Ktl-icon-tai-lieu

Mở rộng mô hình hồi quy tuyến tính hai biến

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1321 lần   |   Lượt tải: 7 lần
1

2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Công trình ñược hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

HUỲNH NGỌC TUẤN

MỞ RỘNG MÔ HÌNH HỒI QUY

Người hướng dẫn khoa học: TS. CAO VĂN NUÔI

Phản biện 1: TS. NGUYỄN DUY THÁI SƠN

TUYẾN TÍNH HAI BIẾN
Phản biện 2: GS.TS. LÊ VĂN THUYẾT

Chuyên ngành : PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP
Mã số:

60.46.40

Luận văn ñược bảo vệ tại Hội ñồng chấm luận văn tốt nghiệp
Thạc sĩ khoa học họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 02
tháng 02 năm 2012.

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC

* Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng
- Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Đà Nẵng - Năm 2012

3

4

cách có hệ thống với các ví dụ minh họa ñầy ñủ cho phần lý thuyết

MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Việc xác ñịnh một cách ñịnh lượng trong kinh tế ñược khảo sát khá
kỹ trong bộ môn kinh tế lượng. Bộ môn này, ra ñời vào những năm
1930 của thế kỷ XX, cho ñến nay môn khoa học này ñã ñem lại cho
các nhà kinh tế một công cụ sắc bén, nhất là trong ước lượng, kiểm
ñịnh các quan hệ kinh tế, dự báo các thay ñổi kinh tế vĩ mô quan
trọng như lãi suất, tỉ lệ lạm phát, GDP…các mô hình kinh tế như:
Hồi quy tuyến tính, mô hình log tuyến tính, mô hình nửa log
(semilog),....
Hiện nay giáo trình và tài liệu trình bày một cách có hệ thống kiến
thức về mở rộng mô hình hồi quy tuyến tính tổng quát trong kinh tế
lượng bằng ngôn ngữ toán học vẫn còn hạn chế. Vì vậy, tôi chọn ñề
tài “MỞ RỘNG MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH HAI
BIẾN” ñể làm luận văn tốt nghiệp của mình.
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Tác giả rất hi vọng ñây sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích về mở rộng
mô hình hồi quy tuyến tính hai biến và áp dụng của nó trong thực tế.
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng: Áp dụng mô hình hồi quy trong kinh tế lượng.
3.2. Phạm vi nghiên cứu: Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến và
mở rộng mô hình hồi quy tuyến tính hai biến.
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Tham khảo, phân tích, tổng hợp, hệ thống các tài liệu chuyên khảo
và các bài báo trên internet khác nhau có liên quan ñến hồi quy tuyến
tính và ứng dụng trong một số vấn ñề kinh tế. Từ ñó trình bày một

ñã trình bày.
5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
5.1. Ý nghĩa khoa học: Hệ thống kiến thức về “mở rộng mô hình hồi
quy tuyến tính hai biến” và ứng dụng vào giải một số bài toán kinh tế
lượng dựa trên số liệu thực tế.
5.2. Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài hoàn thành trở thành tài liệu tham
khảo cho giáo viên, sinh viên ở các trường ñại học và cao ñẳng, các
bạn yêu toán và các ứng dụng của toán tro...
1
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐẠI HC ĐÀ NNG
HUNH NGC TUN
M RNG MÔ HÌNH HI QUY
TUYN TÍNH HAI BIN
Chuyên ngành : PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CP
Mã s: 60.46.40
TÓM TT LUN VĂN THC SĨ KHOA HC
Đà Nng - Năm 2012
2
Công trình ñược hoàn thành ti
ĐẠI HC ĐÀ NNG
Người hướng dn khoa hc: TS. CAO VĂN NUÔI
Phn bin 1: TS. NGUYN DUY THÁI SƠN
Phn bin 2: GS.TS. LÊ VĂN THUYT
Lun văn ñược bo v ti Hi ñồng chm lun văn tt nghip
Thc sĩ khoa hc hp ti Đại hc Đà Nng vào ngày 02
tháng 02 năm 2012.
* Có th tìm hiu lun văn ti:
- Trung tâm Thông tin - Hc liu, Đại hc Đà Nng
- Thư vin trường Đại hc Sư phm, Đại hc Đà Nng
Mở rộng mô hình hồi quy tuyến tính hai biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mở rộng mô hình hồi quy tuyến tính hai biến - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Mở rộng mô hình hồi quy tuyến tính hai biến 9 10 962