Ktl-icon-tai-lieu

Mệnh đề toán học lớp 10

Được đăng lên bởi hoangsuper26
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 393 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học TOÁN 10 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

01. MỆNH ĐỀ TOÁN HỌC – P1
Thầy Đặng Việt Hùng
LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
1. Mệnh đề
• Mệnh đề là một câu khẳng định đúng hoặc một câu khẳng định sai.
• Tính đúng - sai có thể chưa xác định hoặc không biết nhưng chắc chắn đúng hoặc sai cũng là một mệnh đề.
• Một mệnh đề không thể vừa đúng, vừa sai.
2. Mệnh đề phủ định
Cho mệnh đề P.
• Mệnh đề "không phải P" được gọi là mệnh đề phủ định của P và kí hiệu là P .
• Nếu P đúng thì P sai, nếu P sai thì P đúng.
Chú ý: Cách viết phủ định của mệnh đề
+ Phủ định của mệnh đề P là mệnh đề không phải P.
- Tính chất X thành tính chất không X và ngược lại.
- Quan hệ = thành quan hệ ≠ và ngược lại.
- Quan hệ > thành quan hệ ≤ và ngược lại.
- Quan hệ < thành quan hệ ≥ và ngược lại.
- Liên kết “và” thành liên kết “hoặc” và ngược lại.
+) Phủ định của mệnh đề chứa các toán tử ∀; ∃
→∃x ∈ X , P ( x ) .
- ∀x ∈ X , P ( x ) 
- ∃x ∈ X , P ( x ) 
→∀x ∈ X , P ( x ).
→∃x ∈ X , ∃y ∈ Y , P ( x, y )
- ∀x ∈ X , ∀y ∈ Y , P ( x, y ) 
- ∀x ∈ X , ∃y ∈ Y , P ( x, y ) 
→∃x ∈ X , ∀y ∈ Y , P ( x, y )

3. Mệnh đề kéo theo
Cho hai mệnh đề P và Q.
• Mệnh đề "Nếu P thì Q" được gọi là mệnh đề kéo theo và kí hiệu là P ⇒ Q.
• Mệnh đề P ⇒ Q chỉ sai khi P đúng và Q sai.
Chú ý: Các định lí toán học thường có dạng P ⇒ Q.
Khi đó:
+ P là giả thiết, Q là kết luận.
+ P là điều kiện đủ để có Q.
+ Q là điều kiện cần để có P.

4. Mệnh đề đảo
Cho mệnh đề kéo theo P ⇒ Q. Mệnh đề Q ⇒ P được gọi là mệnh đề đảo của mệnh đề P ⇒ Q.

5. Mệnh đề tương đương
Cho hai mệnh đề P và Q.
• Mệnh đề "P nếu và chỉ nếu Q" được gọi là mệnh đề tương đương và kí hiệu là P ⇔ Q.
• Mệnh đề P ⇔ Q đúng khi và chỉ khi cả hai mệnh để P ⇒ Q và Q ⇒ P đều đúng.
Chú ý: Nếu mệnh đề P ⇔ Q là một định lí thì ta nói P là điều kiện cần và đủ để có Q.

6. Mệnh đề chứa biến
Mệnh đề chứa biến là một câu khẳng định chứa biến nhận giá trị trong một tập X nào đó mà với mỗi giá trị của biến
thuộc X ta được một mệnh đề.

7. Kí hiệu ∀ và ∃
• "∀x ∈ X, P(x)"
: với mọi x thuộc X có tính chất P(x).
• "∃x ∈ X, P(x)": tồn tại (hoặc có một) x thuộc X có tính chất P(x).

Tham gia khóa TOÁN 10 tại  để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi TSĐH!

