Ktl-icon-tai-lieu

Mối liên hệ của một số bài toán

Được đăng lên bởi senhong93
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 111 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập 2: Nêu lên một bài toán, nói lên mối quan hệ phổ biến với các bài toán
khác. Từ bài toán đó suy ra cách giải các bài toán khác.
Bài làm
Việc tìm ra lời giải của bài toán nhiều khi không phải là quá khó, nhưng thực ra
đằng sau mỗi bài toán có biết bao điều lí thú. Từ một bài toán có thể suy ra một
chuỗi bài toán liên quan từ dễ đến khó bằng cách khái quát hóa, trừu tượng
hóa...Một bài toán thường có mối liên hệ mật thiết với các bài toán khác. Từ
cách giải của bài toán này có thể suy ra cách giải của bài toán kia. Sau đây là
một số ví dụ cụ thể:
1.Ví dụ 1
Trong ví dụ này ta đề cập đến một bất đẳng thức quen thuộc làm cầu nối cho
việc chứng minh các bất đẳng thức khác phức tạp hơn.
Bài toán gốc (Bất đẳng thức Nasobit)
Với các số dương a, b, c có bất đẳng thức
a
b
c
3
+
+
≥
b+c c +a a+b 2

(*)
Lời giải: Ta kí hiệu vế trái của (*) là A và biến đổi như sau:
A +3= ( a+b+ c )

( a+b1 + a+c1 + b+1C )

Đặt

u=a+b ; v=a+ c ; t=b+ c , ta có
1
1 1 1
A +3= (u+ v+ t) + +
2
u v t
1 1 1
v u
t u
t v
Mà B=( u+ v+ t ) u + v + t =3+ u + v + u + t + v + t
Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta được B ≥ 9
3
Từ đó suy ra A ≥ 2
Dễ thấy đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a=b=c

(

(

)

) ( )( )( )

Ta hãy tìm cách khai thác bài toán gốc trên.
Để ý thấy rằng nếu ta nhân cả hai vế của (*) với a+b +c ta có bất đẳng thức:
( a+b +c )



( b+ca + a+cb + a+c b ) ≥ 32 ( a+b+ c)

a2
b2
c2 a+ b+c
+
+
≥
b+c a+ c a+b
2

Kết quả trên được phát biểu thành bài toán sau đây:
Bài toán 1: Với a, b, c là các số dương. Chứng minh rằng:
2

2

2

a
b
c
a+ b+c
+
+
≥
b+c a+ c a+b
2

(1)

Ta thấy rằng từ vế phải của (1) nếu thêm điều kiện abc=¿ 1 thì theo bất đẳng
thức Cauchy ta có
a+b +c ≥ 3 √3 abc=3 . Khi đó biến đổi và từ tính chất bắc cầu của bất dẳng thức ta
có bài toán 2.
Bài toán 2: Giả sử a, b, c là các số dương thỏa mãn điều kiện abc=1 . Chứng
a2
b2
c2 3
+
+
≥
b+c a+ c a+b 2

minh rằng:

(2)

Như vậy muốn chứng minh bất đẳng thức (2) ta phải xuất phát từ bất đẳng thức
(*), sau đó thực hiện hai bước sau ta sẽ có khẳng định:
 Bước 1: Nhân hai vế của (*) với a+b +c và biến đổi.
 Bước 2: Chứng minh bất đẳng thức

a+b+ c 3
≥
2
2

.

Đến đây nếu từ (2) và từ giả thiết ta biến đổi theo các bước:
 Bước 1: Bình phương hai vế của (2)
1

 Bước 2: Nhân hai vế của bất đẳng thức thu được sau bước 1 với 2 .
 Bước 3: Thay thế các biểu thức a2 b2 , a2 c 2 , b2 c 2 bằng các biểu thức
tương ứng

1 1 1
, 2, 2
2
c b a

Từ ba bước biến đổi trên dẫn đến bài toán 3.
Bài toán 3: Giả sử a, b, c là các số dương thỏa...
Bài tập 2: Nêu lên một bài toán, nói lên mối quan hệ phổ biến với các bài toán
khác. Từ bài toán đó suy ra cách giải các bài toán khác.
Bài làm
Việc tìm ra lời giải của bài toán nhiều khi không phải là quá khó, nhưng thực ra
đằng sau mỗi bài toán có biết bao điều lí thú. Từ một bài toán có thể suy ra một
chuỗi bài toán liên quan từ dễ đến khó bằng cách khái quát hóa, trừu tượng
hóa...Một bài toán thường có mối liên hệ mật thiết với các bài toán khác. Từ
cách giải của bài toán này có thể suy ra cách giải của bài toán kia. Sau đây là
một số ví dụ cụ thể:
1.Ví dụ 1
Trong ví dụ này ta đề cập đến một bất đẳng thức quen thuộc làm cầu nối cho
việc chứng minh các bất đẳng thức khác phức tạp hơn.
Bài toán gốc (Bất đẳng thức Nasobit)
Với các số dương a, b, c có bất đẳng thức
a
b+c
+
b
c +a
+
c
a+b
3
2
Lời giải: Ta kí hiệu vế trái của (*) là A và biến đổi như sau:
A +3=
(
a+b+c
)
(
1
a+b
+
1
a+c
+
1
b+C
)
Đặt
u=a+b; v=a+c;t =b+c
, ta có
A +3=
1
2
(u+v+t )
(
1
u
+
1
v
+
1
t
)
B=
(
u+v+t
)
(
1
u
+
1
v
+
1
t
)
=3+
(
v
u
+
u
v
)
+
(
t
u
+
u
t
)
+
(
t
v
+
v
t
)
Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta được
B 9
Từ đó suy ra
A
3
2
Dễ thấy đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi
a=b=c
Ta hãy tìm cách khai thác bài toán gốc trên.
Để ý thấy rằng nếu ta nhân cả hai vế của (*) với
ta có bất đẳng thức:
(
a+b +c
)
(
a
b+c
+
b
a+c
+
c
a+b
)
3
2
(
a+b+c
)

a
2
b+c
+
b
2
a+c
+
c
2
a+b
a+b+c
2
Kết quả trên được phát biểu thành bài toán sau đây:
Bài toán 1: Với a, b, c là các số dương. Chứng minh rằng:
a
2
b+c
+
b
2
a+c
+
c
2
a+b
a+b+c
2
(*)
(1)
Mối liên hệ của một số bài toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mối liên hệ của một số bài toán - Người đăng: senhong93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Mối liên hệ của một số bài toán 9 10 621