn nuôi lợi
dụng mối quan hệ cùng loài nhằm mục đích gì?3-456789:
12+/ Tháp dân số trẻ và tháp dân số già khác nhau như thế nào; (+6789:
12</ Thế nào là một chuỗi thức ăn, lưới thức ăn.Một lưới thức ăn hoàn chỉnh gồm các thành
phần chủ yếu nào?3-456789:
12=/ Ô nhiễm môi trường là gì?Trình bày nguyên nhân dẫn tới suy thoái môi trường do hoạt
động của con người3+456789:
125/ Vì sao phải sử dụng tiết kiệm và hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên.3-6789:
12>/ Ánh sáng có ảnh hưởng tới động vật như thế nào?3-456789:
?@A
B#CDE,-FGH#I
&J 2DKFLHM &J 2DKFLH#INO7$P#
Q7K#
$RSJLH#INO7GH6B
I2DT#MU19 !C#I$V2K
ÑEÀ 1
mẫu ra đề kiểm tra - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mẫu ra đề kiểm tra - Người đăng: hoangthihue0505
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
mẫu ra đề kiểm tra 9 10 22