Khóa học TOÁN 10 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

• Mệnh đề phủ định của mệnh đề "∀x ∈ X, P(x)" là "∃x ∈ X, P(x) ".
• Mệnh đề phủ định của mệnh đề "∃x ∈ X, P(x)" là "∀x ∈ X, P(x) ".
Chú ý:
+ ∀x ∈ X, P(x) đúng ⇔ mọi xo ∈ X, P(xo) đúng.
+ ∀x ∈ X, P(x) sai ⇔ có xo ∈ X, P(xo) sai.
+ ∃x ∈ X, P(x) đúng ⇔ có...
Khóa hc TOÁN 10 – Thy ĐẶNG VIT HÙNG Facebook: LyHung95
Tham gia khóa TOÁN 10 ti www.Moon.vn để có s chun b tt nht cho kì thi TSĐH!
LÍ THUYT TRNG TÂM
1. Mnh đề
Mnh đề là mt câu khng định đúng hoc mt câu khng định sai.
Tính đúng - sai có th chưa xác định hoc không biết nhưng chc chn đúng hoc sai cũng là mt mnh đề.
Mt mnh đề không th va đúng, va sai.
2. Mnh đề ph định
Cho mnh đề P.
Mnh đề "không phi P" được gi là mnh đ ph định ca P và kí hiu là
P
.
Nếu P đúng thì
P
sai, nếu P sai thì
P
đúng.
Chú ý: ch viết ph định ca mnh đề
+ Ph định ca mnh đề P là mnh đề không phi P.
- Tính cht X thành tính cht không X và ngược li.
- Quan h = thành quan h và ngược li.
- Quan h > thành quan h và ngược li.
- Quan h < thành quan h và ngược li.
- Liên kết “và” thành liên kết “hoc” và ngược li.
+) Ph định ca mnh đề cha các toán t ;
-
( ) ( )
, , 
x X P x x X P x
.
-
( ) ( )
, , .

x X P x x X P x
-
( ) ( )
, , , , , ,

x X y Y P x y x X y Y P x y
-
( ) ( )
, , , , , ,

x X y Y P x y x X y Y P x y
3.
Mnh đề kéo theo
Cho hai m
nh
đề
P và Q.
M
nh
đề
"
Nếu P thì Q
"
đượ
c g
i là
mnh đề kéo theo
và kí hi
u là P
Q.
M
nh
đề
P
Q ch
sai khi P
đ
úng và Q sai.
Chú ý:
Các
đị
nh lí toán h
c th
ườ
ng có d
ng P
Q.
Khi
đ
ó:
+ P là gi
thi
ế
t, Q là k
ế
t lu
n.
+ P là
điu kin đủ
để
có Q.
+ Q là
điu kin cn
để
có P.
4. Mnh đề đảo
Cho m
nh
đề
kéo theo P
Q. M
nh
đề
Q
P
đượ
c g
i là
mnh đề đảo
c
a m
nh
đề
P
Q.
5. Mnh đề tương đương
Cho hai m
nh
đề
P và Q.
M
nh
đề
"
P nếu và ch nếu Q
"
đượ
c g
i là
mnh đề tương đương
và kí hi
u là P Q.
M
nh
đề
P Q
đ
úng khi và ch
khi c
hai m
nh
để
P
Q và Q
P
đề
u
đ
úng.
Chú ý:
N
ế
u m
nh
đề
P
Q là m
t
đị
nh lí thì ta nói P là
điu kin cn và đủ
để
có Q.
6. Mnh đề cha biến
M
nh
đề
ch
a bi
ế
n là m
t câu kh
ng
đị
nh ch
a bi
ế
n nh
n gtr
trong m
t t
p X nào
đ
ó mà v
i m
i gtr
c
a bi
ế
n
thu
c X ta
đượ
c m
t m
nh
đề
.
7. Kí hiu
"x X, P(x)" : v
i m
i x thu
c X có tính ch
t P(x).
"x X, P(x)": t
n t
i (ho
c có m
t) x thu
c X có tính ch
t P(x).
01. MỆNH ĐỀ TOÁN HỌC – P1
Thầy Đặng Việt Hùng
Mệnh đề toán học lớp 10 - Trang 2
Mệnh đề toán học lớp 10 - Người đăng: hoangsuper26
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Mệnh đề toán học lớp 10 9 10 304