Ktl-icon-tai-lieu

Máy tính casio với vật lý 12

Được đăng lên bởi canh-vu
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 6354 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đề tài: “Hướng dẫn HS sử dụng máy tính casio fx 570ES plus vào giải toán vật lý 12”
A - PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Giáo dục & Đào tạo được Đảng và Nhà nước xác định là quốc sách hàng
đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hoá đất nước, là điều kiện phát huy nguồn lực con người. Mục tiêu cơ bản
của giáo dục nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo con
người Việt Nam có tri thức, có kỹ năng, có thái độ ứng xử đáp ứng được công cuộc
đổi mới hiện nay.
Môn vật lý cùng với các môn học khác trong nhà trường góp phần thực hiện
mục tiêu đào tạo con người lao động mới cho xã hội. Một trong những mục tiêu đó
là hình thành và rèn luyện kĩ năng giải các bài tập vật lý, sử dụng máy tính điện tử.
Sử dụng máy tính điện tử vào giảng dạy vật lý với yêu cầu học sinh trực tiếp
thao tác trên máy tính trong quá trình học tập là góp phần đào tạo người lao động
có tư duy công nghệ thích ứng với xã hội công nghiệp, xây dựng tác phong trong
thời đại mới.
Để đạt kết quả cao trong các kì kiểm tra, kì thi, đặc biệt là kì thi CĐ – ĐH
với phương pháp đánh giá trắc nghiệm khách quan thì học sinh cần phải giải nhanh
và chính xác các câu hỏi của đề bài.
Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy vật lý tôi thấy học sinh còn gặp rất
nhiều khó khăn trong việc tính toán chính xác. Đặc biệt là với những bài toán vật lý
có những phép tính phức tạp, hoặc liên quan tới các hàm điều hòa … học sinh
không thể nhẩm nhanh được mà cần phải có sự trợ giúp của máy tính điện tử.
Với những lý do khách quan và chủ quan trên, cùng với quá trình công tác và
kinh nghiệm của bản thân khi bồi dưỡng HSG MTCT môn vật lý, tôi nhận thấy việc
tìm kiếm một số giải pháp hướng dẫn sử dụng MTCT cho HS trường THPT Phú
Lương là vấn đề cần quan tâm, vì thế tôi chọn đề tài “Hướng dẫn học sinh sử dụng
máy tính casio fx 570ES plus trong giải toán vật lý 12”
Năm học 2012 -2013

-1-

Người thực hiện: Vũ Thị Cảnh

Trường THPT Phú Lương – Thái Nguyên

Ảnh 1: Máy ính casio fx 570ES Plus

Năm học 2012 - 2013

-2-

Đề tài: “Hướng dẫn HS sử dụng máy tính casio fx 570ES plus vào giải toán vật lý 12”
2. Mục đích, nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
Mục đích nghiên cứu: Nhằm đề xuất một số biện pháp hướng dẫn học sinh
sử dụng máy tính fx 570ES plus trong giải toán vật lý 12 để rút ngắn thời gian làm
bài, tạo hứng thú học vật lý cho các em; góp phần vào việc nâng cao chất lượng
giáo dục toàn diện của trường THPT Phú Lương - Thái Nguyên trong thời gian tới,
đ...
Đ tài: Hưng dn HS s dng máy tính casio fx 570ES plus vào gii toán vt lý 12
Năm học 2012 -2013 - 1 -
A - PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Giáo dục & Đào tạo được Đảng Nhà nước xác định quốc sách hàng
đầu, một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hoá đất nước, là điều kiện phát huy nguồn lực con người. Mục tiêu cơ bản
của giáo dục nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo con
người Việt Namtri thức, có kỹ năng, có thái độ ứng xử đáp ng được công cuộc
đổi mới hiện nay.
Môn vật lý cùng với các môn học khác trong nhà trường góp phần thực hiện
mục tiêu đào tạo con người lao động mới cho xã hội. Một trong những mục tiêu đó
là hình thành và rèn luyện kĩ năng giải các bài tập vật lý, sử dụng máy tính điện tử.
Sử dụng máy tính điện tử vào giảng dạy vật lý với yêu cầu học sinh trực tiếp
thao tác trên máy tính trong quá trình học tập góp phần đào tạo người lao động
duy công nghệ thích ứng với hội công nghiệp, xây dựng tác phong trong
thời đại mới.
Để đạt kết quả cao trong các kiểm tra, thi, đặc biệt thi ĐH
với phương pháp đánh giá trắc nghiệm khách quan thì học sinh cần phải giải nhanh
và chính xác các câu hỏi của đề bài.
Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy vật tôi thấy học sinh còn gặp rất
nhiều khó khăn trong việc tính toán chính xác. Đặc biệt là với những bài toán vật
những phép tính phức tạp, hoặc liên quan tới các hàm điều hòa học sinh
không thể nhẩm nhanh được mà cần phải có sự trợ giúp của máy tính điện tử.
Với những do khách quan và chủ quan trên, ng với quá trình ng tác
kinh nghiệm của bản thân khi bồi dưỡng HSG MTCT môn vật lý, tôi nhận thấy việc
tìm kiếm một số giải pháp ớng dẫn sử dụng MTCT cho HS trường THPT P
ơng là vấn đề cần quan tâm, thế tôi chọn đề tài “Hướng dẫn học sinh sử dụng
máy tính casio fx 570ES plus trong giải toán vật lý 12
Máy tính casio với vật lý 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy tính casio với vật lý 12 - Người đăng: canh-vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Máy tính casio với vật lý 12 9 10 867