Ktl-icon-tai-lieu

MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 260 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1/2/2013

I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN
1. Hàm hồi quy tổng thể (PRF)

Chương 3

Yi  1   2 X 2i  3 X 3i  U i

HỒI QUY TUYẾN
TÍNH BỘI

Trong đó

•Y là biến phụ thuộc
•X2,X3 là các biến độc lập
•X2i, X3i là giá trị thực tế của X2, X3
•Ui là các sai số ngẫu nhiên
Vậy ý nghĩa của β1, β2, β3 là gì ?

I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN
2. Các giả thiết của mô hình

I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN
3.

Ước lượng các tham số
Chúng ta sử dụng phương pháp bình phương
nhỏ nhất OLS

 Các X2i, X3i cho trước và không ngẫu nhiên
 Giá trị trung bình của đại lượng ngẫu nhiêu Ui bằng 0,
Phương sai của Ui không thay đổi

PRF : Yi  1   2 X 2i  3 X 3i  U i
Hàm hồi quy mẫu tương ứng sẽ là :

 Không có sự tương quan giữa các U i
 Không có sự tương quan (cộng tuyến) giữa X 2 và X3

SRF : Yi  ˆ1  ˆ2 X 2i  ˆ3 X 3i  ei
Hay:

 Không có sự tương quan giữa các U i và X2,X3

I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN

ei  Yi  Yˆi  Yi  ˆ1  ˆ2 X 2i  ˆ3 X 3i

I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN





2

 min

Như vậy , công thức tính của các tham số như sau :

x3i  X 3i  X 3

x2i  X 2i  X 2

 y x  x   x x  y x 
 x  x   x x 
 y x  x   x x  y x 

 x  x   x x 

ˆ2 

được chọn sao cho

 ei2   Yi  ˆ1  ˆ2 X 2i  ˆ3 X 3i

yi  Yi  Y

Ký hiệu:

Theo nguyên lý của phương pháp OLS thì các tham số

ˆ1 , ˆ2 , ˆ3

Yˆi  ˆ1  ˆ2 X 2i  ˆ3 X 3i

ˆ3

2
3i

i 2i

2
2i

2 i 3i

2
3i

2
2i

i 3i

2
2i

i 3i

2

2 i 3i

2 i 3i

2
3i

i 2i

2

2 i 3i

ˆ1  Y  ˆ2 X 2  ˆ3 X 3

1

1/2/2013

I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN

I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN

Người ta chứng minh được

Ví dụ minh hoạ

x

2
2i

x

2
3i

  X 22i  nX 2 

2

Bảng dưới đây cho các số liệu về doanh số bán (Y),
chi phí chào hàng (X2) và chi phí quảng cáo (X3) của
một công ty

  X 32i  nX 3 

2

 y  Y
2
i

i

x

2

 nY 

2

Hãy ước lượng hàm hồi quy tuyến tính của doanh số
bán theo chi phí chào hàng và chi phí quảng cáo

x   X 2i X 3i  nX 2 X 3

2i 3i

y x
y x

i 2i
i 3i

 Yi X 2i  nYX 2
 Yi X 3i  nYX 3

Doanh số bán Yi
(trđ)
1270
1490

Chi phí chào
hàng X2
100
106

Chi phí quảng
cáo X3
180
248

1060
1626

60
160

190
240

1020
1800

70
170

150
260

1610
1280
1390
1440

140
120
116
120

250
160
170
230

1590
1380

140
150

i

3i

2

i

2i

3

Có thể dùng Excel để tính toán các số liệu này, như sau

X3i

X2i2

X3i2

X2iYi

X3iYi

180

10000

32400

1612900

18000

127000

228600

1490
...
1/2/2013
1
HI QUY TUYN
TÍNH BI
Chương 3
I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN
1. Hàm hồi quy tổng thể (PRF)
iiii
UXXY
33221
Trong đó
•Y là biến phụ thuộc
X
2
,X
3
là các biến độc lập
X
2i
, X
3i
là giá trị thc tế của X
2
, X
3
U
i
là các sai số ngẫu nhiên
Vậy ý nghĩa của β
1
, β
2
, β
3
là gì ?
I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN
2. Các giả thiết của mô hình
Các X
2i
, X
3i
cho trước và không ngẫu nhiên
Giá trị trung bình của đại lượng ngẫu nhiêu Ui bằng 0,
Phương sai của U
i
không thay đổi
Không có sự tương quan giữa các U
i
Không có sự tương quan (cộng tuyến) giữa X
2
và X
3
Không có sự tương quan giữa các U
i
và X
2
,X
3
I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN
3. Ước lượng các tham số
Chúng ta sử dụng phương pháp bình phương
nhỏ nhất OLS
Hàm hồi quy mẫu tương ứng sẽ là :
iii
XXY
33221
ˆˆˆ
ˆ
iiii
eXXYSRF
33221
ˆˆˆ
:
Hay:
iiii
UXXYPRF
33221
:
I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN
iiiiii
XXYYYe
33221
ˆˆˆ
ˆ
Theo nguyên lý của phương pháp OLS thì các tham số
321
ˆ
,
ˆ
,
ˆ
được chọn sao cho
min
ˆˆˆ
2
33221
2
iiii
XXYe
Như vậy , công thức tính của các tham số như sau :
I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN
2
32
2
3
2
2
332
2
32
2
ˆ
iiii
iiiiiii
xxxx
xyxxxxy
2
32
2
3
2
2
232
2
23
3
ˆ
iiii
iiiiiii
xxxx
xyxxxxy
Ký hiệu:
YYy
ii
222
XXx
ii
333
XXx
ii
MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 9 10 978