Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình SWAT

Được đăng lên bởi Trang Nguyen
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 1399 lần   |   Lượt tải: 1 lần
“ỨNG DỤNG GIS VÀ MÔ HÌNH SWAT ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN LƢU LƢỢNG DÒNG CHẢY VÀ
PHỤC VỤ QUẢN LÝ HỢP LÝ LƢU VỰC SÔNG BÉ”

Sinh viên

NGUYỄN THỊ KIM NGA

Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu
cấp bằng Kỹ sƣ Ngành
Hệ thống Thông tin Địa lý

Giáo viên hƣớng dẫn

Th.S Bùi Chí Nam

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 05 năm 2013

[i]

LỜI CẢM ƠN
Để có đƣợc thành quả nhƣ ngày hôm nay, đầu tiên em xin chân thành cảm ơn Cha
Mẹ và những ngƣời thân trong gia đình, đã nuôi dƣỡng và tạo điều kiện cho em học
tập.
Để hoàn thành đề tài này và có kiến thức nhƣ ngày hôm nay, em xin gửi lời cảm ơn
đến Ban Giám Hiệu cùng toàn thể Thầy Cô Khoa Môi Trƣờng và Tài Nguyên Trƣờng
Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức cũng
nhƣ kinh nghiệm quý báu cho chúng em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại
trƣờng.
Em xin chân thành cảm ơn Thầy Th.S Bùi Chí Nam, Cán bộ công tác tại Phân viện
Khí tƣợng Thủy văn và Môi trƣờng phía Nam đã hƣớng dẫn em hoàn thành báo cáo
này. Cảm ơn Thầy đã tận tình chỉ bảo, hỗ trợ và động viên em trong suốt thời gian
thực tập. Em cũng xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo Phân viện đã tạo điều kiện để
em đƣợc thực tập tại quý cơ quan. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn đến các Cán bộ
công tác tại Phòng Nghiên cứu Khí tƣợng - Khí hậu và phụ cận đã trao đổi kiến thức,
kinh nghiệm quý báu cũng nhƣ chia sẻ tài liệu, dữ liệu.
Với tất cả lòng chân thành em xin gởi lời cảm ơn, lời tri ân sâu sắc nhất đến Thầy
PGS.TS Nguyễn Kim Lợi cùng tất cả quý Thầy Cô trong Bộ môn Hệ Thống Thông
Tin Địa Lý đã hỗ trợ em rất nhiều để hoàn thành bài báo cáo này.
Tuy đã hoàn thành tốt đề tài nhƣng cũng không thể tránh khỏi những sai sót nhất
định trong quá trình nghiên cứu, rất mong đƣợc sự thông cảm và chia sẻ quý báu của
quý Thầy Cô và Bạn bè.
Em xin gửi lời chúc đến tất cả Thầy Cô Trƣờng Đại học Nông Lâm và các Cán bộ
công tác tại Phân viện Khí tƣợng Thủy văn và Môi trƣờng phía Nam cùng các Bạn
luôn dồi dào sức khỏe và thành công.
Xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thị Kim Nga
[ii]

TÓM TẮT
Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Kim Nga, Ngành Hệ Thống Thông Tin Địa Lý,
Khoa Môi Trƣờng và Tài Nguyên, Trƣờng Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.
Đề tài “Ứng dụng GIS và mô hình SWAT đánh giá tác động biến đổi khí hậu
đến lƣu lƣợng dòng chảy và phục vụ quản lý hợp lý lƣu vực sông Bé ” đƣợc thực
hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01/03/2013 - 01/06/2013.
Giáo viên hƣớng dẫn Thầy Th.S Bùi Chí Nam, Phòng Nghiên cứu Khí tƣợng - Khí
hậu, Ph...
[i]
“ỨNG DNG GIS VÀ MÔ HÌNH SWAT ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN LƢU LƢỢNG DÒNG CHY VÀ
PHC V QUN LÝ HỢP LÝ LƢU VỰC SÔNG BÉ”
Sinh viên
NGUYN TH KIM NGA
Khóa lu  ng yêu cu
cp bng K 
H tha lý
ng dn
Th.S Bùi Chí Nam
TP. H 
Mô hình SWAT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình SWAT - Người đăng: Trang Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Mô hình SWAT 9 10 273