Ktl-icon-tai-lieu

Module dạy học di truyền

Được đăng lên bởi Vo Bich Thuy
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 844 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỞ ĐẦU
I. Lý do nghiên cứu đề tài
Trong những năm qua, Bộ Giáo dục Đào tạo đã triển khai nhiều đề
án hướng đến xây dựng nền giáo dục tiên tiến, hiện đại nhằm đáp ứng yêu
cầu cao của xã hội. Các cơ sở giáo dục cũng thực hiện nhiều hoạt động đổi
mới phương pháp dạy học các bậc học.
Đối với các cơ sở giáo dục bậc cao đẳng, đại học đã và đang triển
khai hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ, là một hình thức đào tạo được
đánh giá là mô hình linh động và tiến bộ. Trong đó trường CĐSP Quảng
Trị triển khai năm 2009.
Đối với bộ môn Di truyền học theo đánh giá, trong những năm qua,
ở các trường THCS việc tổ chức dạy học bộ môn còn gặp nhiều khó khăn,
nhiều giáo viên chưa thể giải được bài tập di truyền lớp 9; Sinh viên ngành
SP Sinh học (đối với các ngành ghép) do số tín chỉ phân bố chưa đủ vì vậy
đa số kỹ năng giải bài tập còn thiếu và yếu.
Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu
“Module hóa một số dạng bài tập di truyền dành cho sinh viên CĐSP ”
II. Mục đích nghiên cứu
Xây dựng một số module bài tập về quy luật di truyền nhằm nâng
cao hiệu quả dạy và học phần Di truyền học cho sinh viên ngành Sư phạm
Sinh học, đáp ứng yêu cầu giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi bậc THCS
sau khi ra trường.
III. Lược sử vấn đề nghiên cứu
Việc hệ thống bài tập di truyền đã được một số tác giả thực hiện
trong các luận văn đại học, thạc sỹ.
Chương trình dạy học Intel đã vận dụng hình thức Module trong việc
thiết kế các nội dung rất hiệu quả.
Tuy vậy việc sử dụng Module để thiết kế các bài dạy bài tập di
truyền học đến nay vẫn chưa có tác giả nào nghiên cứu.
IV. Đối tượng nghiên cứu
1

Các module bài tập di truyển học để giảng dạy học phần (bắt buộc hoặc
tự chọn) Di truyền học
V. Giả thiết nghiên cứu
Nếu xây dựng tốt các module bài tập di truyền sẽ góp phần nâng cao
chất lượng đào tạo giáo viên sinh học bậc THCS
VI. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở thực tiễn về việc học phần bài tập nâng cao Di truyền
học
- Nghiên cứu lý luận về việc xây dựng module
- Nghiên cứu về hệ thống bài tập di truyền
- Nghiên cứu khả năng vận dụng module trong việc thiết kế các module để
hệ thống các bài tập di truyền.
- Xây dựng các module về các dạng bài tập di truyền học trong đó mỗi
module lấy các ví dụ điển hình để minh họa
- Thực nghiệm sư phạm, rút ra kết luận, đề xuất các phương án dạy học khả
thi ở trường sư phạm và ở THCS.
VII. Phương pháp tiến hành
- Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Nghiên cứu sách tài liệu, tạp
chí, các văn bản qui phạm pháp luật, các nghị định...
MỞ ĐẦU
I. Lý do nghiên cứu đề tài
Trong những năm qua, Bộ Giáo dục Đào tạo đã triển khai nhiều đề
án hướng đến xây dựng nền giáo dục tiên tiến, hiện đại nhằm đáp ứng yêu
cầu cao của xã hội. Các sở giáo dục cũng thực hiện nhiều hoạt động đổi
mới phương pháp dạy học các bậc học.
Đối với các sở giáo dục bậc cao đẳng, đại học đã đang triển
khai hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ, một hình thức đào tạo được
đánh giá hình linh động tiến bộ. Trong đó trường CĐSP Quảng
Trị triển khai năm 2009.
Đối với bộ môn Di truyền học theo đánh giá, trong những năm qua,
các trường THCS việc tổ chức dạy học bộ môn còn gặp nhiều khó khăn,
nhiều giáo viên chưa thể giải được bài tập di truyền lớp 9; Sinh viên ngành
SP Sinh học (đối với các ngành ghép) do số tín chỉ phân bố chưa đủ vì vậy
đa số kỹ năng giải bài tập còn thiếu và yếu.
Xuất phát từ những do trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu
“Module hóa một số dạng bài tập di truyền dành cho sinh viên CĐSP
II. Mục đích nghiên cứu
Xây dựng một số module bài tập về quy luật di truyền nhằm ng
cao hiệu quả dạy học phần Di truyền học cho sinh viên ngành phạm
Sinh học, đáp ứng yêu cầu giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi bậc THCS
sau khi ra trường.
III. Lược sử vấn đề nghiên cứu
Việc hệ thống bài tập di truyền đã được một s tác giả thực hiện
trong các luận văn đại học, thạc sỹ.
Chương trình dạy học Intel đã vận dụng hình thức Module trong việc
thiết kế các nội dung rất hiệu quả.
Tuy vậy việc sử dụng Module để thiết kế các bài dạy bài tập di
truyền học đến nay vẫn chưa có tác giả nào nghiên cứu.
IV. Đối tượng nghiên cứu
1
Module dạy học di truyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Module dạy học di truyền - Người đăng: Vo Bich Thuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Module dạy học di truyền 9 10 928