Ktl-icon-tai-lieu

Máy đo tọa độ - CMM

Được đăng lên bởi Bùi Văn Cường
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Máy đo tọa độ – CMM
Máy đo 3D hay còn gọi là máy đo toạ độ (Coordinate Measuring Machine, viết tắt
là CMM) hoạt động theo nguyên lý dịch chuyển một đầu dò để xác định tọa độ các điểm
trển một bề mặt của vật thể. CMM thường thiết kế với 4 phần chính: Thân máy, Đầu do,
Hệ thống điều khiển hoặc máy tính, Phần mềm đo.
Máy CMM có nhiều chủng loại khác khác nhau về kích cỡ, thiết kế và công nghệ đo. Máy
có thể chỉ có hệ điều khiển cơ (Manual), hoặc có hệ điều khiển số CNC/PC.
Các máy CMM thường được sử dụng để đo lường về kích thước, đo kiểm mẫu, lược đồ
góc, hướng hoặc chiều sâu, đo chép mẫu hoặc tạo hình.
Các tính năng chung của máy CMM là có hệ thống bảo vệ chống va đập, khả năng lập
trình offline, thiết kế ngược, phần mềm SPC và bù nhiệt độ. Các thông số cơ bản được
quan tâm của máy là các hành trình đo theo trục X,Y,Z; độ phân giải và trọng lượng vật đo
của máy.
Máy CMM kiểu horizon đo các vật thể lớn
Về kết cấu, máy CMM gồm nhiều loại: tay gấp (artigulated arm), kiểu cầu (bridge), kiểu
chìa đỡ (cantilever), kiểu giàn (gantry) hay trục ngang (horizonal arm).
- Kiểu tay gấp thường là loại máy nhỏ cầm tay, cho phép đầu dò xoay đặt theo nhiều
hướng khác nhau.
- Máy kiểu cầu là loại có trục đo được lắp thẳng đứng với một dầm ngang đặt trên 2 ụ đỡ.
Máy đo kiểu cầu (theo trục X) giúp mở rộng phạm vi của vật thể đo.
- Với máy đo kiểu chìa đỡ, trục đo được đỡ bởi một kết cấu đỡ.
- Máy kiểu giàn có kết cấu khung treo trên các ụ đỡ để có thể mở rộng pham vị trên các
vật được đo. Các máy đo kiểu giàn có cấu trúc tương tự như thiết kế kiểu cầu.
- Đối với máy đo kiểu trục ngang, trục lắp đầu dò được đặt ngang chìa ra, một đầu gắn
trên giá đỡ thẳng đứng có thể dịch chuyển được.
Máy CMM kiểu gantry
Về hệ thống đầu do cho máy CMM, người ta có thể sử dụng loại đầu dò tiếp xúc hay đo
điểm rời rạc, hệ thống đầu đo laser, hoặc camera. Máy đo CMM đa cảm biến có thể được
trang bị một lúc nhiều hơn một cảm biến, camêra hoặc đầu dò.
(Phúc An – theo Metalex Magazin)
Xem thêm tại : Máy đo tọa độ - CMM | Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên
Máy đo toạ độ (Coordinate Measuring Machine –CMM
Máy đo toạ độ (Coordinate Measuring Machine –CMM) là tên gọi chung của các thiết bị vạn năng
có thể thực hiện việc đo các thông số hình học theo phương pháp toạ độ. Thông số cần đo đựoc
tính từ các toạ độ điểm đo. Các loại máy này còn được gọi là máy quét hình vì chúng còn được
dùng để quét hình dáng của vật thể. Có hai loại máy đo toạ độ thông dụng là máy đo bằng tay
(đầu đo được dẫn động bằng tay) và máy...

 !"
#$%&'(')&'
'*+,- .'/01!2! 345(6789:(
;<=+2',>?(+/
@+-22 +26A!2! B</
@'C@<+2'D#,@<+2'=EF?/
010GHI'01 +26032'J0GK
@03,+9L5J,M/
>N-@<=*O <= .52ON.5
MP!2!0G5(+Q? *R</B=D*O0G
S9-MITUVW59O 0G .
-/
2'X .'3
Y+2!ZK+7Z5[#2'(*#2'
MA[ #2'#IX#/
\]'Z501^(5L5(),+
032/
\2'(@I0G"5_` 3(,$aIA/
2'(IT#b5c5 - .'/
\Y32'MAI0GA*c2!ZA/
\2'@2!Z2$IA'@'c5 &$
.0G/2'@Zb0Dd0!2!2'(/
\:= 32'II"5(0G,M("
$A_`@'&'0G/
2'
Y+<=(01@'HI([!5)b
'1<=(,/O*!@'0G
*&b+DO*!$,(/
?be)X#
T$7\fEB^$O$

#$-!*& N
@'d< <B=M50D55/8B=(d
>g'/0GSLM Mb0G
R'SLM- .'/@BI*h
(0GJ*h# E(0G+2'd*h0D
M=#/
0150D' &TUV/i0G*h
6/:(0G"$("5$90G50DV/](0G
+C!'@M(j*!TUV0D` 3
6)@'$!klL/
:(E
2!07
Máy đo tọa độ - CMM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy đo tọa độ - CMM - Người đăng: Bùi Văn Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Máy đo tọa độ - CMM 9 10 400