Ktl-icon-tai-lieu

Mẹo Học Lí

Được đăng lên bởi Quỷ Sầu
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 596 lần   |   Lượt tải: 0 lần
* BÍ KÍP HỌC MÔN VẬT LÝ *
*THCS
d = a.(t*) 2   .(t*) 2
1. Khối lượng riêng
Đời = anh Thiện bình
=> m  D.V  V.
4. Tầm bay xa
Mau = đi về
v 2 sin 2
L

x

Mẹ = về rồi
max
g
2. Quãng đường
Vê
bình
(v^2)
sin
lưỡng anpha (sin2)
S  v.t
Chia g cho khéo, bay xa ra liền!
Sống = vì tiền
5. Lực hấp dẫn
3. Lực đẩy Ác-si-mét
m .m
Fa   .V.g  V.g.  V.g.D   .g.V
FHd  G. 1 2 2
r
Pha = con-cá-rô, vợ, ghê
Hấp dẫn em-một ghê em-hai trên răng rụng (r2)
Ép anh = vợ ghê cá-rô
(răng rụng rớt xuống dưới)
Ép anh = vợ ghen đào
Hấp dẫn ghê em em chia răng rụng
Ép a = rô ghê vê
6. Gia tốc trọng trường
4. Nhiệt lượng
G.M
Q  c.m.t  m.c.t
g
(h  R) 2
Qua = cầu mới tới
Gà-con bằng GÀ MẸ chia [(hai cộng cá-rô) bình]
Què = mà có tình
2
5. Điện trở
 R 
g

g
.
h
0 
l

R  
 R  h
S
Gà-hoa = gà-đầu chấm {[rượu chia (rượu cộng hoa)]
Rượu bằng cá-rô nhân cá-lóc chia cá sặc
tất cả bình}
6. Cách đọc mã vạch điện trở
7. Động năng
*Ba vòng đầu
1
Đen không, nâu một, đỏ hai
Eñ  m.v 2
2
Cam ba, vàng bốn màu này dễ thương
Em
đau
= nửa mình vất-vả (v2)
Năm xanh lá, sáu xanh dương
8. Thế năng
Bảy tím, xám tám, chín thường trắng tinh.
1
*Vòng số 4 (trị số sai lệch (%))
E t  kx 2
Không màu hai chục
2
Bạc mười, vàng năm
Em thấy = nửa cây xa-xôi (x2)
Tiếp là nâu một, đỏ hai
9. Nhiệt nóng chảy
Q  .m
Lục xanh lấy một chia hai, ra liền
*Lớp 10
Quên = người em
1.Chạy cùng chiều
10.Nhiệt hóa hơi
Trên đường kẻ chậm với người mau.
Q  L.m
Hai gã cùng chiều muốn gặp nhau.
Quên = Lan em
Vận tốc đôi bên tìm hiệu số.
11.Lực căng bề mặt
Đường dài chia với khó chi nào
Fcaên  l.
(còn nếu ngược chiều thì tìm tổng số)
2. CT độc lập thời gian trong CĐT biến đổi Ép căn mặt ngoài để làm (l) ma ()
Ép căn = lãi nhân trùng
đều
2
2
12.Độ chênh lệch mực nước trong mao dẫn
2as = v  v0
4
h
Hai anh sáu làm vỡ bình mà không vỡ bình
d.g.
v 2  v02  2as
Hồn = tứ mã xích () trên (đàn gà rô)
Vô bình mà không vô bình là hai anh ếch (“mà” là
13.Độ cứng lò xo
dấu trừ)
E.S
3. Công sai trong CĐ biến đổi đều (thẳng, k 
l1
tròn)
1

Kem của em sẽ chảy lỏng
1
R  Ri
R 
Khô = em sẽ cháy lan
Ri
Khóc = em sẽ chạnh lòng
C=Ci
1
(Ô) kìa! Em sâu trên lúa
C
Ci
14.
Nội năng
A  Q  U
K=Ki
1
K
Anh + Quân = Ú
Ki
*Lớp 11
l=li
l=li
1. Điện dung
2
2
1
f  f i
 .S . 0
S
f2  2
9
2
2
C

