Ktl-icon-tai-lieu

MÔ HÌNH HÓA, NHẬN DẠNG VÀ MÔ PHỎNG

Được đăng lên bởi tuan-master
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 4841 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Moân hoïc

MOÂ HÌNH HOÙA, NHAÄN DAÏNG VAØ MOÂ PHOÛNG
Giaûng vieân: Huyønh Thaùi Hoaøng
Boä moân Ñieàu Khieån Töï Ñoäng
Khoa Ñieän – Ñieän Töû
Ñaïi hoïc Baùch Khoa TP.HCM
Email: hthoang@dee.hcmut.edu.vn

11 September 2005

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

1

Noäi dung moân hoïc
Chöông 1: Giôùi thieäu
Chöông 2: Moâ hình hoùa
Chöông 3: Nhaän daïng moâ hình khoâng tham soá
Chöông 4: Nhaän daïng moâ hình coù tham soá
Chöông 5: Ñaùnh giaù chaát löôïng moâ hình
Chöông 6:Thöïc hieän nhaän daïng heä thoáng
Chöông 7: Nhaän daïng heä thoáng kín
Chöông 8: Moâ phoûng

11 September 2005

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

2

Taøi lieäu tham khaûo

[1] L. Ljung , System Identification – Theory for the users,
2nd Edition, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New
Jersey, 1999.
[2] R. Johansson, System Modeling and Identification,
Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1993.
[3] D. L. Smith, Introduction to Dynamic Systems
Modeling for Design, Prentice-Hall, Englewood Cliffs,
New Jersey, 1994.
[4] B.S. Bennett, Simulation Fundamental, Prentice-Hall,
Englewood Cliffs, New Jersey, 1995.

11 September 2005

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

3

Chöông 1

GIÔÙI THIEÄU

11 September 2005

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

4

Noäi dung chöông 1

Heä thoáng ñoäng vaø moâ hình
Moâ hình hoùa
Nhaän daïng heä thoáng

11 September 2005

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

5

Heä thoáng ñoäng vaø moâ hình

11 September 2005

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

6

Heä thoáng

Hệ thống là đối tượng trong đó các biến tương tác với
nhau tạo ra tín hiệu quan sát được (Ljung, 1999)
v(t)
w(t)

Heä thoáng

y(t)

u(t)
u: tín hiệu vào
y: tín hiệu ra
w: nhiễu đo được
v: nhiễu không đo được
11 September 2005

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

7

Heä thoáng ñoäng

Hệ thống động là hệ thống trong đó tín hiệu ra không chỉ
phụ thuộc vào tín hiệu vào ở hiện tại mà còn phụ thuộc
vào tín hiệu ra và tín hiệu vào trong quá khứ.
Quan heä vaøo ra cuûa heä thoáng ñoäng coù theå moâ taû baèng
phöông trình vi phaân (heä lieân tuïc) hoaëc phöông trình sai
phaân (heä rôøi raïc).

11 September 2005

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

8

Moâ hình

Moâ hình cuûa moät heä thoáng laø quan heä giaû thieát
(assumed relationship) giöõa caùc tín hieäu quan saùt ñöôïc
cuûa heä thoáng ñoù.
Moâ hình toaùn hoïc laø (caùc) bieåu thöùc toaùn hoïc moâ taû
quan heä vaøo ra cuûa heä thoáng
MH trong miền thời gian – MH trong miền tần số
MH liên tục – MH rời rạc
MH tuyến tính – MH phi tuyến
MH tham số – MH không tham số,…

11 September 2005

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

9

Caù...
11 September 2005 © H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM 1
MOÂ HÌNH HOÙA, NHAÄN DAÏNG VAØ MOÂ PHOÛNG
MOÂ HÌNH HOÙA, NHAÄN DAÏNG VAØ MOÂ PHOÛNG
Giaûng vieân: Huyønh Thaùi Hoaøng
Boä moân Ñieàu Khieån Töï Ñoäng
Khoa Ñieän – Ñieän Töû
Ñaïi hoïc Baùch Khoa TP.HCM
Email: hthoang@dee.hcmut.edu.vn
Moân hoïc
Moân hoïc
MÔ HÌNH HÓA, NHẬN DẠNG VÀ MÔ PHỎNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÔ HÌNH HÓA, NHẬN DẠNG VÀ MÔ PHỎNG - Người đăng: tuan-master
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
MÔ HÌNH HÓA, NHẬN DẠNG VÀ MÔ PHỎNG 9 10 464