Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình SWAT

Được đăng lên bởi Trang Nguyen
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 92 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAT ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DÒNG CHẢY LƯU VỰC SÔNG ĐÁY
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Lê Văn Linh(1), Nguyễn Thanh Sơn(2)
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường
(2)
Trường đại học Khoa học Tự nhiên

(1)

Báo cáo đã tìm hiều sự thay đổi dòng chảy của sông Đáy trên địa bàn thành phố
Hà Nội. Biến đổi khí hậu xảy ra làm lưu lượng nước mùa lũ tăng cao, lưu lượng nước mùa
kiệt giảm đi.

1. Mở đầu
Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.
Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất đối với đời sống con người
trong thế kỷ 21. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tác động đến mọi lĩnh vực trong
đời sống con người. Chúng ta cần phải biết mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
như thế nào để đưa ra các phương án thích ứng những ảnh hưởng của biến đổi khí
hậu.
Bài báo này trình bày kết quả thu được trong quá trình sử dụng mô hình
SWAT đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy lưu vực sông Đáy trên
địa bàn thành phố Hà Nội.
2. Cơ sở lý thuyết của mô hình
Mô hình SWAT được phát triển từ những năm 90 của thế kỷ trước để hỗ trợ
tác động của quản lý tài nguyên nước.
Cơ sở tính toán dòng chảy được sử dụng trong mô hình SWAT được dựa vào
phương trinh cân bằng nước.
SWt = SWo + ∑ (Rday − Qsurf − Ea − wseep − Qgw ) [2]
t

i =1

Trong đó :
SWt là tổng lượng nước tại cuối thời đoạn tính toán (mm);
SWo là tổng lượng nước ban đầu tại ngày thứ i (mm);
t là thời gian (ngày);
Rday là số tổng lượng mưa tại ngày thứ i (mm);
Qsurf là tổng lượng nước mặt của ngày thứ i (mm);
Ea là lượng bốc thoát hơi tại ngày thứ i (mm);
wseep là lượng nước đi vào tầng ngầm ngày thứ i (mm);
Qgw là số lượng nước hồi quy tại ngày thứ i (mm).
3. Kết quả
Lưu vực sông Đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội dài 114km có diện tích lưu

vực khoảng 1900 km2, ở vào khoảng 20033’ đến 21019’ vĩ độ Bắc và 105017’ đến
105050’ kinh độ Đông. Phía bắc được bao bởi đê sông Hồng, phía đông giáp lưu
vực sông Nhuệ; phía Tây Bắc giáp sông Đà từ Ngòi Lát tới Trung Hà dài khoảng
33km; phía Tây giáp tỉnh Hòa Bình, phía Nam giáp tỉnh Hà Nam.

Hình 1 Lưu vực sông Đáy trên địa phận thành phố Hà Nội
3.1. Chuẩn bị số liệu
Số liệu đầu vào của mô hình SWAT bao gồm số liệu không gian và số liệu
thuộc tính:
Số liệu không gian dưới dạng bản đồ bao gồm:
9 Bản đồ độ cao số hóa DEM (90x90)
9 Bản đồ thảm phủ
9 Bản đồ loại đất
9 Bản đồ mạng lưới sông suối, hồ chứa trên lưu vực
Số liệu thuộc tính bao gồm:
9 Số liệu về khí tượng bao gồm nhiệt độ không khí tối...
NG DNG MÔ HÌNH SWAT ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CA
BIN ĐỔI KHÍ HU ĐẾN DÒNG CHY LƯU VC SÔNG ĐÁY
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PH HÀ NI
Lê Văn Linh
(1)
, Nguyn Thanh Sơn
(2)
(1)
Vin Khoa hc Khí tượng Thy văn và Môi trường
(2)
Trường đại hc Khoa hc T nhiên
Báo cáo đã tìm hiu s thay đổi dòng chy ca sông Đáy trên địa bàn thành ph
Hà Ni. Biến đổi khí hu xy ra làm lưu lượng nước mùa lũ tăng cao, lưu lượng nước mùa
kit gim đi.
1. M đầu
Vit Nam là mt trong nhng quc gia chu nh hưởng ca biến đổi khí hu.
Biến đổi khí hu là mt trong nhng thách thc ln nht đối vi đời sng con người
trong thế k 21. nh hưởng ca biến đổi khí hu tác động đến mi lĩnh vc trong
đời sng con người. Chúng ta cn phi biết mc độ nh h
ưởng ca biến đổi khí hu
như thế nào để đưa ra các phương án thích ng nhng nh hưởng ca biến đổi khí
hu.
Bài báo này trình bày kết qu thu được trong quá trình s dng mô hình
SWAT đánh giá tác động ca biến đổi khí hu đến dòng chy lưu vc sông Đáy trên
địa bàn thành ph Hà Ni.
2. Cơ s lý thuyết ca mô hình
Mô hình SWAT được phát trin t nhng năm 90 ca thế
k trước để h tr
tác động ca qun lý tài nguyên nước.
Cơ s tính toán dòng chy được s dng trong mô hình SWAT được da vào
phương trinh cân bng nước.
()
=
+=
t
i
gwseepasurfdayot
QwEQRSWSW
1
[2]
Trong đó :
SW
t
là tng lượng nước ti cui thi đon tính toán (mm);
SW
o
là tng lượng nước ban đầu ti ngày th i (mm);
t là thi gian (ngày);
R
day
là s tng lượng mưa ti ngày th i (mm);
Q
surf
là tng lượng nước mt ca ngày th i (mm);
E
a
là lượng bc thoát hơi ti ngày th i (mm);
w
seep
là lượng nước đi vào tng ngm ngày th i (mm);
Q
gw
là s lượng nước hi quy ti ngày th i (mm).
3. Kết qu
Lưu vc sông Đáy trên địa bàn thành ph Hà Ni dài 114km có din tích lưu
Mô hình SWAT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình SWAT - Người đăng: Trang Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Mô hình SWAT 9 10 70