(k=9.10 N.m /C )
fi
4 kd
d
2
1
T  Ti 2
Cua em xào (S) /[bốn biển () không dùng]
T2   2
Ti
Con em sao em-không /đánh
Cưa em sao em-không /đứt
-Song song í tổng, qui tổng, u bằng, trở đảo, dung
2. U = Ed
tổng, ka tổn...
* BÍ KÍP HỌC MÔN VẬT LÝ *
*THCS
1. Khối lượng riêng
=>
m D.V V.
Mau = đi về
Mẹ = về rồi
2. Quãng đường
S v.t
Sống = vì tiền
3. Lực đẩy Ác-si-mét
F .V.g V.g. V.g.D .g.V
a
Pha = con-cá-rô, vợ, ghê
Ép anh = vợ ghê cá-rô
Ép anh = vợ ghen đào
Ép a = rô ghê vê
4. Nhiệt lượng
Q c.m. t m.c. t
Qua = cầu mới tới
Què = mà có tình
5. Điện trở
l
R
S
Rượu bằng cá-rô nhân cá-lóc chia cá sặc
6. Cách đọc mã vạch điện trở
*Ba vòng đầu
Đen không, nâu một, đỏ hai
Cam ba, vàng bốn màu này dễ thương
Năm xanh lá, sáu xanh dương
Bảy tím, xám tám, chín thường trắng tinh.
*Vòng số 4 (trị số sai lệch (%))
Không màu hai chục
Bạc mười, vàng năm
Tiếp là nâu một, đỏ hai
Lục xanh lấy một chia hai, ra liền
*Lớp 10
1.Chạy cùng chiều
Trên đường kẻ chậm với người mau.
Hai gã cùng chiều muốn gặp nhau.
Vận tốc đôi bên tìm hiệu số.
Đường dài chia với khó chi nào
(còn nếu ngược chiều thì tìm tổng số)
2. CT độc lập thời gian trong CĐT biến đổi
đều
2 2
0
2as = v v
Hai anh sáu làm vỡ bình mà không vỡ bình
2 2
0
v 2asv
bình mà không bình là hai anh ếch (“mà”
dấu trừ)
3. Công sai trong biến đổi đều (thẳng,
tròn)
2 2
d = a.(t*) .(t*)
Đời = anh Thiện bình
4. Tầm bay xa
2
max
v sin 2
L x
g
Vê bình (v^2) sin lưỡng anpha (sin2)
Chia g cho khéo, bay xa ra liền!
5. Lực hấp dẫn
Hấp dẫn em-một ghê em-hai trên răng rụng (r
2
)
(răng rụng rớt xuống dưới)
Hấp dẫn ghê em em chia răng rụng
6. Gia tốc trọng trường
2
G.M
g
(h R)
Gà-con bằng GÀ MẸ chia [(hai cộng cá-rô) bình]
2
h 0
R
g g .
R h
Gà-hoa = gà-đầu chấm {[rượu chia (rưu cộng hoa)]
tất cả bình}
7. Động năng
2
ñ
1
E m.v
2
Em đau = nửa mình vất-vả (v
2
)
8. Thế năng
2
t
1
E kx
2
Em thấy = nửa cây xa-xôi (x
2
)
9. Nhiệt nóng chảy
Q .m
Quên = người em
10.Nhiệt hóa hơi
Q L.m
Quên = Lan em
11.Lực căng bề mặt
caên
F l.
Ép căn mặt ngoài để làm (l) ma ()
Ép căn = lãi nhân trùng
12.Độ chênh lệch mực nước trong mao dẫn
4
h
d.g.
Hồn = tứ mã xích () trên (đàn gà rô)
13.Độ cứng lò xo
1
E.S
k
l
1
Mẹo Học Lí - Trang 2
Mẹo Học Lí - Người đăng: Quỷ Sầu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Mẹo Học Lí 9 10 751